Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

Lamda Development : Αποτελέσματα Α΄ εξαμήνου 2020

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Lamda Development : Αποτελέσματα Α΄ εξαμήνου 2020

Τα εμπορικά κέντρα της Lamda Development, The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos, το α΄ εξάμηνο 2020 παρουσίασαν μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) λόγω των οικονομικών επιπτώσεων που επέφερε η αναστολή λειτουργίας αυτών, βάσει κυβερνητικής απόφασης, από 13.03.2020 έως 17.05.2020, καθώς και εξαιτίας των πρόσθετων περιοριστικών μέτρων. Συγκεκριμένα, η κερδοφορία EBITDA των Εμπορικών Κέντρων του α΄ εξαμήνου 2020 διαμορφώθηκε σε €19,5 εκ., μειωμένη κατά 39,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) Εμπορικών Κέντρων
(ποσά σε € εκατ.)α΄ εξάμηνο 2020α΄ εξάμηνο 2019(%) μεταβολή
The Mall Athens8,514,4-41,0%
Mediterranean Cosmos5,49,0 -40,0%
Golden Hall5,68,6 -34,9%
Retail EBITDA19,5 32,0  -39,1%

Η μέση πληρότητα των εμπορικών κέντρων αγγίζει το 98%. Όμως, η πανδημία και τα μέτρα αντιμετώπισής της είχαν σαν αποτέλεσμα το α’ εξάμηνο του 2020 ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων και η συνολική επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων να παρουσιάσουν πτώση 43,2% και 47,0% αντίστοιχα, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

 

Κύκλος Εργασιών Καταστημάτων Εμπορικών Κέντρων
(ποσά σε € χιλ.)α΄ εξάμηνο  2020α΄ εξάμηνο 2019(%) μεταβολή
The Mall Athens56.396107.529-47,6%
Mediterranean Cosmos46.58981.272-42,7%
Golden Hall44.71271.154-37,2%
Κύκλος Εργασιών147.697259.955-43,2%

 

Συνολικό EBITDA από συνήθεις δραστηριότητες
(ποσά σε € εκατ.)α΄ εξάμηνο 2020α΄ εξάμηνο  2019(%) μεταβολή
EBITDA από συνήθεις δραστηριότητες15,3 27,0 – 43,3%
Κέρδη/ Ζημιές από αποτίμηση ακινήτων-11,349,7 
Κέρδος από την αποτίμηση της Μαρίνας Φλοίσβου8,5
Έξοδα έργου Ελληνικού-2,7
ΣΥΝΟΛΙΚΟ EBITDA9,7 76,7

 

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα
(ποσά σε € εκατ.)α΄  εξάμηνο  2020α΄  εξάμηνο   2019
ΣΥΝΟΛΙΚΟ EBITDA9,7 76,7
Καθαροί Τόκοι-14,4-13,1
Αποσβέσεις-2,5-0,4
Φόροι0,7-18,0
Δικαιώματα Μειοψηφίας0,8-8,1
Ενοποιημένα Αποτελέσματα-5,737,2

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ αναβαλλόμενων φόρων (Net Asset Value) διαμορφώθηκε σε €1.150,2 εκ. (€6,51 ανά μετοχή) την 30/06/2020, έναντι €1.155,0 εκ. (€6,54 ανά μετοχή) την 31/12/2019.

Η τιμή της μετοχή της LAMDA Development, την 18/09/2020, ανήλθε σε €5,84, παρουσιάζοντας πτώση 29% σε σχέση με το κλείσιμο την 31/12/2019. Την ίδια περίοδο, ο δείκτης Large Cap και ο Γενικός δείκτης του ΧΑ σημείωσαν πτώση 31,4% και 28,2% αντίστοιχα. Η πτώση της τιμής της μετοχής αντανακλά τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στις χρηματιστηριακές αξίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020 (και μέχρι τη δημοσίευση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων)

Αξίζει να αναφερθεί ότι υπό συνθήκες πανδημικής κρίσης η Lamda Development ολοκλήρωσε τον Ιούλιο 2020, με σημαντική υπερκάλυψη, έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου με Δημόσια προσφορά, ύψους €320 εκ., με τεράστια συμμετοχή άνω των 10 χιλ. ιδιωτών Ελλήνων επενδυτών. Η έκδοση αυτή έδωσε τη δυνατότητα σε χιλιάδες Έλληνες να συμμετέχουν στο εμβληματικό έργο του Ελληνικού που αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην εγχώρια αγορά τα επόμενα χρόνια.

Η Εταιρεία ξεκίνησε τις πρόδρομες εργασίες στο Ελληνικό και αναμένει να διευθετηθούν και τα τελευταία εκκρεμή ζητήματα, όπως, μεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την αδειοδότηση του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος-Καζίνο (IRC) και η μεταβίβαση των σχετικών εμπραγμάτων δικαιωμάτων στην «Ελληνικό Α.Ε.», που αποτελούν συμβατικές αιρέσεις για την απόκτηση της τελευταίας.

H Εταιρεία, κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, προχώρησε σε μείωση ενοικίων σε ποσοστό 40% στα εμπορικά της κέντρα για τους μήνες Μάρτιο και Ιούνιο, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές επιταγές, ενώ για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο προχώρησε σε μείωση 70% έναντι της νομοθετικά προβλεπόμενης μείωσης 40%. Επίσης, σε ακολουθία με τις νομοθετικές επιταγές, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο εφάρμοσε μείωση σε ποσοστό 40% στους κλάδους εστίασης και ψυχαγωγίας. Η Lamda Development έχει προχωρήσει σε σημαντικές πρωτοβουλίες για την προσέλκυση των καταναλωτών και την τόνωση της αγοραστικής κίνησης, θέτοντας πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών, υιοθετώντας αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ