Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021

Προτάσεις για την αναμόρφωση του θεσμού της άσκησης στα πλαίσια της τροποποίησης του Κώδικα περί Δικηγόρων

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Προτάσεις για την αναμόρφωση του θεσμού της άσκησης στα πλαίσια της τροποποίησης του Κώδικα περί Δικηγόρων

Στο πλαίσιο της τροποποίησης του Κώδικα περί Δικηγόρων τρία μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών οι Κατερίνα Καιπάνου, Θωμάς Πολίτης και Γεώργιος Πετράκης κατάθεσαν τη δική τους πρόταση…

Η πρόταση με τις παρακάτω θέσεις αποτελούν μια ολοκληρωμένη πρόταση για την αναμόρφωση του θεσμού της άσκησης, (η οποία έχει καταστεί εδώ και αρκετό καιρό επιτακτική) και στοχεύουν:

  • α) στην δημιουργία σαφούς θεσμικού πλαισίου άσκησης,
  • β) στην πραγματοποίηση ουσιαστικής άσκησης των ασκούμενων Δικηγόρων και
  • γ) στην ποιοτική αναβάθμιση του ρόλου του ασκούμενου Δικηγόρου εντός του δικαιικού μας συστήματος.

Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε τα εξής:

  • Α)  Διεξαγωγή πρακτικής άσκησης – υποχρεώσεις και δικαιώματα ασκούμενων δικηγόρων

Άρθρο 12: Προστίθεται παρ. 1 εδ. Β’ «Το γραμμάτιο προείσπραξης παράστασης ασκούμενου Δικηγόρου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου εκδίδεται  από το Δικηγόρο στον οποίον ασκείται ο ασκούμενος, ο οποίος αφού αφαιρέσει τις νόμιμες κρατήσεις αποδίδει το υπόλοιπο ποσό στον ασκούμενο. Το υπόλοιπο του ποσού αυτού δεν αφαιρείται από την αμοιβή του ασκούμενου Δικηγόρου.»

Αιτιολογική Έκθεση: Παρά την προοδευτικότητα του αρ.12 παρ. 1, η οποία δίνει τη δυνατότητα παράστασης στον ασκούμενο Δικηγόρο, δυστυχώς παραμένει κενό γράμμα του νόμου, καθώς η φύση της ιδιότητας του ασκούμενου δεν του επιτρέπει την έκδοση γραμματίου προείσπραξης στο όνομά του, έκδοση η οποία αποτελεί δικονομικό απαραίτητο. Με την προσθήκη της ως άνω διατύπωσης δίδεται η δυνατότητα στον ασκούμενο συνάδελφο να αποκτήσει πραγματική εμπειρία παράστασης εντός των δικονομικών πλαισίων.

Άρθρο 12: Προστίθεται παρ. 1 εδ γ’ «Ο ασκούμενος Δικηγόρος έχει τη δυνατότητα να παρίσταται, φέρων νόμιμη εξουσιοδότηση από τον εντολέα του ή τον Δικηγόρο στον οποίον ασκείται, ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής αρχής και να καθίσταται διάδικος για παν ζήτημα μη αφορόν την ουσία της συζήτησης και πριν την έναρξη αυτής».

Αιτιολογική Έκθεση: Η δυνατότητα παράστασης του ασκούμενου Δικηγόρου ως διαδίκου επιτρέπει την προστασία και την απόκτηση των δικαιωμάτων του διαδίκου σε διαδικαστικά ζητήματα και αποβάλλει τη συνήθεια να μην «ακούγονται» οι ασκούμενοι Δικηγόροι ενώπιον των δικαστηρίων για απλά θέματα, όπως να κρατηθεί μία υπόθεση, ενώπιον ποινικού δικαστηρίου, για εύλογο χρονικό διάστημα. Η παράστασή τους για διαδικαστικά ζητήματα πριν την έναρξη της συζήτησης αποτρέπει τη διελκυστίνδα θεραπείας ακυροτήτων.

Άρθρο 12: Τροποποιείται η παρ. 2 ως εξής «Ο ασκούμενος Δικηγόρος συμπαρίσταται και συνυπογράφει τις προτάσεις, σημειώματα, υπομνήματα, εγκλήσεις, μηνύσεις, αγωγές, αιτήσεις με τον Δικηγόρο, στον οποίο ασκείται, σε όλα τα δικαστήρια του πρώτου και δεύτερου βαθμού. Ο Δικηγόρος στον οποίο ασκείται είναι υπεύθυνος εντός μηνός από την έναρξη της άσκησης στην έδρα του να προμηθεύσει τον ασκούμενο Δικηγόρο με σφραγίδα, φέρουσα όλα τα στοιχεία της σφραγίδας του Δικηγόρου, όπως ο νόμος ορίζει και με την ένδειξη ασκούμενος Δικηγόρος».

Αιτιολογική Έκθεση: Με την αφαίρεση του «μπορεί να» επιτυγχάνεται ο ασκούμενος Δικηγόρος να καθίσταται κοινωνός όλων των διαδικαστικών πράξεων, να τονίζεται το αίσθημα ευθύνης του, να καθίσταται απαραίτητος στην άσκηση του λειτουργήματος και να διευκολύνεται  στη λήψη/κατάθεση εγγράφων. Να σημειωθεί ότι, παρά την πρόσφατη νομολογία, υπάρχουν ακόμα γραμματείες Δικαστηρίων, οι οποίες παραδίδουν/λαμβάνουν έγγραφα αποκλειστικά στον/από τον υπογράφοντα-Δικηγόρο και όχι στους/από τους ασκούμενους συναδέλφους, ακόμα και στην περίπτωση που οι τελευταίοι (ασκούμενοι Δικηγόροι) φέρουν εξουσιοδότηση. Με την τροποποίηση της διάταξης υπογράφων θα είναι πλέον και ο ασκούμενος συνάδελφος, φέρων κατά τα ανωτέρω και νομιμοποιητική σφραγίδα.

Άρθρο 13: Προστίθεται στην παράγραφο 10: «Οι ασκούμενοι Δικηγόροι δικαιούνται ελάχιστης κατώτατης αμοιβής ίσης με τον κατώτατο μηνιαίο μισθό ιδιωτικού υπαλλήλου. Σε κάθε περίπτωση η αμοιβή του ασκούμενου Δικηγόρου δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την αμοιβή των εξακοσίων (600) ευρώ».

Αιτιολογική Έκθεση: Η επαναφορά της αμοιβής αυτής, καθορισμένης στο ίδιο ύψος με τον βασικό μισθό για την πλήρη απασχόληση, είναι απόλυτη ανάγκη τόσο ως αποζημίωση της απασχόλησης των ασκούμενων Δικηγόρων όσο και ως δίκαιο βάρος στα  δικηγορικά γραφεία που τους απασχολούν επωφελούμενα από την εργασία τους.

Άρθρο 13: Προστίθεται παράγραφος 11α: «Ο ασκούμενος Δικηγόρος, ο οποίος κατά την άσκηση του αμείβεται με ποσό λιγότερο από τα οριζόμενα στα ανωτέρω άρθρα, οφείλει να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό με έγγραφη καταγγελία στην επιτροπή του Πειθαρχικού του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Το αρμόδιο όργανο συγκαλείται σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία της καταγγελίας του ασκούμενου Δικηγόρου. Μέχρι και την έκδοση αποφάσεως του πειθαρχικού οργάνου ο Δικηγόρος, στον οποίο ασκείται ο καταγγέλλων ασκούμενος Δικηγόρος, δεν μπορεί να παύσει από τα καθήκοντά του τον καταγγέλλοντα ασκούμενο Δικηγόρο ».

Προστίθεται παράγραφος 11β: «Η αμοιβή του ασκούμενου με ποσό μικρότερο από τα οριζόμενα στα ανωτέρω άρθρα επιφέρει στον Δικηγόρο, στον οποίο ασκείται ο καταγγέλλων ασκούμενος, παύση άσκησης του λειτουργήματος του Δικηγόρου για χρονικό διάστημα δύο(2) μηνών. Η παύση του ασκούμενου δικηγόρου από τα καθήκοντά του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 11α ορίζεται ως πειθαρχικό παράπτωμα και επιφέρει την παύση άσκησης του Δικηγορικού λειτουργήματος για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών στον Δικηγόρο, στον οποίο ασκείται ο καταγγέλλων ασκούμενος.»

Προστίθεται παράγραφος 11γ: «Το ωράριο εργασίας των ασκούμενων Δικηγόρων δεν μπορεί να υπερβαίνει το νόμιμο, δηλαδή τις οχτώ (8) ώρες ημερησίως και τις σαράντα (40) εβδομαδιαίως.»

Αιτιολογική Έκθεση: Υπό την μορφή της εξαρτημένης εργασίας, πρέπει να καθορισθεί και το μέγιστο ωράριο απασχόλησης των ασκουμένων, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες ημερησίως για πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι θα περιοριστούν σε σημαντικό βαθμό τα φαινόμενα ακραίας εργασιακής εκμετάλλευσης των ασκούμενων συναδέλφων.

Άρθρο 18. Προστίθεται στην παράγραφο 1 «Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων έχει ο ασκούμενος που συμπλήρωσε το νόμιμο χρόνο άσκησης εντός του μηνός κατά τον οποίο διενεργείται ο διαγωνισμός».

Αιτιολογική Έκθεση: Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο συνάδελφοι να είναι αναγκασμένοι να στερηθούν ακόμα και ένα (1) έτος την απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας (και ελέω των καθυστερήσεων στην έκδοση των αποτελεσμάτων) για λίγες μόνο μέρες. Η συγκεκριμένη διατύπωση τεκμαίρεται ότι θα επιφέρει την άμβλυνση τέτοιων φαινομένων.

Άρθρο 20: Προστίθεται παρ 4β «Οι ομάδες βαθμολόγησης φέρουσες την ευθύνη βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων ορίζονται σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την προκήρυξη του διαγωνισμού. Εντός της ίδιας προθεσμίας ορίζονται τουλάχιστον δέκα (10) αναπληρωματικά μέλη».

Αιτιολογική Έκθεση: Ο συνεχώς αυξανόμενος χρόνος έκδοσης των αποτελεσμάτων οφείλεται εν πολλοίς στον ορισμό των μελών της Ομάδας Βαθμολόγησης, ο οποίος λαμβάνει χώρα ακόμα και ένα μήνα  μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και στην παραίτηση των μελών της μετά το διορισμό τους. Η εκ των προτέρων κατάρτιση της σύνθεσης της Ομάδας Βαθμολόγησης και των αναπληρωματικών μελών της θα επιτρέψει τη διόρθωση, βαθμολόγηση και έκδοση των αποτελεσμάτων στον προσήκοντα χρόνο.

Άρθρο 20 : Προστίθεται παρ 4γ «Με ευθύνη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων δημοσιεύονται στις έδρες των Εφετείων όλης της χώρας και στις ιστοσελίδες των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων ενδεικτικές απαντήσεις επί των ερωτημάτων του διαγωνισμού ανά εξεταζόμενο μάθημα εντός δέκα (10) ημερών από τη διενέργεια του διαγωνισμού».

Αιτιολογική Έκθεση: Η ανάρτηση ενδεικτικών απαντήσεων θεμελιώνει τη διαφάνεια του Διαγωνισμού.

  • Β)  Προτεινόμενες Τροποποιήσεις στον Κώδικα Δεοντολογίας

Άρθρο 35: Προστίθεται εδ. η’ «Να εξομοιώνει τη σχέση του ασκούμενου και του Δικηγόρου στον οποίο ασκείται,  με τη σχέση του Δικηγόρου με τους συνεργάτες του κατά τα οριζόμενα στις υποχρεώσεις του αρ. 33 του παρόντος».

Αιτιολογική Έκθεση: Αυτονόητο πρέπει να είναι  ότι η σχέση Δικηγόρου και του ασκούμενου Δικηγόρου πρέπει να είναι ισότιμη και ισόνομη με τη σχέση Δικηγόρου και συνεργάτη του. Ο ασκούμενος Δικηγόρος είναι οιονεί συνάδελφος και οιαδήποτε υποβάθμισή του θίγει ευθέως το Δικηγορικό λειτούργημα.

  • Γ)  Προτάσεις, γενικού περιεχομένου, δυνάμενες να ενταχθούν στον Κώδικα Δικηγόρων
  1. Ένταξη (προαιρετική ή υποχρεωτική) στο πρόγραμμα σπουδών των Νομικών Σχολών μαθήματος «Εισαγωγή στο Δικηγορικό Επάγγελμα».
  2. Διεξαγωγή σεμιναριακών κύκλων,  με ευθύνη των κατά τόπους Νομικών Σχολών, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών που σαν στόχο θα έχουν την παροχή ειδικότερων γνώσεων σε ζητήματα δικηγορικής φύσης (σύνταξη – επεξεργασία δικογράφων, μελέτη συμβολαιογραφικών εγγράφων, εικονικές δίκες, κτηματολογικές έρευνες κλπ). Οι διδάσκοντες θα μπορούσαν να είναι μέλη ΔΕΠ των Νομικών  Σχολών, ή/και εν ενεργεία δικηγόροι, υπό την προϋπόθεση της αποδεδειγμένης άσκησης ενεργούς δικηγορίας για ένα επαρκές διάστημα.
  3. Παροχή δυνατότητας στους ασκούμενους δικηγόρους να πραγματοποιούν μέρος ή ολόκληρη την περίοδο της άσκησής τους σε:

α) σε ευρωπαϊκά δικηγορικά γραφεία/εταιρίες κατά τα πρότυπα του προγράμματος Erasmus,

β) σε ευρωπαϊκούς θεσμούς, ήτοι ευρωπαϊκή επιτροπή/ευρωπαϊκό κοινοβούλιο κ.λ.π.

γ) γραμματείες Δικαστηρίων και Εισαγγελιών,

δ) σε συμβολαιογραφικά γραφεία,

ε) σε δημόσιους φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς και

στ) να διατίθενται σε Δικαστή, Κτηματολογικό Δικαστή, Εισαγγελέα ή Ειρηνοδίκη, προκειμένου να τους επικουρούν στα καθήκοντά τους.

Όλες οι ανωτέρω δυνατότητες θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Να σημειωθεί ότι, τα εν λόγω κονδύλια θεσμοθετείται να διατίθενται εφεξής, σε αντίθεση με ότι συνέβαινε στο παρελθόν, αποκλειστικά για τους εν λόγω σκοπούς.

4. Αυστηροποίηση διεξαγωγής εξετάσεων τόσο εντός των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων όσο και κατά τη διάρκεια του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων (κέντρα εξετάσεων – Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Σύρος, Ηράκλειο, Κομοτηνή, Ρόδος, Ιωάννινα, Λάρισα, Μυτιλήνη).

5. Διενέργεια κύκλου επισκέψεων από τις Νομικές Σχολές σε ακροατήρια, φυλακές, εφορίες, Ε.Φ.Κ.Α, Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία.

6. Εκκαθάριση του μητρώου ασκούμενων Δικηγόρων ανά πενταετία από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.

7. Δημιουργία προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των νέων συναδέλφων και συγκεκριμένα των νεοεισερχόμενων αποφοίτων Νομικής στον επαγγελματικό στίβο μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων.

8. Παροχή δυνατότητας σε ασκούμενους δικηγόρους να καταβάλουν μειωμένο αντίτιμο κατά την είσοδό τους σε χώρους πολιτισμού.

Αθήνα, 01/11/2018

Θωμάς Πολίτης Δικηγόρος Δ.Σ.Α. Κατερίνα Καιπάνου, Δικηγόρος Δ.Σ.Α. Γεώργιος Πετράκης, Δικηγόρος Δ.Σ.Α.,τ. ταμίας Δ.Σ. Ε.Α.Ν.Δ.Α.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ