Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

Με νέα ευρωπρόστιμα απειλείται η Ελλάδα: Καλείται να δώσει εξηγήσεις για κοινοτικά κονδύλια αγροτικών επιδοτήσεων

Η χώρα δεν έλαβε, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση της αποφάσεως της Κομισιόν και δεν ενημέρωσε επαρκώς για τις διαδικασίες.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Με νέα ευρωπρόστιμα απειλείται η Ελλάδα: Καλείται να δώσει εξηγήσεις για κοινοτικά κονδύλια αγροτικών επιδοτήσεων Freepik

Ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κινδυνεύει να βρεθεί για άλλη μία φορά η Ελλάδα με αφορμή τον τρόπο χορήγησης αγροτικών επιδοτήσεων κατά το 2008. Μετά από δεύτερη προσφυγή της ομισιόν, το Δικαστήριο εξετάζει το αίτημα ανάκτησης επιδοτήσεων σε Έλληνες παραγωγούς το 2009 για φυσικές καταστροφές.

Το νέο «χαστούκι» για την Ελλάδα ήρθε μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, με την οποία διατάχθηκε αμετάκλητα η ανάκτηση από την ελληνική κυβέρνηση 425 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν δοθεί ως επιδότηση στους αγρότες το 2008 και το 2009. Γεωργία

Αφορά την επιστροφή στα κρατικά ταμεία, παράνομων επιδοτήσεων – όπως κρίθηκαν – σε 800.000 αγρότες. Η Ελλάδα είχε πετύχει αναστολή της απόφασης με ασφαλιστικά μέτρα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, αλλά όχι ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ, ενώ πλέον η απόφαση της Επιτροπής ισχύει αμετάκλητα.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν έλαβε, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση της αποφάσεως της Επιτροπής και ότι δεν την ενημέρωσε επαρκώς για τα μέτρα που έλαβε κατ’ εφαρμογήν της αποφάσεως αυτής. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αποφάσισε να ασκήσει προσφυγή λόγω της παραβάσεως της χώρας μας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Με την απόφαση C-11/20 Επιτροπή κατά Ελλάδας, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δέχεται την προσφυγή λόγω παραβάσεως κράτους μέλους που άσκησε η Επιτροπή.

Σύμφωνα με την απόφαση, το δικαστήριο διαπίστωσε «ότι η Ελλάδα δεν έλαβε, κατά τη λήξη της ταχθείσας από την Επιτροπή προθεσμίας (11 Ιουνίου 2012), όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανάκτηση των παράνομων κρατικών επιδοτήσεων  από τους λήπτες τους». Οκτώ και πλέον έτη μετά την έκδοση της αποφάσεως της Επιτροπής, οι ελληνικές αρχές δεν την έχουν ακόμη εκτελέσει, ενώ -όπως επισημαίνει το Δικαστήριο- η Ελλάδα δεν βρισκόταν σε πλήρη αδυναμία ανακτήσεως των ενισχύσεων.

«Οι διοικητικές ή τεχνικές δυσχέρειες που συνδέονται με τον μεγάλο αριθμό των δικαιούχων δεν δικαιολογούν την κρίση ότι η ανάκτηση είναι τεχνικώς αδύνατη. Επιπλέον, η Ελλάδα δήλωσε ότι είχε την πρόθεση να νομοθετήσει προς αντιμετώπιση της εν λόγω διοικητικής δυσχέρειας τον Ιούνιο του 2015, ήτοι τρία έτη μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας» αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης.

Οι δικαστές αποδόμησαν και το επιχείρημα της Ελλάδας ότι δεν εξέδωσε κοινή υπουργική απόφαση για την ανάκτηση των ποσών  των επιδοτήσεων που υπερέβαιναν τα 5.000 ευρώ επειδή η Επιτροπή εξέφρασε την αντίθεσή της. «Το Δικαστήριο διευκρινίζει ότι η Επιτροπή διατύπωσε επιφυλάξεις σχετικά με οποιοδήποτε αυθαίρετο όριο κάτω από το οποίο δεν θα πραγματοποιούνταν η ανάκτηση. Εντούτοις, η παρατήρηση αυτή δεν εμπόδιζε την Ελλάδα να συνεχίσει την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου της προς διασφάλιση της εκτελέσεως της αποφάσεως της Επιτροπής» σημειώνεται στην απόφαση.

Σχετικά με τον ισχυρισμό της χώρας μας περί δημιουργίας κοινωνικών αναταραχών εξαιτίας της ανάκτησης των ενισχύσεων, το Δικαστήριο έκρινε ότι «οι ελληνικές αρχές δεν απέδειξαν την ύπαρξη του κινδύνου αντιδράσεως εκ μέρους των γεωργών η οποία θα είχε για τη δημόσια τάξη συνέπειες στις οποίες δεν θα μπορούσαν να αντεπεξέλθουν με τα μέσα που διαθέτουν.  

Τέλος, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η Ελλάδα παρέλειψε να ενημερώσει επαρκώς την Επιτροπή για τα μέτρα που έλαβε κατ’ εφαρμογήν της αποφάσεως που εκδόθηκε σε βάρος της. Αφενός, κατά την ημερομηνία περατώσεως της έγγραφης διαδικασίας στην στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων, η Ελλάδα δεν είχε ακόμη κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα έγγραφα που αποδείκνυαν ότι οι λήπτες της ενισχύσεως είχαν κληθεί να την επιστρέψουν. Αφετέρου, δεν ενημέρωνε την Επιτροπή για την πρόοδο στη λήψη των εθνικών μέτρων που ήταν απαραίτητα για την πλήρη ανάκτηση των ενισχύσεων. Η Ελλάδα γνωστοποίησε τον Ιούνιο του 2016 ότι δεν είχε ακόμη λάβει μέτρα για την ανάκτηση και δεν παρέσχε καμία άλλη πληροφορία. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Η επίμαχη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

“Κατά το έτος 2009, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) – φορέας του Δημοσίου ο οποίος έχει ως σκοπό την ασφάλιση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων όσον αφορά ζημίες οφειλόμενες σε φυσικούς κινδύνους – κατέβαλε σε περίπου 800.000 Έλληνες αγρότες αντισταθμιστικές ενισχύσεις συνολικού ύψους 425 εκατομμυρίων ευρώ λόγω ζημιών που είχαν προκληθεί το 2008 εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Μέρος του ποσού αυτού προερχόταν, κατά την Ελλάδα, από εισφορές που είχαν καταβάλει οι Έλληνες αγρότες στο πλαίσιο του συστήματος υποχρεωτικής ασφαλίσεως του ΕΛΓΑ και οι οποίες ανέρχονταν σε τουλάχιστον 145 εκατομμύρια ευρώ όσον αφορά τα έτη 2008 και 2009. Δεδομένου ότι ο ελληνικός γεωργικός τομέας χαρακτηρίζεται από την πρωτίστως οικογενειακού χαρακτήρα γεωργία και τις μικρού μεγέθους εκμεταλλεύσεις, καθένας από τους αποζημιωθέντες αγρότες έλαβε, κατά μέσο όρο, ποσό σχεδόν 500 ευρώ.

Με απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή χαρακτήρισε τα μέτρα αυτά ως παράνομες κρατικές ενισχύσεις μη συμβατές με την εσωτερική αγορά. Διέταξε, επομένως, τις ελληνικές αρχές να ανακτήσουν τις ενισχύσεις αυτές από τους δικαιούχους τους. Η Ελλάδα ζήτησε από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ακύρωση της αποφάσεως αυτής και την αναστολή εκτελέσεώς της μέχρι την έκδοση της αποφάσεως επί της ουσίας. Το 2012 ανεστάλη η εκτέλεση της απόφασης μέχρι την εκδίκαση της προσφυγής και το 2014 το Γενικό Δικαστήριο την απέρριψε επί της ουσίας. Ακολούθησε αναίρεση της Ελλάδας τόσο κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου όσο και σχετικά με την αναστολή εκτελέσεως της αποφάσεως της Επιτροπής.

Τελικά, με την αμετάκλητή του απόφαση του Δικαστήριο επσήμανε ότι η είσπραξη των εισφορών των αγροτών από το Δημόσιο και η εισαγωγή τους στον κρατικό προϋπολογισμό, πριν αυτές αποδοθούν από το Δημόσιο στον ΕΛΓΑ, αρκούν για να θεωρηθεί ότι οι παροχές που χορηγεί ο ΕΛΓΑ προέρχονται από κρατικούς πόρους. Δεδομένου, επίσης, ότι οι πληρωμές που κατέβαλε ο ΕΛΓΑ ήταν ανεξάρτητες των εισφορών που είχαν καταβάλει οι αγρότες, οι πληρωμές αυτές συνιστούσαν πλεονέκτημα το οποίο δεν θα είχαν οι δικαιούχοι υπό κανονικές συνθήκες αγοράς και, επομένως, είχαν επιπτώσεις στον ανταγωνισμό. Το επιχείρημα της οικονομικής κρίσης που προέβαλλε τότε ως ισχυρισμό η Ελλάδα, απορρίφθηκε, καθώς η καταβολή των ενισχύσεων παρέσχε στους Έλληνες αγρότες πλεονέκτημα όσον αφορά τον ανταγωνισμό το οποίο επηρέαζε το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών, μολονότι στην Ελλάδα τότε δεν επικρατούσαν κανονικές συνθήκες αγοράς. “

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ