Δευτέρα 06 Δεκεμβρίου 2021

Αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών και άλλες «διορθώσεις» στους κώδικες με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στο παρά 5’ των εκλογών

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών και άλλες «διορθώσεις» στους κώδικες με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στο παρά 5’ των εκλογών

Αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών αλλά και μία σειρά άλλων «διορθώσεων» στους νέους ποινικούς κώδικες, προβλέπονται με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α’106/27.6.2019).

Συγκεκριμένα, οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης με στόχο την εύρυθμη εφαρμογή των νέων Ποινικών Κωδίκων αυξάνονται ως εξής:

α) των προέδρων εφετών κατά δέκα (10), οριζομένων αυτών σε εκατόν είκοσι πέντε (125),

β) των εισαγγελέων εφετών κατά επτά (7), οριζομένων αυτών σε πενήντα εννέα (59),

γ) των εφετών κατά είκοσι πέντε (25), οριζομένων αυτών σε τετρακόσιες ογδόντα πέντε (485),

δ) των αντεισαγγελέων εφετών κατά οκτώ (8), οριζομένων αυτών σε εκατόν σαράντα επτά (147),

ε) των προέδρων πρωτοδικών κατά δώδεκα (12), οριζομένων αυτών σε τριακόσιες δώδεκα (312),

στ) των εισαγγελέων πρωτοδικών κατά έξι (6), οριζομένων αυτών σε εκατόν πενήντα (150),

ζ) των πρωτοδικών κατά δώδεκα (12), οριζομένων αυτών και των οργανικών θέσεων παρέδρων πρωτοδικείου σε οκτακόσιες πενήντα δύο (852),

η) των αντεισαγγελέων πρωτοδικών κατά πέντε (5), οριζομένων αυτών και των οργανικών θέσεων παρέδρων εισαγγελίας σε διακόσιες πενήντα έξι (256).

Παράλληλα, με το ίδιο άρθρο προβλέπεται μία σειρά αλλαγών στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα

Ειδικότερα, στον Ποινικό Κώδικα που κυρώθηκε με το ν. 4619/2019 (Α’ 95) γίνονται οι εξής διορθώσεις:

α) Στην περίπτ. α’ του άρθρου 8 η φράση «προδοσία της χώρας» αντικαθίσταται από τη φράση «προσβολές της διεθνούς υπόστασης της χώρας»,

β) Η περίπτ. δ’ του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: «δ. πράξη που στρέφεται εναντίον υπαλλήλου του ελληνικού κράτους ή Έλληνα υπαλλήλου οργάνου ή οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή απευθύνεται προς αυτούς, εφόσον τελείται κατά την άσκηση της υπηρεσίας τους ή σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων τους,»,

γ) Στο άρθρο 20 η φράση «308 παρ. 2» αντικαθίσταται από τη φράση «308 παρ. 3»,

δ) Ο τίτλος του τέταρτου κεφαλαίου του Γενικού Μέρους αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»,

ε) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 81 αντικαθίσταται ως εξής: «Η κοινωφελής εργασία πραγματοποιείται προς όφελος του κοινού σε δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή μη κερδοσκοπικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών»,

στ) Στον τίτλο του έκτου κεφαλαίου του Γενικού Μέρους διαγράφεται η φράση «ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»,

ζ) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 127 διαγράφεται η φράση «ή η έκτιση της ποινής στην κατοικία σε συνδυασμό με τέτοια μέτρα»,

η) Στην παρ. 2 του άρθρου 132 η φράση «133 παρ. 1 στοιχείο α’» αντικαθίσταται από τη φράση «133 περίπτ. α’»,

θ) Στο άρθρο 169 η φράση «άρθρου 13 παρ. α’,» αντικαθίσταται από τη φράση «άρθρου 13 περίπτ. α’»,

ι) Στην παρ. 1 του άρθρου 289 η φράση «, 279 και 285» αντικαθίσταται από τη φράση «και 279 και της παρ. 4 του άρθρου 285»,

ια) Στην παρ. 4 του άρθρου 292Α η φράση «άρθρο 134Α» αντικαθίσταται από τη φράση «άρθρο 134»,

ιβ) Στην παρ. 1 του άρθρου 298 η φράση «, 291, 292» αντικαθίσταται από τη φράση «και 292 και της παρ. 3 του άρθρου 291»,

ιγ) Στην παρ. 3 του άρθρου 463 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Όπου σε ειδικούς νόμους απειλείται ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δεκαπέντε ετών, επιβάλλεται ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών».

Αλλαγές στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που κυρώθηκε με το ν. 4620/2019 (Α’ 96) γίνονται οι εξής διορθώσεις:

α) Στην παρ. 3 του άρθρου 35, πριν από τη λέξη «βουλευτές», προστίθενται οι λέξεις «υπουργοί, υφυπουργοί»,

β) Στην παρ. 2 του άρθρου 48 η φράση «375 παρ. 3 και 390 παρ. 2 ΠΚ» αντικαθίσταται από τη φράση «375 παρ. 1 και 390 παρ. 1 εδ. α’ ΠΚ»,

γ) Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 49 η φράση «Σε περίπτωση απόπειρας η βεβαίωση για την» αντικαθίσταται από τη φράση «Σε περίπτωση απόπειρας ως αποκατάσταση νοείται η»,

δ) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 52 η φράση «με τις παρ. 1 και 2 του προηγούμενου άρθρου» αντικαθίσταται από τη φράση «με τις παρ. 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου»,

ε) Στην αρχή του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 56, πριν την λέξη «και», προστίθεται η λέξη «Ακόμη»,

στ) Η περίπτ. Β’ της παρ. 1 του άρθρου 113 αντικαθίσταται ως εξής: «Β. Το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων δικάζει τις αξιόποινες πράξεις που τελούνται από ανήλικους και αναφέρονται στο άρθρο 127 του Ποινικού Κώδικα»,

ζ) Στην παρ. 4 του άρθρου 129 η φράση «παρ. 2» αντικαθίσταται από τη φράση «παρ. 3».η) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 204 διαγράφεται η λέξη «αυτεπάγγελτη»,

θ) Στην παρ. 2 του άρθρου 218 η φράση «348 παρ. 2, 3 ΠΚ» αντικαθίσταται από τη φράση «348 παρ. 2 ΠΚ»,

ι) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 227 ο αριθμός «351» αντικαθίσταται από τον αριθμό «351Α»,

ια) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 245 αντικαθίσταται ως εξής: «Εφόσον ο κατηγορούμενος κλητεύθηκε νόμιμα και δεν εμφανίστηκε, η προανάκριση περατώνεται και χωρίς την απολογία του. Παραγγελία για προανάκριση δίνεται μόνο στις περιπτώσεις του εδαφίου δ’ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου καθώς και στις περιπτώσεις των άρθρων 322 παρ. 3 εδ. α’ περίπτ. γ’ και 323 εδ. γ’ περίπτ. γ’»,

ιβ) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 254 ο αριθμός «351» αντικαθίσταται από τον αριθμό «351Α»,

ιγ) Στο άρθρο 318 ο αριθμός «309» αντικαθίσταται από τον αριθμό «310»,

ιδ) Στο άρθρο 409 η λέξη «εντός» αντικαθίσταται από τη λέξη «ενός»,

ιε) Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 452 η φράση «δώδεκα (12)» αντικαθίσταται από τη φράση «είκοσι τέσσερις (24)».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ