Παρασκευή 02 Δεκεμβρίου 2022

Αγαμέμνων Τάτσης: Βάναυση προσβολή της κοινοβουλευτικής τάξης η απόφαση της επιτροπής της Βουλής να εξαιρέσει δύο από τα μέλη της

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Αγαμέμνων Τάτσης: Βάναυση προσβολή της κοινοβουλευτικής τάξης η απόφαση της επιτροπής της Βουλής να εξαιρέσει δύο από τα μέλη της

Το ποινικό δίκαιο, τόσο στο ουσιαστικό, όσο και στο δικονομικό μέρος του, διακρίνεται για την αυστηρή γραμματική ερμηνεία του. Κατ’ αυτήν την έννοια στην εφαρμογή μιας δικονομικής διάταξης δεν μπορεί να υφίσταται ούτε αναλογική εφαρμογή συναφούς κανόνα, ούτε διασταλτική ερμηνεία του.

Για το ζήτημα της απόφασης της ειδικής επιτροπής της Βουλής που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του π. υπουργού κ. Παπαγγελόπουλου, και την απόφασή της να εξαιρέσει τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πολλάκη και Τζανακόπουλου, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το αρ. 86 του Συντάγματος ορίζεται ότι «Πρόταση άσκησης δίωξης υποβάλλεται από τριάντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Βουλή, με απόφασή της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, συγκροτεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, διαφορετικά, η πρόταση απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιμη. Το πόρισμα της επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου εισάγεται στην Oλομέλεια της Βουλής η οποία αποφασίζει για την άσκηση ή μη δίωξης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.»

Σύμφωνα με το αρ. 155 του Κανονισμού της Βουλής ορίζεται ότι :”1. Αν η Βουλή αποφασίσει προκαταρκτική εξέταση, ορίζει από τα μέλη της δωδεκαμελή επιτροπή για τη διενέργειά της. Συγχρόνως ορίζει και την προθεσμία μέσα στην οποία η επιτροπή οφείλει να υποβάλει το πόρισμά της και το σχετικό αποδεικτικό υλικό.2. Ο αριθμός των μελών της Επιτροπής αυξάνεται έτσι ώστε να εκπροσωπούνται με ένα (1) τουλάχιστο μέλος και κατ’αναλογία πάντοτε της δύναμής τους όλες οι κατά τον Κανονισμό της Βουλής αναγνωριζόμενες Κοινοβουλευτικές Ομάδες. 3. Η επιτροπή συγκροτείται και λειτουργεί κατά τις διατάξεις των διαρκών κοινοβουλευτικών επιτροπών, που εφαρμόζονται αναλόγως. Μετά τη συγκρότηση της ορίζει δύο εισηγητές από τα μέλη της.»

Σύμφωνα με το αρ. 155§12 του Κανονισμού της Βουλής ορίζεται ότι «Στην ειδική επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου προεδρεύει ένας από τους Αντιπροέδρους της Βουλής. Ο αριθμός των μελών, η σύνθεση και η συγκρότηση της σε Σώμα καθορίζονται με την απόφαση της Βουλής.»

Σύμφωνα με το αρ. 31 του Κανονισμού της Βουλής ορίζεται ότι « H σύσταση των κατά την πρoηγoύμενη παράγραφo επιτρoπών γίνεται, για τις επιτρoπές, πoυ λειτoυργoύν κατά τη διάρκεια των εργασιών της Oλoμέλειας της Boυλής, στην αρχή κάθε τακτικής συνόδoυ και για τις επιτρoπές τoυ Tμήματoς διακoπής των εργασιών της Boυλής, κατά την έναρξη της λειτoυργίας τoυ Τμήματος και για όλες τις συνθέσεις του. 3. O Πρόεδρoς της Boυλής συγκρoτεί τις επιτρoπές, ανάλoγα με τη δύναμη των Koινoβoυλευτικών Oμάδων και των ανεξαρτήτων, με ανάλoγη εφαρμoγή των διατάξεων τoυ άρθρoυ 29 παρ. 5 τoυ Kανoνισμoύ. 4. Kάθε επιτρoπή της Oλoμέλειας της Boυλής απoτελείται από τo ένα όγδoo (1/8) έως τo ένα έκτo (1/6) τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών. Kάθε επιτρoπή τoυ Tμήματoς διακoπής των εργασιών της Boυλής απoτελείται από τo ένα έβδoμo (1/7) έως τo ένα έκτo (1/6) τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών κάθε σύνθεσης τoυ Tμήματoς τoύτoυ. 5. Για να εξασφαλίζεται η συμμετoχή όλων των Boυλευτών και να διατηρείται η κατ’ αναλoγία εκπρoσώπηση όλων των Koινoβoυλευτικών Oμάδων στις επιτρoπές μπoρεί να αυξoμειώνεται o αριθμός των μελών κάθε επιτρoπής με απόφαση τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής, χωρίς να θίγεται, σε κάθε επιτροπή, η απόλυτη πλειοψηφία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή.»

Ειδικώς δε για την αντικατάσταση μελών επιτροπής ο το αρ. 35§3 του Κανονισμού της Βουλής ορίζεται ότι «Tις αντικαταστάσεις και τις αναπληρώσεις των μελών των διαρκών επιτρoπών ενεργεί o Πρόεδρoς της Boυλής με απoφάσεις πoυ εκδίδει ύστερα από πρόταση τoυ Πρoέδρoυ της oικείας Koινoβoυλευτικής Oμάδας ή τoυ εξoυσιoδoτημένoυ αναπληρωτή τoυ».

Τέλος σύμφωνα με το αρ, 14 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που ορίζει περιοριστικά του λόγους αποκλεισμού από ανακριτικά καθήκοντα προσώπων, ορίζεται ότι «1. Εκτός από όσα ορίζονται ειδικά στον κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών και στον κώδικα αυτόν, δεν μπορούν στην ίδια ποινική υπόθεση να ασκήσουν έργα ανακριτή, δικαστή, εισαγγελέα ή γραμματέα όσοι είναι μεταξύ τους συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθμό. Ο λόγος αποκλεισμού που οφείλεται στη σχέση από γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης και στην αγχιστεία εξακολουθεί να υπάρχει και μετά τη λύση του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης.2. Από την άσκηση των παραπάνω έργων σε ποινική υπόθεση αποκλείεται επίσης: α) όποιος αδικήθηκε από το έγκλημα, β) όποιος είναι σύζυγος του κατηγορουμένου ή του υπόπτου ή εκείνου που αδικήθηκε από το έγκλημα ή συνδέεται με αυτούς με σύμφωνο συμβίωσης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που κάποιος είναι συγγενής εξ αίματος με τα πρόσωπα αυτά σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και εκ πλαγίου έως και τον τέταρτο βαθμό ή συγγενής εξ αγχιστείας έως και το δεύτερο βαθμό. Ο λόγος αποκλεισμού που οφείλεται στη σχέση από γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης και στην αγχιστεία εξακολουθεί να υπάρχει και μετά τη λύση του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης. Αποκλείεται επίσης εκείνος που είναι ή ήταν επίτροπος ή κηδεμόνας των ίδιων προσώπων ή που συνδέεται μαζί τους με υιοθεσία, γ) όποιος ήταν συνήγορος του κατηγορουμένου ή του υποστηρίζοντος την κατηγορία στην ίδια υπόθεση, δ) όποιος εξετάστηκε ως μάρτυρας ή γνωμοδότησε ως πραγματογνώμονας ή τεχνικός σύμβουλος στην ίδια υπόθεση, ε) ο ανακριτής, στ) ο δικαστής και ο εισαγγελέας που έχουν συμπράξει στην έκδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος ειδικά στη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, εκτός αν δεν είναι εφικτή η συγκρότηση του δικαστηρίου από άλλα πρόσωπα.».

Από τα παραπάνω συνάγονται τα ακόλουθα:

1.Η ειδική επιτροπή της Βουλής συγκροτείται με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη του αρ. 86Σ και κατόπιν απόφασης του Προέδρου της Βουλή, η οποία όμως λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 31 του Κανονισμού της, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψιν τη δύναμη των κομμάτων.

2.Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής μπορεί να γίνει με απόφαση του Προέδρου της Βουλή η οποία όμως λαμβάνεται μόνο μετά από πρόταση του Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας στην οποία ανήκει ο υπό αντικατάσταση βουλευτής.

3.Η Ειδική επιτροπή δεν έχει δυνατότητα να αποκλείσει μέλος της, αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό της αλλά ούτε και από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (αρ. 14, 16ΚΠΔ). Επιπρόσθετα, ενώ ή ίδια η επιτροπή έχει συγκροτηθεί με απόφαση άλλου οργάνου ως προς τη σύνθεσή της, κρίνει η ίδια την αποπομπή μελών της.

4.Η αποδιδόμενη στους δύο αποκλεισθέντες βουλευτές υπόνοια μεροληψίας ήταν εντελώς αόριστη, αφού αναφέρεται σε στοιχεία της πολιτικής τους δράσης ως υπουργοί της προηγούμενης κυβέρνησης. ¨Όπως άλλωστε έχει κρίνει ο ¨Άρειος (ΑΠ115/2007) «Οι υπόνοιες μεροληψίας, κατά την σαφή έννοια της τελευταίας αυτής διατάξεως, πρέπει να στηρίζονται σε συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, ικανά να δικαιολογήσουν αντικειμενικά και μάλιστα εμφανώς και όχι υποκειμενικά, κατά την αντίληψη του αιτούμενου την εξαίρεση, δυσπιστία για την αμεροληψία του δικαστικού προσώπου, τέτοια δε γεγονότα δεν μπορεί να θεωρηθούν, δυσμενείς, σε σχέση με τις απόψεις εκείνου που ζητεί την εξαίρεση, κρίσεις ή νομικές γνώμες, που εξέφρασε το δικαστικό πρόσωπο κατά την εκτέλεση των δικαστικών καθηκόντων του»

5.Η πρόθεση κλήσης κάποιου εκ των μελών της επιτροπής ως μάρτυρα, δεν συνιστά λόγο αποκλεισμού του, αφού κατά τη ρητή πρόβλεψη του αρ. 14§1 περ. δ’, ο λόγος αυτός στοιχειοθετείται μόνο όταν το πρόσωπο αυτό έχει ήδη καταθέσει ως μάρτυρας για την υπόθεση αυτή. Τυγχόν αποδοχή της αντίθετης εκδοχής θα οδηγούσε στο άτοπο, σε κάθε δίκη ο κατηγορούμενος να δηλώνει ότι θα εξετάσει ως μάρτυρες όλους τους δικαστές της σύνθεσης του Δικαστηρίου, με αποτέλεσμα να καθίστανται όλοι εξαιρετέοι !

Αντί επιλόγου

Η απόφαση της επιτροπής της Βουλής να εξαιρέσει δύο από τα μέλη της, βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αποτελεί μία βάναυση προσβολή της κοινοβουλευτικής τάξης, αφού παραβιάζει σαφείς διατάξεις του Κανονισμού της. Παράλληλα, εγείρει ζήτημα νομιμότητας της σύνθεσης της επιτροπής με ότι αυτό συνεπάγεται για την εγκυρότητα των πράξεων της.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ