Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024

Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στη Νομική Σχολή Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στη Νομική Σχολή Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ανακοίνωσε η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν οι πτυχιούχοι, καθώς και όσοι περατώσουν τις σπουδές τους στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου (ακαδ. έτους 2018 – 2019).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την Τρίτη 18 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019.

Μορφή αξιολόγησης ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (εξεταστέα ύλη)

Τα Π.Μ.Σ. απονέμουν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές ειδικεύσεις με τα μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής) που αναφέρονται στον οικείο σύνδεσμο:

1. Π.Μ.Σ. ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Civil Law)

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

 • ΓΕΝΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (General  Civil  Law)
 • ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (Civil  Law  and  New Technologies)
 • ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  (Civil   Law  and  Modern   Financial   Transactions)

ΦΕΚ 4150 Τ.Β΄2018 (επανίδρυση)

ΦΕΚ 5488 Τ.Β΄2018 (κανονισμός)

Πρόγραμμα Σπουδών

Προκήρυξη

Έντυπο αίτησης

2. Π.Μ.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  (Business Law)

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

 • ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (Corporate Law and Finance)
 • ΆΥΛΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Industrial Property and Competition Law)
 • ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Maritime Law)

ΦΕΚ 3802 Τ.Β΄2018 (ίδρυση)

ΦΕΚ 5705 Τ.Β΄2018 (κανονισμός)

Πρόγραμμα Σπουδών

Προκήρυξη

Έντυπο αίτησης

3. Π.Μ.Σ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ  ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Civil Procedure and Labour Law)

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (Civil Procedure)
 • ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Labour Law)

ΦΕΚ 3850 Τ.Β΄2018 (ίδρυση)

ΦΕΚ 5513 Τ.Β΄2018 (κανονισμός)

Πρόγραμμα Σπουδών

Προκήρυξη

Έντυπο αίτησης

4. Π.Μ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ (Public Law)

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

 • ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ  (Public Law)
 • ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Ecclesiastical Law)

ΦΕΚ 4150 Τ.Β΄2018 (ίδρυση)

ΦΕΚ 5573 Τ.Β΄2018 (κανονισμός)

Πρόγραμμα Σπουδών

Προκήρυξη

Έντυπο αίτησης

5. Π.Μ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (Public Law – Public Policies).

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Tax Law)
 • ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Environmental Law)
 • ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Social Protection Law)

ΦΕΚ 3802 Τ.Β΄2018 (ίδρυση)

ΦΕΚ 5602 Τ.Β΄2018 (κανονισμός)

Πρόγραμμα Σπουδών

Προκήρυξη

Έντυπο αίτησης

6. Π. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ( Criminal law and  Criminology)

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

 • ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (Criminal  law and  Criminal  Procedure)
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Criminology  and  Criminal  Policy)

ΦΕΚ 3802 Τ.Β΄2018 (ίδρυση)

ΦΕΚ 5552 Τ.Β΄2018 (κανονισμός)

Πρόγραμμα Σπουδών

Προκήρυξη

Έντυπο αίτησης

7. Π.Μ.Σ. ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (History, Sociology and Philosophy of Law)

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ( History of Law)
 • ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ( Philosophy of Law)
 • ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  (Sociology of Law, Science & Technology)

ΦΕΚ 3914 Τ.Β΄2018 (ίδρυση)

ΦΕΚ 5540 Τ.Β΄2018 (κανονισμός)

Πρόγραμμα Σπουδών

Προκήρυξη

Έντυπο αίτησης

8. Π. ΔΙΕΘΝΕΙΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ(International and European Studies)

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

 • ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ  (International Public Law)
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  (European Law)

ΦΕΚ 3850 Τ.Β΄2018 (ίδρυση)

ΦΕΚ 5499 Τ.Β΄2018 (κανονισμός)

Πρόγραμμα Σπουδών

Προκήρυξη

Έντυπο αίτησης

9.  Π.Μ.Σ. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ , ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ &  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

[international private lawlaw of international business transactions & comparative legal studies)

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

 • ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ &  ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ   ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (international private law & law of internationalbusiness transactions)
 • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (comparative legal studies)

ΦΕΚ 4002 Τ.Β΄2018 (ίδρυση)

ΦΕΚ 5467 Τ.Β΄2018 (κανονισμός)

Πρόγραμμα Σπουδών

Προκήρυξη

Έντυπο αίτησης

Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (υπό συμπλήρωση)

Πρόγραμμα Διδασκαλίας (υπό συμπλήρωση)

Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. ΒΙΟΗΘΙΚΗ

(σε συνεργασία με τα Τμήματα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης)

ΦΕΚ 1789 Τ.Β΄2018 (επανίδρυση)

ΦΕΚ 2246 Τ.Β΄2018 (κανονισμός)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

ΕΝΙΑΙΟ Π.Μ.Σ. (ακ. έτος 2017-2018)

Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 λειτουργεί στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  «Ενιαίο Εντατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Π.Μ.Σ.). Το Ενιαίο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) αποσκοπεί στην εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης και στην προώθηση της έρευνας, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας, ειδικότερα η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας αποβλέπει στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας. Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτείται αφενός η επιτυχής ολοκλήρωση δύο εξαμήνων υποχρεωτικής φοίτησης ενός κύκλου συστηματικών εξειδικευμένων σπουδών με παράλληλη ερευνητική εργασία, αφετέρου η συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μ.Δ.Ε. στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές κατευθύνσεις με τα μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής) που αναφέρονται στον οικείο σύνδεσμο:

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχόλης

Προκήρυξη

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Περαιτέρω, η Νομική Σχολή έχει οργανώσει και προσφέρει, από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, Κοινό Ελληνογαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο»  σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Bordeaux:

ΦΕΚ 277 Τ.Β΄2019 (επανίδρυση)

ΦΕΚ 450 Τ.Β΄2019 (κανονισμός)

Προκήρυξη

Πηγή: law.uoa.gr, lawpost.gr

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ