Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 2022

Διαγωνισμός Δικαστικών Γραμματέων: Όλοι εναντίον όλων!

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Διαγωνισμός Δικαστικών Γραμματέων: Όλοι εναντίον όλων! ÁÈÇÍÁ - ÄÉÁÌÁÑÔÕÑÉÁ ÁÐÏËÕÌÅÍÙÍ ÕÄÑÏÍÏÌÅÙÍ ÔÇÓ ÅÕÄÁÐ ÓÔÏ ÁÓÅÐ (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Στο Διοικητικό Εφετείο θα κριθεί οριστικά η τύχη του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη των 404 δικαστικών γραμματέων καθώς σήμερα υποβλήθηκε νέα αίτηση ακύρωσης κατά του οριστικού πίνακα διορισθέντων που κατάρτισε το ανεξάρτητο όργανο από 50 υποψήφιους που αποκλείστηκαν.

Ήδη ο διαγωνισμός μετά από προσφυγή 3 υποψηφίων έχει «παγώσει» μέχρι την συζήτηση της αίτησης αναστολής του στο δικαστήριο.

Ουσιαστικά δηλαδή οι 50 που αποκλείστηκαν στρέφονται κατά των 404 που προκρίθηκαν καθώς θεωρούν όπως αναφέρεται στο δικόγραφο ότι ο πίνακας καταρτίστηκε «κατά παράβαση των αρχών της νομιμότητας, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, και της ισότητας, δεδομένου ότι οι διοριοστέοι επελέγησαν βάσει μιας άνισης, αναξιοκρατικής και άνευ κριτηρίων διαδικασίας μοριοδοτήσεως με το πριμ της συνάφειας».

Η Ολομέλεια του ΑΣΕΠ και η Δικαστική απόφαση

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την προσφυγή των 3 υποψηφίων, εξ αφορμής της οποίας «πάγωσε» προσωρινά ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 404 δικαστικών γραμματέων στα δικαστήρια, το ΑΣΕΠ «εν μέσω διαγωνισμού, παντελώς αδιαφανώς και αυθαιρέτως άλλαξε άποψη για τον τρόπο που αξιολόγησε την συνάφεια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών των υποψηφίων και την προϋπηρεσία τους, με αποτέλεσμα να βρεθούν διοριστέοι υποψήφιοι με μεταπτυχιακά και διδακτορικά από θετικές επιστήμες και να αποκλειστούν υποψήφιοι με μεταπτυχιακά και διδακτορικά από φιλοσοφικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Συμμετέχοντες δηλαδή που οι σπουδές τους είχαν σαφώς μεγαλύτερη συνάφεια με το αντικείμενο της εργασίας».

Ο καθηγητής Πάνος Λαζαράτος

Στην αίτηση ακύρωσης, που κατέθεσε ο καθηγητής Πάνος Λαζαράτος,  μάλιστα γίνεται επίκληση πρακτικού της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ (22.3.2006) το οποίο αναφέρεται ξεκάθαρα (σε αντίθεση με μετέπειτα θέση του αρμόδιου τμήματος) περι συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου του βασικού με τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών:

«Από την διατύπωση της διατάξεως αυτής, η οποία αναφέρεται όχι απλώς στο «αντικείμενο» της θέσης, οπότε θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αφορά τα καθήκοντα που πρόκειται να ασκήσει ο υπάλληλος, όταν προσληφθεί στην θέση, αλλά στο «γνωστικό αντικείμενο» της θέσης, δηλαδή στο περιεχόμενο των σπουδών που αντιστοιχούν στον βασικό τίτλο που γίνεται δεκτός για την θέση σαφώς προκύπτει ότι, εφόσον για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού γίνονται δεκτοί οι προαναφερόμενοι τίτλοι σπουδών, τότε και τα διδακτορικά διπλώματα που αντιστοιχούν κατά το περιεχόμενό τους στις σπουδές βάσει των οποίων χορηγούνται οι τίτλοι αυτοί πρέπει να θεωρηθούν ότι είναι στο γνωστικό αντικείμενο της θέσεως και να προσμετρηθούν γι’αυτό 300 μονάδες».

Το ίδιο είχε κρίνει για το ζήτημα και το Διοικητικό Εφετείο (1225/2017):  «Επειδή, η αιτούσα προβάλλει ότι, μη νόμιμα και κατά παράβαση των όρων της ένδικης προκήρυξης, δεν έγινε αποδεκτό το δεύτερο πτυχίο της από τις προσβαλλόμενες αποφάσεις, δεδομένου ότι το πτυχίο αυτό είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της ένδικης θέσης, είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το γνωστικό αντικείμενο της ένδικης θέσης, είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών της και βαθμολογείται ως κριτήριο με 150 μονάδες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.2190/1994 εφόσον με τις διατάξεις του άρθρο 119 παρ.3 του Π.Δ. 111/2014, καθορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι με το ένδικο πτυχίο της, ως βασικό τίτλο σπουδών, μπορεί να καταλάβει θέση προϊσταμένου με οικονομικό αντικείμενο.

“Το ΑΣΕΠ αυθαιρέτως και παρανόμως μετέβαλε την αντίληψή του για την έννοια της συναφείας”

Ο λόγος αυτός πρέπει να απορριφθεί, εφόσον το δεύτερο πτυχίο που προσκόμισε η αιτούσα, με νόμιμη αιτιολογία δεν μοριοδοτήθηκε ως μη συναφές με το αντικείμενο της θέσης που προκηρύχθηκε, εφόσον αφ’ενός δεν περιλαμβάνεται στους αποδεκτούς βασικούς τίτλους σπουδών που καθορίσθηκαν περιοριστικά από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (φορέας πρόσληψης) και περιλήφθηκαν στην ένδικη Προκήρυξη (κωδ.101-σελ.68), ώστε να τεκμαίρεται η συνάφειά του και αφετέρου το γνωστικό αντικείμενο προσεγγίζει εκείνο των πτυχίων ή διπλωμάτων που ζητούνται ως βασικός τίτλος σπουδών, δεν θεωρείται αρκετό ώστε ο δεύτερος τίτλος σπουδών που επικαλείται η αιτούσα, να θεωρηθεί ότι είναι σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που διεκδικεί».

Όπως εξηγείται στην προσφυγή:

«Συνεπώς η έννοια της συνάφειας με το «γνωστικό» αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσεως έχει ερμηνευθεί τόσο από το ίδιο το ΑΣΕΠ, όσο και από το Δικαστήριό Σας. Ως διπλώματα (μεταπτυχιακά και διδακτορικά) συναφή με το ΓΝΩΣΤΙΚΟ αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσεως θεωρούνται κατά τεκμήριο όσα περιλαμβάνονται στους βασικούς τίτλους σπουδών που γίνονται αποδεκτοί για την υπό προκήρυξη θέση.  

Στην υπό έρευνα περίπτωση, ενώ το ΑΣΕΠ είχε προβεί σε σύνταξη προσωρινού πίνακα, στον οποίο συμπεριέλαβε τους αιτούντες, μοριοδοτώντας τόσο τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, όσο και τα διδακτορικά διπλώματα και την προϋπηρεσία τούτων (ανάλογα με καθ’έκαστον περίπτωση) ως απολύτως συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσεως, κατά την κύρωση του οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων μετέβαλε αυθαίρετα και παντελώς παράνομα την αντίληψή του και αποφάσισε τον αποκλεισμό των αιτούντων από τον οριστικό πίνακα αποτελεσμάτων.

Ως εκ τούτου, αποκλείστηκαν οι αιτούντες από τον οριστικό πίνακα αποτελεσμάτων, επειδή δήθεν οι μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί τίτλοι σπουδών τους ή/και η προϋπηρεσία τους δεν κρίθηκαν εν τέλει, μετά από μεταβολή των αντιλήψεων του ΑΣΕΠ, συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσεως

α) το ΑΣΕΠ αυθαιρέτως και παρανόμως μετέβαλε την αντίληψή του για την έννοια της συναφείας των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών και της προϋπηρεσίας των αιτούντων,

β) το ΑΣΕΠ παρανόμως, αυθαιρέτως, αναξιοκρατικώς και κατά παράβαση του ίσου μέτρου κρίσεως, έκρινε τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, τα διδακτορικά διπλώματα και την προϋπηρεσία των τελικώς διοριστέων συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσεως».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ