Σάββατο 15 Μαϊου 2021

ΝΣΚ: Ιδρύεται Γραφείο Εκτέλεσης Αποφάσεων Ε.Δ.Δ.Α.- Ποιες είναι οι αρμοδιότητές του

NEWSROOM icon
NEWSROOM
ΝΣΚ: Ιδρύεται Γραφείο Εκτέλεσης Αποφάσεων Ε.Δ.Δ.Α.- Ποιες είναι οι αρμοδιότητές του

Άμεση γνώση των οριστικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) που αφορούν την Ελλάδα και με τις οποίες διαπιστώνονται παραβιάσεις της χώρας μας των άρθρων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) και των πρωτοκόλλων της, θα παρέχει στην Ελληνική Δημοκρατία το Γραφείο Εκτέλεσης Αποφάσεων Ε.Δ.Δ.Α. που ιδρύεται στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους(ΝΣΚ).

Βασικός στόχος, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του προέδρου του ΝΣΚ Ιωάννη-Κωνσταντίνου Χαλκιά (285/2020 {Β΄3053}), είναι η έγκαιρη και πλήρης συμμόρφωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας προς τις οριστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Οι αρμοδιότητες

Ειδικότερα, όπως προβλέπεται:

-Το Γραφείο Εκτέλεσης Αποφάσεων Ε.Δ.Δ.Α. επικουρεί τον Πρόεδρο του ΝΣΚ κατά την άσκηση των προβλεπόμενων στις παρ. 2 γ), δ) και ε) του άρθρου 8 του ν. 3086/2002 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (Α’ 324) αρμοδιοτήτων του, έχει δε τη γενική εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό της συμμόρφωσης στις αποφάσεις του Ε.Δ.Δ.Α., από την κοινοποίηση της απόφασης, μέχρι και την οριστική αρχειοθέτησή της.

-Το Γραφείο Εκτέλεσης Αποφάσεων Ε.Δ.Δ.Α. είναι αρμόδιο, ιδίως, για:

α) Την επιμέλεια της μετάφρασης στα ελληνικά όσων αποφάσεων του Ε.Δ.Δ.Α. ενδιαφέρουν την Ελλάδα, της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, καθώς και της αποστολής τους στο Ε.Δ.Δ.Α. για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του. Επίσης, έχει την ευθύνη της διαρκούς ενημέρωσης των οργάνων της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη νομολογία του Δικαστηρίου ή άλλου διεθνούς δικαστηρίου ή οργάνου που το Γραφείο κρίνει ότι είναι σημαντική για το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή/και παρουσιάζει ενδιαφέρον για τη χώρα, αλλά και της ευρύτερης δυνατής δημοσιοποίησης της νομολογίας αυτής. β) Την ενημέρωση των αρμόδιων, κατά περίπτωση, εθνικών υπηρεσιών για τις οριστικές αποφάσεις του Ε.Δ.Δ.Α. που διαπιστώνουν την παραβίαση από πλευράς της Ελληνικής Δημοκρατίας άρθρων της Ε.Σ.Δ.Α. και των Πρωτοκόλλων της. Στην ενημέρωση αυτή εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους, σύμφωνα με την απόφαση, διαπιστώθηκε η παραβίαση και υπογραμμίζεται η υποχρέωση της χώρας για πλήρη και έγκαιρη συμμόρφωση, τόσο για την αποκατάσταση των συνεπειών των παραβιάσεων ως προς τους συγκεκριμένους προσφεύγοντες (ατομικά μέτρα), όσο και για την αποφυγή τέλεσης παρόμοιων παραβιάσεων στο μέλλον (γενικά μέτρα). Επιπλέον, υποδεικνύονται τα ενδεδειγμένα, κατά την άποψη του Agent, μέτρα διοικητικής ή/και νομοθετικής φύσης, για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού. Για τον προσδιορισμό των αναγκαίων ατομικών και γενικών μέτρων συμμόρφωσης, το Γραφείο συνεργάζεται με τους λειτουργούς του ΝΣΚ που χειρίστηκαν τις υποθέσεις για τις οποίες εκδόθηκαν οι οριστικές αποφάσεις του Ε.Δ.Δ.Α., με τις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες και – όπου απαιτείται – με τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία του Στρασβούργου (Μ.Ε.Α. Στρασβούργου) και τις υπηρεσίες του Συμβουλίου της Ευρώπης. γ) Τη συνεργασία και επικοινωνία με τις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες προκειμένου το Γραφείο να συντάξει σε μία από τις επίσημες γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα Σχέδια Δράσης και τις Εκθέσεις Δράσης (Action Plans/Action Reports) των εθνικών αρχών για τη συμμόρφωσή τους προς τις αποφάσεις του Ε.Δ.Δ.Α. και να τα αποστείλει προς την Υπηρεσία Εκτέλεσης των Αποφάσεων του Ε.Δ.Δ.Α. στο Συμβούλιο της Ευρώπης, με ενημέρωση της Μ.Ε.Α. Στρασβούργου. Επίσης, επιμελείται, μετά από συνεργασία και επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς τη συμπλήρωση, διευκρίνιση και επικαιροποίηση, κατά περίπτωση, των πληροφοριών που αφορούν στην κάθε υπόθεση μέχρι αυτή να αρχειοθετηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Συμβουλίου της Ευρώπης. δ)Την επιμέλεια της καταβολής των χρηματικών ποσών που έχουν επιδικασθεί στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 41 της Ε.Σ.Δ.Α., σύμφωνα με τις κείμενες δημοσιονομικές διατάξεις. Για τον σκοπό αυτό, τα μέλη του Γραφείου: i) συνδράμουν τη Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ για τη δέσμευση των αντίστοιχων χρηματικών ποσών, επικοινωνούν με τους εκπροσώπους των προσφευγόντων στο Ε.Δ.Δ.Α, συντάσσουν τις σχετικές εντολές πληρωμής προς την πιο πάνω Διεύθυνση, και ii) ενημερώνουν το αρμόδιο για τις πληρωμές Τμήμα της Υπηρεσίας Εκτέλεσης των Αποφάσεων του Ε.Δ.Δ.Α. της Γραμματείας της Επιτροπής Υπουργών στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τη θέση στη διάθεση των δικαιούχων των χρηματικών ποσών που έχουν επιδικασθεί, καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα που μπορεί να ανακύψει αναφορικά με τις συγκεκριμένες πληρωμές. ε) Την επικοινωνία με την Υπηρεσία Εκτέλεσης των Αποφάσεων του Ε.Δ.Δ.Α. στο Συμβούλιο της Ευρώπης, σε συνεννόηση με τη Μ.Ε.Α. Στρασβούργου για την κατηγοριοποίηση των νέων υποθέσεων και την τυχόν ένταξη ορισμένων από αυτές στην «ενισχυμένη» διαδικασία επιτήρησης σύμφωνα με τους Κανόνες της Διαδικασίας Επιτήρησης της Συμμόρφωσης των Κρατών Μελών από την Επιτροπή Υπουργών και για την επιλογή των υποθέσεων «ενισχυμένης» επιτήρησης που θα συμπεριλαμβάνονται προς εξέταση (με ή χωρίς προφορική συζήτηση) στην Ημερήσια Διάταξη των σχετικών Συνόδων της Επιτροπής Υπουργών (CM – DH). στ) Τη συμμετοχή από κοινού με εκπροσώπους της Μ.Ε.Α. Στρασβούργου και κατόπιν συνεννόησης με τον Προϊστάμενο της παραπάνω Αρχής: i) σε Συνόδους της Επιτροπής Υπουργών για την επιτήρηση της συμμόρφωσης των κρατών μερών στις αποφάσεις του Ε.Δ.Δ.Α. (CM – DH), ιδίως, όταν εξετάζεται η πορεία συμμόρφωσης των εθνικών αρχών σε περιπτώσεις που παρουσιάζουν δυσκολία και πολυπλοκότητα ως προς τα ληπτέα μέτρα, ii) σε συναντήσεις με εκπροσώπους της παραπάνω Υπηρεσίας για να διευθετηθούν ζητήματα συμμόρφωσης, όταν αυτό είναι αναγκαίο. ζ) Την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων εθνικών φορέων για την πρόοδο της διαδικασίας επιτήρησης της συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις του Ε.Δ.Δ.Α. και για τα ζητήματα που τυχόν ανακύπτουν στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, όπως και για τις γενικότερες χρήσιμες πληροφορίες που συνάγονται από τις Ετήσιες Εκθέσεις της Επιτροπής Υπουργών για τη συμμόρφωση των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης στις καταδικαστικές αποφάσεις του Ε.Δ.Δ.Α. η) Τη συμμετοχή, κατά την κρίση του Προέδρου του ΝΣΚ, σε όργανα, επιτροπές, ομάδες εργασίας, συνέδρια, σεμινάρια και επιστημονικές εκδηλώσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης που αφορούν σε ζητήματα εκτέλεσης των αποφάσεων του Ε.Δ.Δ.Α. και τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, με αντικείμενο ζητήματα που ανάγονται στην εκτέλεση των αποφάσεων του Ε.Δ.Δ.Α.

-Το Γραφείο, στην περίπτωση που για τη λήψη γενικών μέτρων συμμόρφωσης απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις, θα διαμορφώνει σχέδιο αυτών, σε συνεργασία με τους χειριστές της υπόθεσης και θα το υποβάλλει στον Πρόεδρο του ΝΣΚ για προώθηση στους αρμόδιους Υπουργούς. Επίσης, θα συνεργάζεται με την Ειδική της Βουλής για την εκτέλεση των αποφάσεων του Ε.Δ.Δ.Α., καθώς και με τον Εθνικό Μηχανισμό Εποπτείας της Εφαρμογής των Αποφάσεων του Ε.Δ.Δ.Α., του Υπουργείου Δικαιοσύνης (άρθρο 62 ν. 4443/2016).

Πηγή: nsk.gr

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ