Σάββατο 03 Δεκεμβρίου 2022

Διαγωνισμός δικαστικών υπαλλήλων: Αίτηση αναστολής διορισμού των 404 στο ΑΣΕΠ και το Υπουργειο Δικαιοσύνης

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Διαγωνισμός δικαστικών υπαλλήλων: Αίτηση αναστολής διορισμού των 404 στο ΑΣΕΠ και το Υπουργειο Δικαιοσύνης ÁÈÇÍÁ - ÄÉÁÌÁÑÔÕÑÉÁ ÁÐÏËÕÌÅÍÙÍ ÕÄÑÏÍÏÌÅÙÍ ÔÇÓ ÅÕÄÁÐ ÓÔÏ ÁÓÅÐ (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Να αναστείλει τον διαγωνισμό και κυρίως τον διορισμό των 404 οριστικά επιτυχόντων ως δικαστικών γραμματέων στα δικαστήρια, ζητούν από το ΑΣΕΠ και τον Υπουργό Δικαιοσύνης οι 50 που αποκλείστηκαν από τον διαγωνισμό όταν έγινε όπως καταγγέλλουν διαφοροποίηση στον τρόπο αξιολόγησης των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών.

Ως γνωστόν ήδη  έχει παγώσει προσωρινά με προσωρινή διαταγή του Διοικητικού Εφετείου, ώσπου να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης αναστολής ενώ εκκρεμεί και αίτηση ακύρωσής του. Οι αιτούντες είχαν προβάλλει το επιχείρημα πως «εν μέσω διαγωνισμού, παντελώς αδιαφανώς και αυθαιρέτως άλλαξε άποψη για τον τρόπο που αξιολόγησε την συνάφεια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών των υποψηφίων και την προϋπηρεσία τους, με αποτέλεσμα να βρεθούν διοριστέοι υποψήφιοι με μεταπτυχιακά και διδακτορικά από θετικές επιστήμες και να αποκλειστούν υποψήφιοι με μεταπτυχιακά και διδακτορικά από φιλοσοφικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Συμμετέχοντες δηλαδή που οι σπουδές τους είχαν σαφώς μεγαλύτερη συνάφεια με το αντικείμενο της εργασίας».

Ο καθηγητής Πάνος Λαζαράτος

Αναστολή

Οι 50 αιτούντες δια του καθηγητή Πάνου Λαζαράτου, αναφέρουν πως «το δημόσιο συμφέρον επιτάσσει να μην χωρήσει πρόσληψη και ανάληψη καθηκόντων από τους οριστικώς επιλεγέντες μέχρι να κριθούν οι εκκρεμείς αιτήσεις ακυρώσεως για να μην διασαλευθεί έτι περαιτέρω η απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία των δικαστηρίων και δικαστικών υπηρεσιών της χώρας…..Εξ όλων των ανωτέρω προκύπτει ότι τα έννομα συμφέροντα των αιτούντων, τα έννομα συμφέροντα των διοριστέων του προσβαλλόμενου πίνακα και το ίδιο το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετούνται με τον βέλτιστο τρόπο και συμμέτρως μόνον εφόσον ανασταλεί η εκτέλεση του προσβαλλόμενου πίνακα εις τρόπον ώστε να μην ακολουθήσει η δημοσίευση των ατομικών πράξεων προσλήψεως των οριστικώς επιλεγέντων υποψηφίων και η ανάληψη καθηκόντων εκ μέρους τους”.

Οι νομικοί λόγοι

Συγκεκριμένα ζητούν:

«Επειδή, σύμφωνα με άρθρο 52 παρ. 1 π.δ. 18/1989 « Αν υποβληθεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο αρμόδιος Υπουργός και επί νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου το ανώτατο διοικητικό όργανό τους μπορεί, μετά από αίτηση εκείνου που άσκησε αίτηση ακυρώσεως, να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης». 

  1. Την αναστολή εκτελέσεως του προσβαλλόμενου πίνακα, κατ’ άρθρο 52 παρ. 1 π.δ. 18/1989, εις τρόπον ώστε να μην ακολουθήσει η δημοσίευση των ατομικών πράξεων προσλήψεως των οριστικώς επιλεγέντων υποψηφίων και η ανάληψη καθηκόντων εκ μέρους τους στα δικαστήρια και τις δικαστικές υπηρεσίες που διορίστηκαν μέχρι να εκδοθεί απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί της εκκρεμούς αιτήσεως ακυρώσεως.
  2. Την λήψη κάθε άλλου κατάλληλου κατά την κρίση του ΑΣΕΠ μέτρου προς αποτροπή της ανεπανόρθωτης βλάβης των αιτούντων και ιδίως να μην εκδοθούν ατομικές πράξεις προσλήψεως για τους ακόλουθους διοριστέους του προσβαλλόμενου πίνακα, δεδομένου ότι έχουν καταλάβει θέσεις στις οποίες είχαν διορισθεί προσωρινά οι αιτούντες, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα και μάλιστα ορισμένοι εξ αυτών είχαν αναλάβει και προσωρινά καθήκοντα”.

Γιατί να γίνει

Αναφέρουν επίσης:

«…Ο πρώτος λόγος ακυρώσεως παρίσταται προδήλως βάσιμος, δεδομένου ότι στηρίζεται τόσο στην με αριθμό 1225/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (σκέψη 6), όσο και στην από 22.3.2006 απόφαση της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ, η οποία έχει θέσει σε ανύποπτο χρόνο, αφηρημένα και αντικειμενικά τα κριτήρια αξιολογήσεως της συναφείας μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών με το γνωστικό αντικείμενο της εκάστοτε υπό Προκήρυξη θέσεως. Η εν λόγω απόφαση της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ υιοθέτησε μία σαφή ερμηνευτική θέση για τον τρόπο αξιολογήσεως και μοριοδοτήσεως του κριτηρίου της συνάφειας μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου σπουδών με το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσεως. Η ερμηνευτική αυτή θέση παραβιάστηκε κατάφωρα στην υπό έρευνα περίπτωση, ενόσω το σύνολο των αιτούντων διαθέτουν μεταπτυχιακούς ή/και διδακτορικούς τίτλους σπουδών ή/και προϋπηρεσία στο γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσεως με αποτέλεσμα τούτοι να αποκλείστηκαν παρανόμως από τον πίνακα των οριστικώς επιλεγέντων.

Συνεπεία τούτου, παρίσταται προδήλως παράνομος ο προσβαλλόμενος πίνακας διοριστέων ενόσω στηρίχθηκε σε μία διαδικασία μοριοδοτήσεως των υποψηφίων μεταξύ προσωρινών και οριστικών πινάκων η οποία:

α) παραβιάζει την σκέψη 6 της με αριθμό 1225/2017 αποφάσεως Διοικητικού Εφετείου Αθηνών,

β) παραβιάζει την σαφή ερμηνευτική θέση που εδώ και δώδεκα έτη έχει υιοθετήσει η Ολομέλεια του ίδιου του ΑΣΕΠ σε σχέση με την αξιολόγηση του κριτηρίου της συνάφειας,

γ) είναι παντελώς αδιαφανής, ενόσω η αναμόρφωση του οριστικού πίνακα διοριστέων κατά ποσοστό 35% ως προς τους επιτυχόντες και κατά 70% ως προς την γενικότερη κατάταξη δεν συνοδεύτηκε από καμία απολύτως αιτιολογία. Ειδικότερα, η μεταβολή του μέτρου κρίσεως και η μεταβολή των αντιλήψεων του ΑΣΕΠ αναφορικά με την αξιολόγηση και μοριοδότηση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών των τελικώς επιλεγέντων σε σχέση με το κριτήριο της συνάφειας σε σύγκρισή με τους με τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών και την προϋπηρεσία των αιτούντων παρίσταται παντελώς αναιτιολόγητη, αδιαφανής και ασυνεπής, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται ανισότητες και μεταξύ των διοριστέων και τελικώς επιλεγέντων.

Αλλά και η διάκριση αυτή έγινε αυθαίρετα, αντιφατικά και συνεπώς μη βασιζόμενη σε καμία διάταξη νόμου, κανονιστικής διοικητικής πράξεως ή αφηρημένης αποφάσεως του ΑΣΕΠ. Δεν υφίστανται κριτήρια ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ, ΑΠΡΟΣΩΠΑ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ σε νόμο, κανονιστική πράξη, άλλο κανόνα δικαίου, έστω και εμπεριεχόμενο σε εγκύκλιο ή απόφαση του ΑΣΕΠ. Τούτο αποδεικνύεται από την με αριθμό πρωτοκόλλου 28564/01/2018/15-10-2018  έκθεση απόψεων του ΑΣΕΠ προς το Δικαστήριό Σας».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ