Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

2021: Ποδαρικό με αυξήσεις σε μισθούς και μέτρα ανακούφισης

Εργαζόμενοι και επιχειρήσεις θα μπουν στο νέο έτος με πολλά οικονομικά οφέλη και πολλές ελαφρύνσεις

NEWSROOM icon
NEWSROOM
2021: Ποδαρικό  με αυξήσεις σε μισθούς και μέτρα ανακούφισης

Ποδαρικό με αυξήσεις μισθών κάνει το 2021 σε περίπου 1,2 εκατομμύρια φορολογούμενους που θα απαλλαχτούν από την εισφορά αλληλεγγύης.

Κερδισμένοι βγαίνουν τόσο οι εργαζόμενοι, όσο και οι εργοδότες από την 1η του Ιανουαρίου με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

Συγκεκριμένα, από την πρώτη πληρωμή του Ιανουαρίου οι εργαζόμενοι θα δουν την αύξηση του μισθού τους. Το όφελος ξεκινά από 8 ευρώ το μήνα ή 192 ευρώ το χρόνο τουλάχιστον για κάθε εργαζόμενο.

Ακόμα υψηλότερο (έως 50%) είναι το όφελος από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, για τους εργοδότες που προσφέρουν θέσεις απασχόλησης.

Αναλυτικότερα, με τη διάταξη του άρθρου 298 του ν.4738/2020 με την οποία προστέθηκε η παρ. 50 στο άρθρο 72 του ν.4172/2013, για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που αποκτώνται από:

1) Μισθούς, ημερομίσθια, επιδόματα και παροχές σε είδος καθώς και κάθε άλλου είδους αμοιβές που καταβάλλονται τακτικά από την 1η-1-2021 έως την 31η-12-2021 σε κάθε εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. 2) Καθαρά κέρδη από την ατομική άσκηση εμπορικής επιχείρησης, επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριου επαγγέλματος, τα οποία αποκτώνται εντός του 2020. 3) Καθαρά κέρδη από την ατομική άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, που αποκτώνται εντός του 2020. 4) Εισπραττόμενα εντός του 2020 ενοίκια ακινήτων. 5) Τεκμαρτά εισοδήματα από δωρεάν παραχώρηση ή ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων, τα οποία αφορούν στο έτος 2020. 6) Μερίσματα. Στα μερίσματα περιλαμβάνονται τα εισοδήματα που προκύπτουν από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη, καθώς και τα εισοδήματα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό. Στα εισοδήματα αυτά δεν θα επιβάλλεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όταν η λήψη της απόφασης για την έγκριση της διανομής τους από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας έλαβε χώρα το φορολογικό έτος 2020.

Χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης των διανεμόμενων κερδών (μερισμάτων) νομικών προσώπων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία έκλεισε η διαχείριση.

Σε κάθε περίπτωση δηλαδή, κρίσιμος για την απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2020, είναι ο χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης των μερισμάτων, και όχι ο χρόνος που προέκυψαν τα κέρδη για το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα, ή ο χρόνος καταβολής αυτών.

7) Τόκους των τραπεζικών καταθέσεων που προκύπτουν εντός του 2020. 8) Τόκους των συμφωνιών επαναγοράς (repos/ reverse repos), που προκύπτουν εντός του 2020. 9) Δικαιώματα που αφορούν στο έτος 2020. Ο όρος «δικαιώματα» σημαίνει το εισόδημα που αποκτάται ως αντάλλαγμα για τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή σε αντάλλαγμα πληροφοριών που αφορούν βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική πείρα, οι πληρωμές για τη χρήση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού, για τη χρήση τεχνικών μεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, τεχνογνωσίας (knowhow), αποτελεσμάτων ερευνών, αναδημοσίευσης άρθρων και μελετών, καθώς και οι πληρωμές για συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά μέσω δικτύων πληροφορικής σε βάση δεδομένων επίλυσης προβλημάτων, την ηλεκτρονική λήψη (downloading) λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή. 10) Αποκτώμενα εντός του 2020 κέρδη από την μεταβίβαση μεριδίων ή μερίδων σε προσωπικές εταιρείες. 11) Αποκτώμενα εντός του 2020 κέρδη από την μεταβίβαση κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων ή εταιρικών ομολόγων. 12) Αποκτώμενα εντός του 2020 κέρδη από την μεταβίβαση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. 13) Τόκους ομολόγων ή έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, που αποκτώνται εντός του 2020. 14) Αποκτώμενα εντός του 2020 κέρδη από την πώληση εισηγμένων μετοχών με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 0,5%. 15) Αποκτηθέντα εντός του 2020 κέρδη από τη μεταβίβαση εισηγμένων κινητών αξιών (απόκτηση πριν από 1.1.2009) 16) Αφορολόγητα κέρδη που αποκτώνται εντός του 2020 από ημεδαπά ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΖ αμοιβαία κεφάλαια 17) Αποκτώμενα εντός του 2020 κέρδη από την πώληση προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη (άρθ. 71Α ν. 4172/2013). 18) Αποκτώμενα εντός του 2020 κέρδη από την διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 10 KW. 19) Εισπραττόμενα εντός του 2020 ποσά διατροφής. 20) Αποκτώμενα εντός του 2020 κέρδη από τη μεταβίβαση τίτλων φορολογικού κατοίκου χώρας με την οποία υπάρχει Σ.Α.Δ.Φ. και είναι υπόχρεος για υποβολή δήλωσης από άλλη αιτία 21) Εισπραττόμενο εντός του 2020 ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ημεδαπής προέλευσης. 22) Εισπραττόμενες εντός του 2020 «πράσινες» και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις μέχρι 12.000 ευρώ αθροιζόμενες. 23) Λοιπές εισπραττόμενες εντός του 2020 εισοδηματικές αγροτικές ενισχύσεις. 24) Επιδόματα ειδικής επιδότησης ανεργίας που καταβλήθηκαν ή θα καταβληθούν φέτος σε απολυμένους πρώην εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα για την αντικατάσταση των εισοδηματικών απωλειών τους.

Παράλληλα, συνεχίζει να ισχύει για Ιανουάριο και Φεβρουάριο το μειωμένο ενοίκιο κατά 80% για τις επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές τα Χριστούγεννα (έστω και αν άνοιξαν με click away). Και για τους εκμισθωτές τους, η αποζημίωση από το Κράτος θα φτάσει άμεσα στο 50%, αφού θα μπουν στο λογαριασμό τους χωρίς να πρέπει να συμψηφιστεί με τυχόν άλλες οφειλές τους.

Τον Ιανουάριο θα ξεκινήσει και η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6 που θα ξεκινά από τα 1.000 ευρώ κατ’ ελάχιστον και το 50% θα δοθεί σαν επίδομα χωρίς να απαιτείται να επιστραφεί στο δημόσιο.

Όσον αφορά τη θέρμανση, μέχρι τις 11 Ιανουαρίου οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν για πρώτη φορά αιτήσεις στο MyΘέρμανση. Δικαιούχοι είναι και όσοι δεν θερμαίνονται με πετρέλαιο αλλά με φυσικό αέριο, υγραέριο ή πέλλετ.

Επίσης, μέσα στον Ιανουάριο θα «τρέξουν» επίσης επιδοτήσεις για να στήσουν τα συνοικιακά καταστήματα τα δικά τους e-shop, αλλά και προγράμματα «Εξοικονομώ».

Από την 1η Ιανουαρίου, θα μπορούν, επιπλέον, για πρώτη φορά οι ιδιοκτήτες ΙΧ να καταθέτουν από το σπίτι τους ηλεκτρονικά τις πινακίδες των αυτοκινήτων που θέλουν να τα θέσουν σε ακινησία.

Τα τέλη κυκλοφορίας για το 2021 πήραν παράταση πληρωμής και θα μπορούν να πληρωθούν έως τις 26 Φεβρουαρίου.

Παράταση, επίσης, μέχρι τον Ιούνιο παίρνει και η εφαρμογή του νέου Πτωχευτικού, ενώ μέχρι 31 Μαρτίου το αργότερο πρέπει να έχουν συμφωνήσει τράπεζες και οφειλέτες τις δόσεις τους, προκειμένου να τις επιδοτήσει το Κράτος, με τους όρους που προβλέπει το Πρόγραμμα Γέφυρα (με επιδότηση 60% ή και έως 90%).

Πηγή: skai.gr

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ