Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020

Εμπλοκή στην ανάθεση υπηρεσιών σύνταξης συμβάσεων ΣΔΙΤ σε εξωτερικούς δικηγόρους

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Εμπλοκή στην ανάθεση υπηρεσιών σύνταξης συμβάσεων ΣΔΙΤ σε εξωτερικούς δικηγόρους

Μετά τον θόρυβο που είχε προκληθεί από την πολυδάπανη συνδρομή δικηγόρου στο έργο των σχολείων που θα κατασκευαστούν μέσω ΣΔΙΤ ανέκυψε ακόμη ένα θέμα στους κόλπους της δημοτικής αρχής, όταν οι 4 νομικοί σύμβουλοι, με πάγια αντιμισθία, που απασχολούνται στον Δήμο Ρόδου, κλήθηκαν σε συνάντηση με ειδικό συνεργάτη του δημάρχου Ρόδου κ. Φώτη Χατζηδιάκου, για να υπογράψουν βεβαίωση «έλλειψης ειδικών γνώσεων» για να κινηθεί η διαδικασία της ανάθεσης σε δικηγορική εταιρεία των Αθηνών, δύο συμβάσεων!

Πιο συγκεκριμένα, οι 4 νομικοί σύμβουλοι του Δήμου Ρόδου, κλήθηκαν να υπογράψουν βεβαίωση στην οποία να αναφέρουν ότι αδυνατούν «ελλείψει γνώσεων» να παρέχουν υπηρεσίες για το έργο «μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και διαχείριση (εν προκειμένω φύλαξη, ασφάλιση) του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου μέσω ΣΔΙΤ» και για το έργο «μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία 13 σχολικών μονάδων Νήσου Ρόδου μέσω ΣΔΙΤ.»

Σημειώνεται ότι το ύψος της αμοιβής, που προβλέπεται ανέρχεται στις 120.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ενώ δηλαδή ο Δήμος Ρόδου απασχολεί 4 αναγνωρισμένου κύρους και εμπειρίας νομικούς συμβούλους, με πάγια αντιμισθία, πέραν της έκπληξης που προκαλούν οι δαπάνες που προβλέπονται για την πρόσληψη εξωτερικού νομικού συμβούλου για να συνδράμει τα έργα, εντύπωση προκαλεί η σπουδή της δημοτικής αρχής να τους ζητήσει να υπογράψουν κείμενο με το οποίο δηλώνουν αδυναμία παροχής νομικής υποστήριξης «ελλείψει γνώσεων» για να κινηθεί η ανάθεση σε τρίτο!!

Όπως ήταν φυσικό και οι 4 νομικοί σύμβουλοι του Δήμου Ρόδου αρνήθηκαν να το πράξουν με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στο κείμενο που διανεμήθηκε προς έγκριση και απέρριψαν, αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής:

«Ε. ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Οι βασικοί τομείς παροχής υπηρεσιών των Συμβούλων περιλαμβάνουν:

1. Την οριστικοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, της μορφής Σύμπραξης, των βασικών παραμέτρων αυτής, του επιμερισμού κινδύνων και της διασφάλισης της αξίας (value for money) για την Αναθέτουσα Αρχή.

  2. Τον έλεγχο των υφισταμένων τεχνικών προδιαγραφών και των προδιαγραφών συντήρησης και διαχείρισης (φύλαξης, ασφάλισης) και προσαρμογή τους στις ανάγκες των συμβάσεων Σ.Δ.Ι.Τ., παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κατάρτιση των Διακηρύξεων και λοιπών Τευχών για την επιλογή του Ι.Φ.Σ. και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά την αξιολόγηση των Υποψηφίων.

  3. Τον προσδιορισμό των όρων των προς κατάρτιση συμβατικών κειμένων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και συμμετοχή σε τυχόν διαπραγματεύσεις ή διαβουλεύσεις με τους υποψήφιους Ι.Φ.Σ.

  4. Την μεταφορά τεχνογνωσίας στο Ελληνικό Δημόσιο σχετικά με όλα τα παραπάνω θέματα και ως προς την παρακολούθηση υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου και εξασφάλιση της ποιότητάς του.

ΣΤ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Ο Νομικός Σύμβουλος θα παρέχει τις εξής Υπηρεσίες:

• Μελέτη της εφαρμοστέας στην Αναθέτουσα Αρχή νομοθεσίας και εντοπισμός των σημείων που επηρεάζουν τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης και την υλοποίηση του έργου μέσω σύμπραξης.

  • Σύνταξη νομικού σκέλους και νομικός έλεγχος των σχεδίων Τευχών Δημοπράτησης και κατάρτιση σχεδίων συμβατικών κειμένων ήτοι της σύμβασης σύμπραξης και των παρεπομένων συμφώνων.

  • Μελέτη και σχολιασμός του πίνακα επιμερισμού κινδύνων (risk matrix), βάσει της διεθνούς εμπειρίας και πρακτικής σε συμβάσεις ΣΔΙΤ.

  • Έλεγχος των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού, βάσει της ισχύουσας Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.

  • Μελέτη και σχολιασμός από νομική άποψη της προτεινόμενης δομής υλοποίησης του έργου (structure).

  • Συνδρομή στον καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης.

  • Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής διευκρινίσεων, της αντιμετώπισης τυχόν αντιρρήσεων ή ενστάσεων, της αξιολόγησης των προσφορών, της σύνταξης ανακοινώσεων τύπου κ.λπ.

  • Μελέτη και σχολιασμός των χρηματοδοτικών και εξασφαλιστικών συμβάσεων και παροχή συμβουλών στην Αναθέτουσα Αρχή έως την οριστική διασφάλιση της χρηματοδότησης του Ι.Φ.Σ. και την υπογραφή των σχετικών δανειακών συμβάσεων προς το σκοπό της διασφάλισης των συμφερόντων της Αναθέτουσας Αρχής.

  • Την γνωστοποίηση και την παροχή νομικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση τυχόν νομικών προβλημάτων σε θέματα αδειοδοτήσεων, απαλλοτριώσεων και περιβάλλοντος που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο των Συμβάσεων Σύμπραξης.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, σύμφωνα με το Ελληνικό και Κοινοτικό Δίκαιο, για τη σύνταξη και υπογραφή της τελικής Σύμβασης καθώς και των δανειακών συμβάσεων.

Το ανωτέρω αντικείμενο είναι απολύτως ειδικό και απαιτεί προσέγγιση από εξειδικευμένο Νομικό Σύμβουλο, ενώ οι Υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου δεν διαθέτουν αντίστοιχους εξειδικευμένους επιστήμονες».

Πηγή: dimokratiki.gr

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ