Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023

Η απάντηση του ΑΣΕΠ  για το διαγωνισμό δικαστικών γραμματέων

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Η απάντηση του ΑΣΕΠ  για το διαγωνισμό δικαστικών γραμματέων

Απάντηση στα δημοσιεύματα για τον διαγωνισμό πρόσληψης δικαστικών γραμματέων που πάγωσε με προσωρινή διαταγή του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, δίνει το ΑΣΕΠ με εκτενή ανακοίνωσή του.

Σε αυτή υπεραμύνεται των διαδικασιών, απορρίπτει τα “αδιαφάνειας και αυθαιρεσίας» που αναφέρονται στις προσφυγές στα δικαστήρια και καταλήγει: «Η ορθότητα των προσβαλλόμενων αποφάσεων του ΑΣΕΠ θα κριθεί οριστικά και επί της ουσίας με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου». Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, αναφέρει:

«Σχετικά με τα πρόσφατα έντυπα και ηλεκτρονικά δημοσιεύματα, τα οποία αφορούν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 10/3-5-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας), επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Κατά τον έλεγχο των οριστικών αποτελεσμάτων της εν λόγω Προκήρυξης, τα αρμόδια τρία (3) Τμήματα του ΑΣΕΠ, ομόφωνα αποφάνθηκαν, αυτεπαγγέλτως και κατ’ ένσταση, μεταξύ άλλων, επί των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών τίτλων σπουδών των υποψηφίων και ειδικότερα, ως προς το εάν αυτοί εμπίπτουν ή όχι στο γνωστικό αντικείμενο των προκηρυχθεισών θέσεων της ειδικότητας “ΠΕ Γραμματέων”.

“η ορθότητα των προσβαλλόμενων αποφάσεων του ΑΣΕΠ θα κριθεί οριστικά και επί της ουσίας με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου”

Η συγκεκριμένη κρίση ήταν απολύτως σύμφωνη με τις κείμενες περί προσλήψεων διατάξεις και την οικεία Προκήρυξη, σύμφωνα με την οποία οι Διδακτορικοί και Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών βαθμολογούνται με 400 και 200 μονάδες αντίστοιχα, εφόσον εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, ενώ, εφόσον εμπίπτουν σε άλλο γνωστικό αντικείμενο, βαθμολογούνται με 200 και 100 μονάδες αντίστοιχα (Βλ. Πίνακα Κριτηρίων Κατάταξης, σελ. 158).

Στην Προκήρυξη υπήρχε σαφής περιγραφή του αντικειμένου της θέσης “ΠΕ Γραμματέων” ως εξής: “Οι Γραμματείς των δικαστηρίων μετέχουν στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και συντάσσουν τα πρακτικά, τις εκθέσεις, τις πράξεις και τα άλλα έγγραφα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την πιστοποίηση των δικαστικών ενεργειών. Εκδίδουν τα απόγραφα και αντίγραφα, τα πιστοποιητικά και αποσπάσματα, τηρούν και ενημερώνουν τα βιβλία και φυλάσσουν το αρχείο και τα άλλα αντικείμενα των δικαστηρίων ή των εισαγγελιών.” (Βλ. σελ. 142).

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη κρίση των αρμοδίων Τμημάτων ΑΣΕΠ συμμορφώνεται και ως προς τη σχετική νομολογία  (Βλ. Απόφαση 643/2009, Διοικητικό Εφετείο Αθηνών – Ακυρωτικός Σχηματισμός – Τμήμα ΙΑ΄).

Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι η κρίση των Τμημάτων ΑΣΕΠ είναι αυτοτελής, πραγματοποιείται μετά από διεξοδικό έλεγχο των αιτήσεων των υπό κρίση υποψηφίων και δεν δεσμεύεται από την κρίση του οργάνου που διενήργησε τον έλεγχο των προσωρινών αποτελεσμάτων, όπως άλλωστε συμβαίνει σε κάθε κρίση δευτεροβάθμιου οργάνου, προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου της Προκήρυξης και, κατ’ επέκταση, η ακεραιότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας ως προς τη συμμόρφωσή της με αυτό.

Όσον αφορά τις αναφορές περί “αδιαφάνειας και αυθαιρεσίας” του ΑΣΕΠ κατά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της εν λόγω Προκήρυξης, οι οποίες αναπαράγονται σε πρόσφατα δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς το ΑΣΕΠ, από την ίδρυσή του, τηρεί απαρέγκλιτα τις αρχές της διαφάνειας και αντικειμενικότητας στο σύνολο των διαγωνιστικών διαδικασιών που κατ’ ουσία ελέγχει.

Σε κάθε περίπτωση, η ορθότητα των προσβαλλόμενων αποφάσεων του ΑΣΕΠ θα κριθεί οριστικά και επί της ουσίας με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου».

Νωρίτερα το dikastiko.gr , ανέφερε:

Το δρόμο της δικαστικής αμφισβήτησης, παίρνει ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη των 404 δικαστικών υπαλλήλων.

Η απόφαση- προσωρινή διαταγή- δεν ανατρέπει βέβαια τα πάντα, πλην είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που το «αδιάβλητο» ΑΣΕΠ δέχεται δικαστικά πυρά , με τρόπο και διατύπωση μάλιστα που ανοίγει σοβαρά ζητήματα  και για άλλους υπαλλήλους πλην των 3 που δικαιώθηκαν κατ΄αρχήν.

Και άλλοι εργαζόμενοι με το ίδιο καθεστώς θα μπορούν να ζητήσουν την επέκταση των συμβάσεων

Την προσωρινή διαταγή εξέδωσε το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (ΙΑ΄ Τμήμα με πρόεδρο τον Αθ. Σερμιέ) και σε περίπτωση ευδοκίμησης και της αίτησης αναστολής τότε θα ισχύσει μέχρι την έκδοση απόφασης επι της κύριας αίτησης που θα συζητηθεί στα μέσα Ιανουαρίου με την έκδοση απόφασης να μην αναμένεται πριν τα τέλη Μαρτίου. Τις αιτήσεις , οι οποίες οδήγησαν σε μια σπάνια απόφαση για τα νομικά δεδομένα της χώρας υπογράφει ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, Πάνος Λαζαράτος.

Ο κ. Λαζαράτος είχε εξηγήσει στο dikastiko.gr τι διακυβεύεται στη δίκη:

“Το ΑΣΕΠ έχοντας κατατάξει προσωρινώς τους υποψηφίους, πολλοί εκ των οποίων έχουν αναλάβει εδώ και μήνες καθήκοντα και υπηρετούν στα δικαστήρια της χώρας, αναμόρφωσε τον οριστικό πίνακα διοριστέων με αποκλίσεις που φθάνουν το 35%, όταν σε άλλους διαγωνισμούς η απόκλιση δεν ξεπερνά το 10%.

Ο καθηγητής Πάνος Λαζαράτος

Το ΑΣΕΠ εν μέσω διαγωνισμού, παντελώς αδιαφανώς και αυθαιρέτως άλλαξε άποψη για τον τρόπο που αξιολόγησε την συνάφεια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών των υποψηφίων και την προϋπηρεσία τους, με αποτέλεσμα να βρεθούν διοριστέοι υποψήφιοι με μεταπτυχιακά και διδακτορικά από θετικές επιστήμες και να αποκλειστούν υποψήφιοι με μεταπτυχιακά και διδακτορικά από φιλοσοφικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Συμμετέχοντες δηλαδή που οι σπουδές τους είχαν σαφώς μεγαλύτερη συνάφεια με το αντικείμενο της εργασίας».

Τι σημαίνει

Όπως εκτιμούν νομικές πηγές η  προσωρινή διαταγή που παγώνει τον διαγωνισμό ανοίγει το δρόμο σε όσους έχουν συνάψει συμβάσεις με το Υπουργείο Δικαιοσύνης επί τη βάσει των προσωρινών πινάκων να ζητήσουν ανάλογη προσωρινή δικαστική προστασία και επέκταση των συμβάσεών τους. Το πρόβλημα μεταφέρεται έτσι στο ΑΣΕΠ διότι, άλλοι δικαστικοί γραμματείς θα εργάζονται επί τη βάσει προσωρινών πινάκων και άλλοι επί τη βάσει οριστικών, οι οποίοι (οριστικοί) μάλιστα είναι πλέον αμφίβολο αν είναι έγκυροι.

Αναφέρουν δε χαρακτηριστικά πως ” στην έκθεση απόψεων που απέστειλε το ΑΣΕΠ στο Διοικητικό Εφετείο ομολογείται απερίφραστα ότι οι περί συνάφειας κρίσεις, που έχουν οδηγήσει σε τραγελαφικά αποτελέσματα, έγιναν επί τη βάσει της κοινής πείρας και μόνον. Δίχως, δηλαδή, κριτήρια προϋφιστάμενα, αφηρημένα και αντικειμενικά”.

Όπως σχολιάζουν σκωπτικά “η κοινή αυτή πείρα έχει οδηγήσει, μεταξύ άλλων, στο να θεωρούνται συναφή προς τα καθήκοντα δικαστικού γραμματέως διδακτορικά στα εγκεφαλογραφήματα ή στην ανάλυση ηλεκτρικού σήματος (απόφοιτοι της σχολής ηλεκτρολόγων μηχανικών του ΕΜΠ) και όχι διδακτορικά φιλολόγων, αρχαιολόγων και αρκετών γλωσσολόγων (όχι όμως όλων!)”.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ