Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021

Αίτημα στον Υπουργό Δικαιοσύνης για υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου στα συμβόλαια ακινήτων

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Αίτημα στον Υπουργό Δικαιοσύνης για υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου στα συμβόλαια ακινήτων

Αιτημα για νομοθετική πρωτοβουλία υπέβαλλε στον Υπουργό Δικαιοσύνης Κωστα Τσιάρα, ο Επικεφαλής του Συνδυασμού «Ο Δικηγόρος, όλοι εμείς, μαζί», Δημ. Αναστασόπουλος., Όπως αναφέρει «αιτούμαστε τη λήψη νομοθετικής πρωτοβουλίας στην κατεύθυνση:

– της υποχρεωτικής συμμετοχής του Δικηγόρου στα συμβόλαια μεταβίβασης, με την ταυτόχρονη χορήγηση πιστοποιητικού ελέγχου της νομικής κατάστασης του ακινήτου, ώστε να διασφαλίζεται η νόμιμη μεταβίβαση ακινήτων,

– της υποχρεωτικής συμμετοχής του Δικηγόρου κατά την ίδρυση Εταιρειών, με συνυπογραφή του Καταστατικού υποχρεωτικά από Δικηγόρο προς διασφάλιση της νομιμότητας.

Τα ως άνω μέτρα είναι απαραίτητα ώστε να αποκατασταθεί, εν μέρει έστω, ο ρόλος του Δικηγόρου, ο οποίος τα τελευταία έτη αντιμετωπίστηκε «ταξικά» και απομονώθηκε, χωρίς κανέναν ουσιαστικό λόγο, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε κενό ασφάλειας δικαίου τόσο στη μεταβίβαση ακινήτων όσο και στην ίδρυση εταιρειών. Και στα ως άνω δύο πεδία η απουσία του Δικηγόρου έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην πράξη.

Το αίτημα μας αυτό δεν είναι «συντεχνιακής» φύσεως, αλλά καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς. Άλλωστε, η αποδοχή τους θα ενισχύσει και τα «δημόσια έσοδα», καθώς όλες οι αμοιβές του Δικηγόρου επιβαρύνονται με φόρους και εισφορές. Πρωτίστως, όμως, ο Δικηγόρος ως άμισθος δημόσιος λειτουργός οφείλει και μπορεί να διασφαλίζει τη νομιμότητα, και να ενεργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος».

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΠΡΟΣ Αξιότιμο κύριο ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αξιότιμο κύριο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κοιν: Αξιότιμο κύριο ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Θέμα: 1) Συμμετοχή Δικηγόρου κατά τη μεταβίβαση ακινήτων – νομικός έλεγχος ακινήτων 2) Έλεγχος σύστασης Εταιρειών από Δικηγόρο Αξιότιμοι κοι Υπουργοί, Αξιότιμε κε Υφυπουργέ,

Τα τελευταία έτη, η αυξανόμενη κινητικότητα που υπάρχει στην αγορά ακινήτων, έχει προσελκύσει πληθώρα ξένων επενδυτών και Ελλήνων που ασχολούνται με την μεταβίβαση ακινήτων. Δυστυχώς, όμως, λόγω της μεγάλης ζήτησης και της ταχύτητας με την οποία γίνονται οι μεταβιβάσεις, ιδίως λόγω της παράλληλης ζήτησης και του προγράμματος «Golden Visa», φαίνεται ότι εμπλέκεται πληθώρα επαγγελματιών (μεσίτες, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί οι οποίοι χορηγούν τη βεβαίωση περί μη αυθαιρεσίας του ακινήτου, λοιποί μεσάζοντες), χωρίς όμως να παρέχονται πάντα τα απαραίτητα εχέγγυα για τον έλεγχο της νομιμότητας της μεταβίβασης. Και τούτο διότι υπεύθυνος για τον έλεγχο συνολικά της νομιμότητας μίας μεταβίβασης μπορεί να είναι μόνο ο Δικηγόρος, ο οποίος αφού προχωρήσει σε έλεγχο τίτλων, θα μπορέσει να βεβαιώσει ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο βαρών και λοιπών ελαττωμάτων (ιδίως νομικών) ώστε να προχωρήσει η μεταβίβαση. Σημειωτέον, δε, ότι η κατάργηση της υποχρεωτικής παρουσίας του Δικηγόρου στα συμβόλαια μεταβίβασης, με κατοχύρωση της νόμιμης αμοιβής του, έχει δημιουργήσει και τα εξής προβλήματα: 1) παρείσφρηση μεσαζόντων και λοιπών προσώπων που δεν έχουν την ειδική γνώση και εμπειρογνωμοσύνη ώστε να συμπράττουν σε συμβόλαια, 2) αποστέρηση του Ελληνικού Δημοσίου από έσοδα, καθώς επί της νόμιμης αμοιβής υπάρχουν κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ και Δημοσίου και ΦΠΑ. Περαιτέρω, η κατάργηση της υποχρεωτικής παρουσίας 2 του Δικηγόρου στα συμβόλαια, η οποία έγινε επί σκοπώ «απελευθέρωσης της αγοράς των ακινήτων», αποδείχτηκε εν τέλει και πολιτικά άστοχη, με δεδομένο ότι ήδη τα τελευταία έτη με τους νόμους 4178/2013 και 4495/2017, έχει θεσμοθετηθεί υποχρεωτική παρουσία μηχανικού στα συμβόλαια, με τη χορήγηση βεβαίωσης περί μη αυθαιρεσίας. Ορθώς, εν προκειμένω, η Πολιτεία θεώρησε ότι θα πρέπει να εκχωρήσει τμήμα του ελέγχου σε ιδιώτες μηχανικούς, με την ανάλογη αύξηση και της επαγγελματικής ύλης τους. Είναι, λοιπόν, απορίας άξιο γιατί ο Δικηγόρος, ο οποίος ως άμισθος συλλειτουργός της Δικαιοσύνης είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί – βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας – να προβαίνει σε έλεγχο ακινήτων και να βεβαιώνει την ύπαρξη ή μη νομικών ελαττωμάτων, βαρών και να διασφαλίζει τη νομιμότητα της διαδικασίας, έχει ουσιαστικά «αποκλεισθεί» από τη διαδικασία αυτή, με συνακόλουθη ζημία του Ελληνικού Δημοσίου, βάσει όσων αναλυτικά αναφέρθηκαν ανωτέρω. Διά ταύτα, και ενόψει τόσο των εντεινόμενων ρυθμών μεταβιβάσεων ακινήτων, και της εμπλοκής λοιπών επιστημόνων στη διαδικασία αυτή, καθώς και προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, εισηγούμαστε την υποχρεωτική συμμετοχή του Δικηγόρου στα συμβόλαια μεταβίβασης, με την ταυτόχρονη χορήγηση πιστοποιητικού ελέγχου της νομικής κατάστασης του ακινήτου, ώστε να διασφαλίζεται η νόμιμη μεταβίβαση ακινήτων. Παράλληλα, και ενόψει της διαρκούς αύξησης της ίδρυσης Νομικών Προσώπων και του διευρυμένου επενδυτικού ενδιαφέροντος, παρατηρείται το φαινόμενο στην ίδρυση ενώπιον του ΓΕΜΗ εταιρειών να συμμετέχουν λογιστές κ.α., οι οποίοι με προδιατυπωμένα ενίοτε και πρόχειρα καταστατικά, αναλαμβάνουν τη σύσταση εταιρειών χωρίς καμία νομική επεξεργασία και γνώση. Η τακτική αυτή έρχεται ασφαλώς σε σύγκρουση με την επιδίωξη της Κυβέρνησης για προσέλκυση επενδύσεων καθώς, η μη εμπλοκή νομικών παραστατών στη διαδικασία, έχει συχνά ως αποτέλεσμα τη δημιουργία εταιρειών με σοβαρά ζητήματα στη λειτουργία τους (με προβληματική εκπροσώπηση, με ελλιπείς καταστατικές διατάξεις, κλπ), που καθιστούν δυσχερή και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και τη νομότυπη λειτουργία τους. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το κοινωνικό αίτημα για «υπηρεσίες μίας στάσης», που δε διενεργούν όμως κανέναν νομικό έλεγχο, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία εταιρειών που λειτουργούν παράνομα ή προβληματικά και αντίθετα με τους ισχύοντες νόμους. 3 Παράλληλα έχει δημιουργηθεί μία αγορά αρρύθμιστη, καθώς η εμπλοκή Δικηγόρου θα σήμαινε αυτόματα και την έκδοση γραμματίου προείσπραξης – ελάχιστης νόμιμης αμοιβής του, με συνακόλουθα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο και τους φορείς. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι πρωτοφανές, να μη διενεργείται κανένας έλεγχος νομιμότητας και να αφήνεται εντελώς αρρύθμιστη η ίδρυση εταιρείας, τη στιγμή που επί παραδείγματι για την ίδρυση ενός απλού σωματείου απαιτείται δικαστική απόφαση από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο. Είναι δυνατόν να λειτουργούν σήμερα Εταιρείες, χωρίς να έχει συμπράξει Δικηγόρος ώστε να διασφαλίσει ότι αυτές λειτουργούν νόμιμα; Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε την υποχρεωτική συμμετοχή του Δικηγόρου κατά την ίδρυση Εταιρειών, με συνυπογραφή του Καταστατικού υποχρεωτικά από Δικηγόρο προς διασφάλιση της νομιμότητας.

Εν κατακλείδι, τα ως άνω μέτρα είναι απαραίτητα ώστε να αποκατασταθεί, εν μέρει έστω, ο ρόλος του Δικηγόρου, ο οποίος τα τελευταία έτη και με τις επιλογές της προηγούμενης Κυβέρνησης αντιμετωπίστηκε «ταξικά» και απομονώθηκε, χωρίς κανέναν ουσιαστικό λόγο, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε κενό τόσο στη μεταβίβαση ακινήτων όσο και στην ίδρυση εταιρειών. Ταυτόχρονα, ο Δικηγόρος αποτελεί παγίως πηγή «δημοσίων εσόδων», καθώς όλες του οι αμοιβές επιβαρύνονται με φόρους και εισφορές, ενώ ταυτόχρονα ως άμισθος δημόσιος λειτουργός οφείλει να διασφαλίζει τη νομιμότητα, και να ενεργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Είμαστε σίγουροι ότι οι προτάσεις μας θα ληφθούν άμεσα υπόψη από Εσάς και θα λάβετε την απαιτούμενη νομοθετική πρωτοβουλία ώστε να διασφαλιστεί η άμεση σύμπραξη του Δικηγόρου στις ανωτέρω διαδικασίες. Δημήτρης Αναστασόπουλος Επικεφαλής του Συνδυασμού «Ο Δικηγόρος, όλοι εμείς, μαζί»

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ