Τρίτη 05 Ιουλίου 2022

Νομοσχέδιο για το Κτηματολόγιο Δωδεκανήσου: Η ιστορία ενός Προεδρικού Διατάγματος για το Κτηματολόγιο Δωδεκανήσου που δεν εκδόθηκε ποτέ

Το νομοσχέδιο διορθώνει μια παραφωνία και συγκεκριμένα τη μη έκδοση επί 4 χρόνια Προεδρικού Διατάγματος για την ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο των περιοχών που υπάγονται στον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Νομοσχέδιο για το Κτηματολόγιο Δωδεκανήσου: Η ιστορία ενός Προεδρικού Διατάγματος για το Κτηματολόγιο Δωδεκανήσου που δεν εκδόθηκε ποτέ dimokratiki

Ζητήματα που εκκρεμούν επί μακρόν σχετικά με το Κτηματολόγιο Δωδεκανήσου, ρυθμίζει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ήδη εισήχθη στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Η υπόθεση έχει… ιστορικό βάθος καθώς με το Κανονιστικό Διάταγμα 132/1929 εισήχθη από τους Ιταλούς στις περιοχές της Ρόδου, Κω και Λακκί της Λέρου ένα σύστημα κτηματολογίου για τα ακίνητα της περιοχής.

Αποτελούσε ένα εξαιρετικό για την εποχή του νομοθέτημα, το οποίο, όμως, δεν υιοθετήθηκε από τον Αστικό Κώδικα, ο οποίος εισήγαγε ως σύστημα δημοσιότητας δικαιωμάτων σε ακίνητα, το σύστημα βιβλίων μεταγραφών και υποθηκών.

Με τον Ν. 510/1947, το διάταγμα (Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου) διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στον εθνικό κορμό. Έτσι δεν υπάρχει, ακόμη και σήμερα, για ολόκληρη την Επικράτεια ενιαίο και ομοιόμορφο σύστημα δημοσίευσης εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων.

Προς την εξασφάλιση της ελλείπουσας ομοιομορφίας με το άρθρο 14 του Ν. 2308/1995 (που αφορά στη διαδικασία Κτηματογράφησης) ορίστηκε ότι: «Η ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο των περιοχών που υπάγονται στον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου, καθώς και άλλα συναφή ζητήματα ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα.

Κτηματολόγιο Δωδεκανήσου

dimokratiki.gr

Το παραπάνω ΠΔ ουδέποτε εκδόθηκε, παρόλο που με τον Ν. 4512/2018 προβλέφθηκε η σύσταση Κτηματολογικού Γραφείου Δωδεκανήσου, με έδρα τη Ρόδο».

Σήμερα, 4 έτη μετά την παραπάνω νομοθετική σύσταση του Γραφείου δεν έχει ολοκληρωθεί η μετάπτωση των πληροφοριών του Κτηματολογικού Κανονισμού στο Εθνικό Κτηματολόγιο και δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η λειτουργία του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου.

Αυτό το ζήτημα επιχειρείται να διευθετηθεί με το παρόν νομοσχέδιο.

Ειδικότερα,

Με το Νομοσχέδιο που καταρτίστηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επιχειρείται:

-Η ένταξη των ακινήτων των περιοχών ισχύος του Κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

-Η θέσπιση διαδικασίας μετάπτωσης των κτηματολογικών δεδομένων του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου.

-Η επίτευξη ομοιομορφίας στην καταχώριση και παρουσίαση των πληροφοριών που αφορούν σε ακίνητα ή ειδικά ιδιοκτησιακά αντικείμενα στις περιοχές ισχύος του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου.

-Η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες και επαγγελματίες σχετικά με τα ακίνητα των περιοχών ισχύος του Κτηματολογικού Κανονισμού.

-Η θέσπιση μεταβατικών διατάξεων για την κτήση και την απώλεια εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων, ιδίως στις προϋποθέσεις κτήσης ακινήτου με χρησικτησία. Τούτο διότι στο πλαίσιο του Κανονισμού Δωδεκανήσου υπήρχαν ειδικές διατάξεις διαφορετικές από εκείνες που ισχύουν στην υπόλοιπη Χώρα. Οι διατάξεις αυτές διατηρούνται μεταβατικά, προκειμένου για την ομαλή μετάβαση από το ισχύον στο νέο καθεστώς.

-Ενίσχυση ασφάλειας συναλλαγών και κατοχύρωση εμπιστοσύνης πολιτών στο θεσμό του Εθνικού Κτηματολογίου.

Κτηματολόγιο Δωδεκανήσου

Unsplash

Το Νομοσχέδιο διαρθρώνεται σε δύο ουσιαστικά μέρη:

Στο Πρώτο Μέρος περιλαμβάνονται διατάξεις τεχνικού κυρίως χαρακτήρα που αφορούν στη διαδικασία μετάπτωσης του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Στα επόμενο μέρος επιχειρούνται, ωστόσο, πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις.

Πιο συγκεκριμένα, στο Β Μέρος:

Θεσπίζεται η απευθείας διασύνδεση του Ελληνικού Κτηματολογίου με τα Ληξιαρχεία. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι πλέον το Κτηματολογικό Φύλλο κάθε ακινήτου, μέσα από τη διασύνδεσή του με τα Ληξιαρχεία, θα ενημερώνεται αυτόματα με τα στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης του θανάτου κάθε δικαιούχου. Μάλιστα, στη διάταξη υπάρχει πρόβλεψη και σχετικά με τον τον χρόνο έναρξης λειτουργίας του παραπάνω συστήματος διασύνδεσης. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος-δικαιούχου κτηματολογικής εγγραφής έχουν στο εξής την υποχρέωση να γνωστοποιήσουν στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο ότι είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς, προκειμένου να σημειώνονται στο οικείο κτηματολογικό φύλλο, στο πεδίο των προσθέτων πληροφοριών.

Παράλληλα, εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν το προσωπικό και τη λειτουργία του Ελληνικού Κτηματολογίου, με στόχο την ταχύτερη στελέχωσή του και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, όπως η ανακατανομή θέσεων προσωπικού ανά κλάδο, η δυνατότητα προσωρινής κάλυψης των θέσεων προϊσταμένων σε κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών και η σύσταση πάγιας προκαταβολής προς κάλυψη επειγουσών λειτουργικών αναγκών περιορισμένου οικονομικού εύρους.

Επιπλέον, βελτιώνεται η διαδικασία επανακτηματογράφησης προκειμένου να αποκατασταθούν αδικίες σε βάρος των επιμελών ιδιοκτητών σε όσες περιοχές της χώρας επιχειρήθηκε στο παρελθόν η διόρθωση ορίων και θέσεων των ακινήτων τους χωρίς τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, επιταχύνεται η σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων για τον ίδιο σκοπό, αλλά και για την εφαρμογή των αλλαγών που επέφερε το άρθρο 93 του ν.4915/2022 για τις εκτάσεις δασικού χαρακτήρα.

Μια ακόμα σημαντική τομή, που αφορά τους πολίτες είναι η πρόβλεψη εξουσιοδοτικής διάταξη για την διαδικασία έκδοσης του ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας. Δηλαδή, ενοποιείται η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Επίσης, προβλέπεται η λύση του συμφώνου συμβίωσης με τη χρήση ψηφιακών μέσων, κατ’ αντιστοιχίαν με τα ισχύοντα για το άυλο συναινετικό διαζύγιο.

Διευκολύνεται η εγκατάσταση υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω της ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων για την υποστήριξη της διαδικασίας.

Απλοποιούνται διαδικασίες εγκατάστασης συγκεκριμένων κατηγοριών κεραιών, με σεβασμό στα όρια ασφαλούς έκθεσης του πληθυσμού.

Βελτιώνονται οι ταχυδρομικές υπηρεσίες με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ενημέρωσης των παρόχων από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σε περιπτώσεις καθυστερημένης επίδοσης.

Στο Γ’ Μέρος, επιλύεται ένα σημαντικό ζήτημα για την τοπική κοινωνία της Ικαρίας. Αίρονται όλες οι αρνητικές συνέπειες για τους κατοίκους και ιδιοκτήτες της περιοχής, που δημιουργήθηκαν μέχρι την 27 Μαρτίου 2014, από τις παραλήψεις της Υποθηκοφύλακα, για τις οποίες παραπέμφθηκε και καταδικάστηκε από τα ποινικά δικαστήρια.

Στο Δ’ Μέρος του Νομοσχεδίου θεσπίζονται μεταβατικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ