Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020

Δικαστήριο ΕΕ: «Ναι» σε ατομικές συμβάσεις εργασίας στα νοσοκομεία

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Δικαστήριο ΕΕ: «Ναι» σε ατομικές συμβάσεις εργασίας στα νοσοκομεία

Το «πράσινο φως» ανάβει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόσληψη καθαριστριών  και άλλων εργαζομένων σε νευραλγικούς τομείς των δημοσίων νοσοκομείων,  όπως σίτιση και φύλαξη με ατομικές συμβάσεις εργασίας , εφόσον δεν επαρκεί το υπάρχον προσωπικό  και συντρέχουν απρόβλεπτες ή επείγουσες περιστάσεις.

Η «προδικαστική» αυτή απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται να δικαιώσει την  επιλογή των νοσοκομείων «Ευαγγελισμός» και «Άγιοι Ανάργυροι» που προχώρησαν ήδη  στη σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου  στους τομείς καθαριότητας, σίτισης και φύλαξης. Παράλληλα, «δείχνει» το δρόμο και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας να .. ξεπεράσουν τις  ιδιωτικές εταιρείες που αναλαμβάνουν εργολαβικά το έργο πχ  καθαριότητας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, απασχολώντας πολλές φορές εργαζόμενους ανασφάλιστους ή σε συνθήκες «μαύρης» εργασίας.

Προδικαστικά ερωτήματα του ΣτΕ

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  απαντώντας σε σχετικά προδικαστικά ερωτήματα του Συμβουλίου της Επικρατείας ενώπιον του οποίου εκκρεμούν δύο σχετικές υποθέσεις, έκρινε ότι οι εν λόγω προσλήψεις   εξαιρούνται από την ευρωπαϊκή οδηγία περί δημοσίων συμβάσεων και είναι απολύτως σύννομες χωρίς να παραβιάζουν και  το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, οι συμβάσεις αυτές  συνάπτονται  κατ’ εφαρμογή του άρθρου 63, παρ. 1 του νόμου 4430/2016 που θεσπίστηκε προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες περιστάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «απρόβλεπτες» ή «επείγουσες», λαμβανομένης υπόψη της υπάρξεως σοβαρών δυσλειτουργιών ως προς την ανάθεση και την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων.    Με δεδομένη την   «αδυναμία συστάσεως οργανικών θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Συντάγματος, λόγω της οικονομικής κρίσεως που πλήττει την Ελλάδα και των διεθνών δεσμεύσεων του κράτους μέλους αυτού»,  τονίζει το Δικαστήριο της ΕΕ, προβλέπεται η δυνατότητα με το νόμο 4430/2016 στα ΝΠΔΔ να  συνάπτουν ατομικές συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών τους, μεταξύ άλλων, στους τομείς της εστιάσεως, της σιτίσεως και της καθαριότητας.

Συμφέρουσες

Το Δικαστήριο της ΕΕ προχωρά όμως ακόμη ένα βήμα θεωρώντας περισσότερο συμφέρουσες για τα νοσοκομεία τις συγκεκριμένες συμβάσεις καθώς, όπως αναφέρει, ο ν. 4430/2016 «αποσκοπεί στη διασφάλιση δημοσιονομικού οφέλους που θα προκύψει από τη σημαντική ελάφρυνση του προϋπολογισμού των οικείων φορέων, στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στις οικείες επιχειρήσεις και στην αντιμετώπιση των επειγουσών ή απρόβλεπτων αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών, κατά τρόπο συμβατό με το Σύνταγμα και το δίκαιο της Ένωσης»

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των ευρωπαϊκών οδηγιών, τις αρχές της ίσης μεταχειρίσεως, της διαφάνειας και της αναλογικότητας, καθώς και τα άρθρα 16 και 52 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Δικαστήριο της ΕΕ θεωρεί ότι « δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση αποφάσεως δημοσίας αρχής να προσφύγει στη σύναψη συμβάσεων απασχόλησης όπως οι επίμαχες στην υπόθεση της κύριας δίκης, προκειμένου να εκπληρώσει ορισμένα καθήκοντα απτόμενα των υποχρεώσεών της δημοσίου συμφέροντος»

Αντικειμενικά κριτήρια

Καταλήγοντας το Δικαστήριο της ΕΕ διευκρινίζει πάντως ότι  θα πρέπει οι  ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου να είναι «συναφθείσες με πρόσωπα τα οποία επελέγησαν βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως είναι ο χρόνος ανεργίας, η προηγούμενη πείρα και ο αριθμός των συντηρούμενων από τα πρόσωπα αυτά ανηλίκων τέκνων».

Να σημειωθεί ότι το Γ΄ Τμήμα του ΣτΕ έχει επιφυλαχθεί να εκδώσει την απόφασή του για το θέμα αυτό, αναμένοντας τις απαντήσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ