Σάββατο 01 Απριλίου 2023

Προσλαμβάνονται 250 δικαστικοί υπάλληλοι (βοηθοί δικαστών και δικαστικής επικοινωνίας) : Πως θα επιλεγούν , πως θα κατανεμηθούν και πόσο θα πληρωθούν

 Συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής και τίθεται σε ψηφοφορία ο νέος Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων που φέρνει και προσλήψεις

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Προσλαμβάνονται 250 δικαστικοί υπάλληλοι (βοηθοί δικαστών και δικαστικής επικοινωνίας) : Πως θα επιλεγούν , πως θα κατανεμηθούν και πόσο θα πληρωθούν freepik

Περίπου 250 δικαστικούς υπαλλήλους σε δυο νεοσύστατες κατηγορίες φέρνει ο νέος Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων που συζητείται σήμερα και ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο νεοτερισμός που εισάγει ο νέος κώδικας, πέραν των άλλων σημείων του, είναι η δημιουργία δυο νέων κλαδων δικαστικών υπαλλήλων , που είχε ήδη επεξεργαστεί και προηγούμενη νομοπαρασκευαστική επιτροπή επι κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι εν λόγω κλάδοι υπάρχουν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Υπέρ του σχεδίου έχουν ταχθεί  το Συμβούλιο της Επικρατείας, , το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Εισαγγελία του ΑΠ.

Πρόκειται για :

α) ΠΕ τεκμηρίωσης και επικουρίας δικαστικού έργου

β)ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων

250 προσλήψεις

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως θα προσληφθούν περίπου 250 δικαστικοί υπάλληλοι, σε εξειδικευμένους τομείς που εκτιμάται ότι θα προάγουν το έργο της Δικαιοσύνης , όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση.

-Οι Βοηθοί δικαστών

Οι δικαστικοί υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) Επικουρούν άμεσα τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς στο έργο τους.

β) Απασχολούνται στην ταξινόμηση και την προκαταρκτική επεξεργασία των υποθέσεων, εφόσον αυτό προβλέπεται στον κανονισμό του οικείου δικαστηρίου ή εισαγγελίας.

γ) επεξεργάζονται τη νομολογία του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας τους και συντάσσουν ευρετήρια και δελτία νομολογίας εθνικών, ενωσιακών, διεθνών και αλλοδαπών δικαστηρίων, καθώς και νομοθεσίας, βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας.

δ) θα διεξάγουν ορισμένες απλές έρευνες σε ζητήματα παραδεκτού ή βασίμου που είναι προφανή ή έχουν επιλυθεί από τη νομολογία, συντάσσοντας, ενδεχομένως και σχέδιο απόφασης.

Συστήνονται οι εξής θέσεις:

α) Από τριάντα (30) θέσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τον Άρειο Πάγο και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

β) Δέκα (10) θέσεις στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

γ) Από τρεις (3) θέσεις στη Γενική Επιτροπεία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

δ) Από δέκα (10) θέσεις στο Εφετείο Αθηνών, το Πρωτοδικείο Αθηνών, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

ε) Από πέντε (5) θέσεις στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, το Εφετείο Πειραιά, το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, το Πρωτοδικείο Πειραιά, το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά.

στ) Από δέκα (10) θέσεις στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

ζ) Από πέντε (5) θέσεις στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, την Εισαγγελία Εφετών Πειραιά, την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά.

Διαγωνισμός

Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου γίνεται με κοινό διαγωνισμό και οι υποψήφιοι θα πρέπει:

α) Να έχουν άδεια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, καθώς και δικαστικοί υπάλληλοι, εφόσον κατέχουν πτυχίο Νομικής Σχολής

β) Να έχουν γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή

Η προκήρυξη του Διαγωνισμού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως το τέλος Απριλίου κάθε έτους, και αφορά τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

α) Διοικητικής Δικαιοσύνης,

β) Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και Εισαγγελέων,

γ) Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στην προκήρυξη ορίζονται ο αριθμός των προς πλήρωση οργανικών θέσεων ανά δικαστήριο, εισαγγελία και γενική επιτροπεία, και ο συνολικός αριθμός των εισακτέων.

Στην προκήρυξη προσαρτάται παράρτημα, στο οποίο απαριθμούνται πενήντα (50) αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου του οικείου δικαιοδοτικού κλάδου, το κείμενο των οποίων αναρτάται στην ιστοσελίδα του, καθώς και δέκα (10) αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δέκα (10) αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που έχουν επιλεγεί από τη Διοικητική Ολομέλεια του οικείου ανώτατου δικαστηρίου.

-Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τρία στάδια: α) γραπτή εξέταση ειδικά επί των δικαστικών αποφάσεων του παραρτήματος της προκήρυξης, β) πρόσθετη γραπτή εξέταση επί του αντικειμένου του οικείου δικαιοδοτικού κλάδου, γ) προφορική εξέταση.

Απο επιτροπές

Ο διαγωνισμός διενεργείται από επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται για κάθε κατεύθυνση χωριστά, με απόφαση της Διοικητικής Ολομέλειας του οικείου ανώτατου δικαστηρίου

Εκτός από τα μέλη της Επιτροπής, διορίζονται επίσης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης οκτώ εξεταστές ξένων γλωσσών, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για την εξέταση της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής και ιταλικής γλώσσας.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τρία στάδια:

α) γραπτή εξέταση ειδικά επί των δικαστικών αποφάσεων του παραρτήματος της προκήρυξης,

β) πρόσθετη γραπτή εξέταση επί του αντικειμένου του οικείου δικαιοδοτικού κλάδου,

γ) προφορική εξέταση.

Και πρακτική

Οι δικαστικοί υπάλληλοι του Κλάδου αμέσως μετά από την ανάληψη υπηρεσίας, παρακολουθούν δωδεκάμηνη εισαγωγική εκπαίδευση, η οποία σχεδιάζεται και υλοποιείται από το ανώτατο δικαστήριο του οικείου δικαιοδοτικού κλάδου.

Στο δεύτερο στάδιο της εκπαίδευσης περιλαμβάνεται η πρακτική άσκηση των δόκιμων υπαλλήλων στα έργα του Κλάδου τους και διαρκεί εννέα (9) μήνες.

Μισθός

Οι δικαστικοί υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου , σύμφωνα με τα μέχρι τώρα προβλεπόμενα, κατατάσσονται στα προβλεπόμενα για τους δικαστικούς υπαλλήλους μισθολογικά κλιμάκια, ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας τους και τα τυπικά τους προσόντα.

Δικαστική επικοινωνία

Οι δικαστικοί υπάλληλοι στον κλάδο ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων έχουν ως καθήκον την επικουρία των αρμόδιων οργάνων του δικαστηρίου, εισαγγελίας ή επιτροπείας όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες και τη νομολογία τους, τη σύνταξη ανακοινώσεων, τη διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου, τη μέριμνα για την παρουσία τους στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη συστηματική παρακολούθηση και τον εντοπισμό οποιασδήποτε σχετικής αναφοράς, την επικοινωνία και συνεργασία με αλλοδαπά δικαστήρια, οργανισμούς, ενώσεις και δίκτυα, την οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και συναφών εκδηλώσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, την οργάνωση επίσημων και μη επισκέψεων και την επιμέλεια σχετικών εκδόσεων, τη μέριμνα για ζητήματα εθιμοτυπίας, την οργάνωση αρχείου και κάθε άλλο ζήτημα συναφές με τις διεθνείς σχέσεις του δικαστηρίου, εισαγγελίας ή επιτροπείας και την επικοινωνία τους με το κοινό.

Οι εν λόγω υπάλληλοι πρέπει να εχουν προσόντα ανάλογα του κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου, δηλαδή ιδιότητα του δικηγόρου ή πτυχίο νομικής για τους δικαστικούς υπαλλήλους

Συστήνονται οργανικές θέσεις του Κλάδου ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων ως εξής: α) Από πέντε (5) θέσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τον Άρειο Πάγο και το Ελεγκτικό Συνέδριο. β) Από δύο (2) θέσεις στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και τη Γενική Επιτροπεία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ