Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών: Αυξάνονται οι θέσεις εισαγωγής σπουδαστών

Θα ανέλθουν σε 146 σύμφωνα με υπουργική απόφαση. Ξεκίνησε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το διαγωνισμό.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών: Αυξάνονται οι θέσεις εισαγωγής σπουδαστών esdi

Αύξηση των θέσεων σε 146 από 134 προβλέπει νέα υπουργική απόφαση για τον αριθμό των σπουδαστών που θα εισαχθούν στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ) μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού τον ερχόμενο Οκτώβριο, για τη διενέργεια του οποίου είχε γράψει το dikastiko.gr 

ΕΣΔΙ: Αυξάνονται οι θέσεις εισαγωγής σπουδαστών

Σύμφωνα με την απόφαση, ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται πλέον, ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:

Α. Διοικητική Δικαιοσύνη 68 θέσεις, ως εξής:

– 5 θέσεις δόκιμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας,

– 13 θέσεις δόκιμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και

– 50 θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Β. Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη: 53 θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου.

Γ. Εισαγγελείς: 15 θέσεις παρέδρων εισαγγελίας.

Δ. Ειρηνοδίκες: 10 θέσεις ειρηνοδικών Δ´ τάξης. ΕΣΔΙ: Αυξάνονται οι θέσεις εισαγωγής σπουδαστών

Υποβολή αιτήσεων

Ξεκίνησε στο μεταξύ από την Δευτέρα η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο διαγωνισμό της ΕΣΔΙ και οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία για την κατάθεσή τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2021.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι για τον εισαγωγικό διαγωνισμό στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών είναι τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση, στην οποία να δηλώνεται και η κατεύθυνση στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει. Η αίτηση θα συμπληρωθεί αρχικά ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου (λειτουργία πλατφόρμας: Έναρξη 6.9.2021 Λήξη 20.9.2021 και ώρα 15:00΄) https://e-applications.esdi.gr:4430/Esdi/ προκειμένου να καταχωρισθούν στο σύστημα της Σχολής τα στοιχεία του υποψηφίου. Ακολούθως ο υποψήφιος θα εκτυπώσει τη συμπληρωμένη αίτησή του και θα την καταθέσει αυτοπροσώπως στη γραμματεία της Σχολής είτε στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας μαζί με τα συνοδεύοντα αυτή αναγκαία δικαιολογητικά.

Κατά τη φυσική υποβολή της αίτησης είτε στη γραμματεία της Σχολής είτε στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου, θα συνυποβάλλεται και το συνοδευτικό έντυπο ενημέρωσης και συγκατάθεσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του υποψηφίου, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον/την αιτών/αιτούσα. ΕΣΔΙ: Αυξάνονται οι θέσεις εισαγωγής σπουδαστών

Σε περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για περισσότερες κατευθύνσεις, πρέπει να υποβάλει τις αντίστοιχες αιτήσεις. Τα δικαιολογητικά θα προσκομισθούν μία μόνο φορά, ανεξαρτήτως του αριθμού των αιτήσεων

 1. Υπεύθυνη δήλωση, η οποία υπογράφεται και συμπληρώνεται κατά περίπτωση (κατ’ άρθρο 8 Ν.1599/1986 περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη ή μη ασκήσεως ποινικής διώξεως ή κατ’ άρθρο 8 Ν.1599/1986 περί απαλλαγής, αθωώσεως ή οριστικής παύσεως της ποινικής διώξεως)
 2. Αντίγραφο πτυχίου Νομικού Τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Εάν το πτυχίο, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οπότε προσκομίζονται η πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου
 3. Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος Νομικού Τμήματος, για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν. Εάν ο διδακτορικός τίτλος, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οπότε προσκομίζονται η πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου
 4. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος Νομικού Τμήματος, για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν. Εάν ο μεταπτυχιακός τίτλος, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οπότε προσκομίζονται η πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου
 5. Για δικηγόρο, απαιτείται πρόσφατο ενιαίο πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι: α. ο υποψήφιος έχει ή είχε διετή άσκηση δικηγορίας ή αν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος, μονοετή άσκηση δικηγορίας και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή. Για δικαστικό υπάλληλο, απαιτείται πρόσφατο ενιαίο πιστοποιητικό της οικείας δικαστικής υπηρεσίας ότι: α. ο υποψήφιος έχει διανύσει πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή. Για Ειρηνοδίκη, απαιτείται πρόσφατη σχετική βεβαίωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι: α. ο υποψήφιος έχει την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή
 6. Βεβαίωση του γραμματέα του δικαστικού συμβουλίου του Πρωτοδικείου του τόπου της επαγγελματικής δραστηριότητας ή του τόπου που υπηρετεί ο υποψήφιος, ότι υπέβαλε αίτηση, για τη διαπίστωση του ήθους και του χαρακτήρα του. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου 2021
 7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 8. Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης και η ιθαγένεια του υποψηφίου
 9. Για τους άνδρες υποψήφιους πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις
 10. Πρόσφατο πιστοποιητικό σωματικής και ψυχικής υγείας (δύο πιστοποιητικά). Προσκομίζονται ή αποστέλλονται το βραδύτερο μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου 2021 στη γραμματεία της Σχολής. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται: α) από παθολόγο ή γενικό ιατρό, κατά τα ισχύοντα για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους (άρθρο 7 παρ.2 του ν.3528/2007  (Α΄26)) και β) από ψυχίατρο, Διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου (άρθρο 10 παρ.2 περ.β΄του ν.3689/2008 (Α΄164))
ΕΣΔΙ: Αυξάνονται οι θέσεις εισαγωγής σπουδαστών

Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα προσκομισθούν με επιμέλεια και ευθύνη των υποψηφίων. Βάσει ν. 4250/2014 ΦΕΚ Α΄74/26-3-14 δεν απαιτείται επικύρωση των αντιγράφων που ζητούνται.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά (πλην των πιστοποιητικών σωματικής και ψυχικής υγείας) είναι από τις 6.9.2021 έως και τις 20.9.2021

Οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν να καταθέσουν τις αιτήσεις με τα παραπάνω δικαιολογητικά στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, θα προσέρχονται στη Σχολή τις εργάσιμες ημέρες από 09.30΄  έως και  13.30΄. Για τυχόν διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν αποκλειστικά e -mail στο [email protected].

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ