Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024

Επίσημο: Παράταση 1 μήνα για το πόθεν έσχες

Όποιος είναι υπόχρεος υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ 2020 με περισσότερες από μια ιδιότητες, είναι πιθανό να έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης προς περισσότερα του ενός όργανα ελέγχου.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Επίσημο: Παράταση 1 μήνα για το πόθεν έσχες

Παρατείνεται για ένα μήνα η προθεσμία υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες που έληγε την Κυριακή με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, όπως είχε γράψει το dikastiko.gr.

Με την τροπολογία παρατείνεται  μέχρι και τις 31-3-2021 (λήγει στις 28-2-2021), η προθεσμία υποβολής από τους υπόχρεους των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων (αρχικών με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από 1-1-2020 έως και 30-1-2021 και ετήσιων του έτους 2020), κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων (ν.3213/2003).

Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 59 του ν. 4753/2020 (Α’ 227) τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 59

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων

Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 και στο άρθρο 19 του ν. 3213/2003 (Α’ 309), δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από 1.1.2020 έως και 30.1.2021 και ετήσιες του έτους 2020 (χρήση 2019), υποβάλλονται μέχρι και την 31η.3.2021.».

Η διαδικασία

Σε σχέση με τη διαδικασία οι υπόχρεοι θα πρέπει στην εφαρμογή pothen.gr να επιλέξουν με προσοχή το έτος αλλά και το είδος (αρχική – ετήσια) της δήλωσης που πρέπει να υποβάλλουν, καθώς η εκ παραδρομής επιλογή λανθασμένου έτους, π.χ. ΔΠΚ 2019 αντί ΔΠΚ 2020 ή η επιλογή Αρχικής αντί Ετήσιας Δήλωσης, δεν εκπληρώνει τη σχετική τους υποχρέωση.

Η αρχική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός 90 ημερών από την απόκτηση της ιδιότητας αυτής και περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία του υπόχρεου κατά την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας υπόχρεου και όχι κατά την ημερομηνία υποβολής της Αρχικής Δήλωσης.

Επίσης, την ένδειξη Ετήσια Δήλωση 2020 επιλέγουν οι υπόχρεοι που εντός του ελεγχόμενου έτους (δήλωση του φορολογικού έτους 2019) απέκτησαν, κατείχαν ή απώλεσαν ιδιότητα και στην οποία αποτυπώνονται τα έσοδα και τα οικονομικά συμφέροντα των υπόχρεων εντός του φορολογικού έτους 2019, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση τους κατά την 31-12-2019.

Σημειώνεται, ότι οι υπόχρεοι υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ 2020, εκτός της τυχόν ενημέρωσης που έχουν ήδη λάβει από τον φορέα που τους συμπεριέλαβε στην κατάσταση υπόχρεων της παρ. 3 του άρθρ. 1 του ν. 3213/2003, μπορούν να εισέρχονται και στην εφαρμογή pothen.gr με τη χρήση των κωδικών Taxisnet και να ενημερώνονται για την τυχόν αναγγελία τους με κάποια ιδιότητα υπόχρεου

Όποιος είναι υπόχρεος υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ 2020 με περισσότερες από μια ιδιότητες, είναι πιθανό να έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης προς περισσότερα του ενός όργανα ελέγχου.

Ποια είναι τα πρόστιμα μη υποβολής

Πρόστιμα για το πόθεν έσχες επιβάλλονται στις εξής περιπτώσεις:

Σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμα τη δήλωση

Σε όσους υποβάλλουν ανακριβή δήλωση

Σε όσους δεν υποβάλλουν καθόλου δήλωση

Μάλιστα, σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής ως και 30 ημέρες από την παρέλευση της προθεσμίας η δήλωση γίνεται δεκτή από το σύστημα μόνο μετά από πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου 200 ευρώ. Μετά την πάροδο των 30 ημερών η υποβολή επιτρέπεται ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου 800 ευρώ.

Επίσης, υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει δήλωση μετά την πάροδο 60 ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής (αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) ή υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ.

Υπόχρεοι

Στη διαδικασία εντάσσονται:

Τα µέλη όλων των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου του ∆ηµοσίου

Οι προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων οποιασδήποτε υπηρεσίας Επιθεώρησης, Εσωτερικού Ελέγχου ή Εσωτερικών Υποθέσεων του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού, καθώς και οι υπάλληλοι των φορέων αυτών που ασκούν οποιαδήποτε ελεγκτικά καθήκοντα

Οι προϊστάµενοι διευθύνσεων των Υπηρεσιών ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.∆.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

∆ιευκρινίζεται ότι στις προαναφερόµενες κατηγορίες υπάγονται:

όλα τα µέλη των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου του ∆ηµοσίου που ασκούν καθήκοντα Γενικού Επιθεωρητή, Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή ή Αναπληρωτή Γενικού Επιθεωρητή ή Προϊστάµενου Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή-Ελεγκτή ή Βοηθού Επιθεωρητή- Ελεγκτή, εκτός όσων υποβάλλουν εκ της ιδιότητάς τους δήλωση περιουσιακής κατάστασης σύµφωνα µε τη κείµενη νοµοθεσία σε άλλη αρχή.

Όλοι οι προϊστάµενοι και οι υπάλληλοι των οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου µονάδων Επιθεώρησης, Εσωτερικού Ελέγχου ή Εσωτερικών Υποθέσεων και κάθε άλλης οργανικής µονάδας του δηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού που έχουν ως αρµοδιότητα την επιθεώρηση ή τον εσωτερικό έλεγχο των υπηρεσιών του φορέα στον οποίο υπάγονται, όπως πχ. διευθύνσεις ή τµήµατα εσωτερικού ελέγχου ή εσωτερικών υποθέσεων των υπουργείων, των αποκεντρωµένων διοικήσεων, των περιφερειών, των δήµων, διευθύνσεις επιθεώρησης νπδδ, κλπ.

Όλοι οι προϊστάµενοι των Υπηρεσιών ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.∆.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, συµπεριλαµβανοµένου του Ειδικού Λογιστηρίου στο ΥΠΕΘΑ, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο διεύθυνσης ή τµήµατος. Κατόπιν της οργανωτικής αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονοµικών και της µετατροπής ορισµένων εκ των Υ.∆.Ε. από µονάδες επιπέδου διεύθυνσης σε µονάδες επιπέδου τµήµατος, είναι αυτονόητο ότι υπόχρεοι είναι και οι προϊστάµενοι των µονάδων αυτών.

∆ιευκρινίζεται ότι στις προαναφερόµενες κατηγορίες δεν υπάγεται το υπόχρεο κατά το νόµο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης προσωπικό:

της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας,

της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής,

του Σ.∆.Ο.Ε. καθόσον οι παραπάνω κατηγορίες υπόχρεων υπάγονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 περ. κζ, λβ του νόµου 3213/03, στην αρµοδιότητα της Επιτροπής του άρθρου 3Α του ίδιου νόµου.

Επίσης δεν υπάγονται :

Το προσωπικό των Ανεξάρτητων και Ρυθµιστικών Αρχών που ασκεί ελεγκτικά καθήκοντα

Οι προϊστάµενοι και οι υπάλληλοι των οργανικών µονάδων οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου του δηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού που ασκούν κατά λόγο αρµοδιότητας έλεγχο της κείµενης νοµοθεσίας.

Οι προϊστάµενοι και οι υπάλληλοι οργανικών µονάδων οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου που έχουν ως κύρια αρµοδιότητα τον σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό δράσης, την ιεράρχηση εργασιών, τη διοικητική και οικονοµική υποστήριξη – π.χ. ∆ιευθύνσεις Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων, Τµήµατα ∆ιοικητικής Υποστήριξης, Πληροφορικής, Προγραµµατισµού, κ.λπ.

Οι στρατιωτικοί προϊστάµενοι και υφιστάµενοι, των ελεγκτικών σωµάτων, των µονάδων επιθεώρησης, ελέγχου, ελέγχου οικονοµικής µέριµνας, των ελεγκτηρίων δαπανών, κλπ που λειτουργούν στα Γενικά Επιτελεία του ΥΠΕΘΑ.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ