Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023

Πρωτοδικείο Λάρισας: Ποιες δίκες αναστέλλονται και ποιες εξαιρούνται

Ποιες δίκες αναστέλλονται - όλες οι εξαιρέσεις

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Πρωτοδικείο Λάρισας: Ποιες δίκες αναστέλλονται και ποιες εξαιρούνται

Με απόφαση της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας, Προέδρου Πρωτοδικών κ. Δέσποινας Ρασιδάκη, έγινε γνωστό ποιες δίκες αναστέλλονται και ποιες εξαιρούνται από την αναστολή.

Συγκεκριμένα, αποφάσισε ότι για το χρονικό διάστημα από 05 Απριλίου 2021 έως και 12 Απριλίου 2021 αναστέλλονται προσωρινά:

Α) Οι δίκες ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων.

Εξαιρούνται:

Ι. Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4335/2015.

ΙΙ. Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που εκδικάζονται κατά τις διατάξεις του ν. 2915/2001 (Α’, 109), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4055/2012, στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες.

ΙΙΙ. Οι δίκες ειδικών διαδικασιών στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται οι δίκες που έχουν ως αντικείμενο διαφορές από αυτοκίνητα, μισθώσεις, γαμικές διαφορές ( διαζύγια, αξίωση στα αποκτήματα), οικογενειακές διαφορές ( επιμέλεια τέκνων, επικοινωνία τέκνων, μετοίκηση, ρύθμιση κινητών κλπ, οι οποίες δεν σωρεύονται με αίτημα διατροφής), απαλλοτριώσεις, ανακοπές μόνο κατά διαταγής πληρωμής του άρθρου 632 ΚΠολΔ, που δεν σωρεύονται με ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Στις περιπτώσεις αυτές, ( ΙΙ και ΙΙΙ) λαμβάνει χώρα την προηγούμενη της δικασίµου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, η οποία κοινοποιείται στη γραµµατεία του δικαστηρίου µε τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ότι η συγκεκριµένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση µαρτύρων.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι υποχρεούνται να αποστέλλουν τις ανωτέρω δηλώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πρωτοδικείου: [email protected], στις οποίες πρέπει να διαλαµβάνεται ο αριθµός κατάθεσης του δικογράφου, η διαδικασία, ο αριθµός πινακίου της υπόθεσης και τα ονόµατα των διαδίκων.

Οι υποθέσεις αυτές στις οποίες έχει χωρήσει κατά τα ανωτέρω έγγραφη δήλωση περί µη εξέτασης µάρτυρα, από τους πληρεξούσιους δικηγόρους όλων των διαδίκων, θα συζητούνται κανονικά και θα πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι κατά τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. και να προσκοµίσουν τις προτάσεις και τα σχετικά.

Εφόσον δεν υπάρχει η ανωτέρω δήλωση οι υποθέσεις αυτές θα αποσύρονται από το πινάκιο. Ωστόσο στις δικές των ειδικών διαδικασιών με αντικείμενο εργατικές διαφορές, ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας ( δηλαδή του άρθρου 933 ΚΠολΔ) και διατροφές από τον νόμο, μπορούν να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.

Στη διάταξη αυτή περιλαμβάνεται και : α) η εκδίκαση αγωγών διατροφών ακόμα και όταν στο ίδιο δικόγραφο σωρεύεται αίτημα για επιμέλεια, τυχόν μετοίκηση και ρύθμιση κινητών ή οικογενειακής στέγης ή διαζύγιο λόγω ισχυρού κλονισμού και β) η εκδίκαση των ανακοπών κατά της εκτέλεσης του άρθρου 933 ΚΠολΔ, ακόμα και όταν σωρεύεται σ’ αυτές και η ανακοπή του άρθρου 632 ΚΠολΔ.

Σημειώνεται ότι αν στις υποθέσεις αυτές παρασταθεί στο ακροατήριο μόνο ο πληρεξούσιος δικηγόρος της μιας πλευράς, ο αντίδικος του δικάζεται ερήμην. Στη περίπτωση που δεν παραστεί κανένας από τους διαδίκους, η συζήτηση της υπόθεσης αυτής θα ματαιώνεται.

V. Οι δίκες σε δεύτερο βαθμό: ι) οι οποίες έχουν εκδικασθεί στον πρώτο βαθμό κατ” αντιμωλία των διαδίκων κατά την τακτική διαδικασία ή σύμφωνα με τις διατάξεις των ειδικών διαδικασιών. Οι δικές αυτές γίνονται είτε με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, είτε με δήλωση των άρθρων 242 και 524 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται έστω και από έναν (1) εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Στην περίπτωση που δεν παρίσταται στο ακροατήριο ο πληρεξούσιος δικηγόρος του διαδίκου που δεν υπέβαλε δήλωση, τούτος θα δικάζεται ερήμην και αν δεν υφίσταται δήλωση από κανέναν από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, ούτε τούτοι παρίστανται στο ακροατήριο η υπόθεση θα ματαιώνεται. ιι) Οι δίκες δεύτερου βαθμού ειδικών διαδικασιών κατά ερήμην αποφάσεων, εισαγομένων κατά το άρθρο 528 ΚΠολΔ, στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες. Δηλαδή οι δίκες που έχουν ως αντικείμενο διαφορές από αυτοκίνητα, μισθώσεις, γαμικές διαφορές ( διαζύγια, αξίωση στα αποκτήματα), οικογενειακές διαφορές (επιμέλεια τέκνων, επικοινωνία τέκνων, μετοίκηση, ρύθμιση κινητών κλπ, οι οποίες δεν σωρεύονται με αίτημα διατροφής), απαλλοτριώσεις, ανακοπές μόνο κατά διαταγής πληρωμής του άρθρου 632 ΚΠολΔ, που δεν σωρεύονται με ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Στις δίκες αυτές, λαμβάνει χώρα την προηγούμενη της δικασίµου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, η οποία κοινοποιείται στη γραµµατεία του δικαστηρίου µε τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ότι η συγκεκριµένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση µαρτύρων. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι υποχρεούνται να αποστέλλουν τις ανωτέρω δηλώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πρωτοδικείου: [email protected], στις οποίες πρέπει να διαλαµβάνεται ο αριθµός κατάθεσης του δικογράφου, η διαδικασία, ο αριθµός πινακίου της υπόθεσης και τα ονόµατα των διαδίκων. Οι υποθέσεις αυτές στις οποίες έχει χωρήσει κατά τα ανωτέρω έγγραφη δήλωση περί µη εξέτασης µάρτυρα από τους πληρεξούσιους δικηγόρους όλων των διαδίκων, θα δικάζονται κανονικά και θα πρέπει να παρίστανται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα και να προσκοµίσουν τις προτάσεις και τα σχετικά. Εφόσον δεν υπάρχει η ανωτέρω δήλωση οι υποθέσεις αυτές θα αποσύρονται από το πινάκιο. Ωστόσο στις δίκες δευτέρου βαθμού ειδικών διαδικασιών κατά ερήμην αποφάσεων, εισαγομένων κατά το άρθρο 528 ΚΠολΔ, με αντικείμενο εργατικές διαφορές, ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας ( δηλαδή του άρθρου 933 ΚΠολΔ) και διατροφές από τον νόμο, μπορούν να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο. Στη διάταξη αυτή περιλαμβάνεται και: α) η εκδίκαση αγωγών διατροφών, ακόμα και αν στο ίδιο δικόγραφο σωρεύεται αίτημα για επιμέλεια, τυχόν μετοίκηση και ρύθμιση κινητών ή οικογενειακής στέγης ή διαζύγιο λόγω ισχυρού κλονισμού και β) η εκδίκαση των ανακοπών κατά της εκτέλεσης του άρθρου 933 ΚΠολΔ ακόμα και αν σωρεύονται σ’ αυτές ανακοπές του άρθρου 632 ΚΠολΔ. Και στις ανωτέρω δίκες η παράσταση των δικηγόρων γίνεται κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα. V.Οι δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας: ι) πρώτου βαθμού και οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας πρώτου βαθμού, που αφορούν ειδικούς νόμους, οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας διαδικασίας και οι δίκες πρώτου βαθμού του Ν. 3869/2010 και του άρθρου 1 Ν. 4725/2020 (ΦΕΚ Α 214), για τις οποίες οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων έχουν υποβάλει δήλωση την προτεραία της δικασίμου ότι δεν θα εξετάσουν μάρτυρες, ή έχουν προσκομίσει ένορκες βεβαιώσεις. Οι υποθέσεις θα συζητούνται παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων, χωρίς την εξέταση μαρτύρων, ενώ για εκείνες που δεν υπάρχει η ανωτέρω δήλωση ή δεν έχουν προσκομιστεί ένορκες βεβαιώσεις θα αποσύρονται από το πινάκιο και δε θα συζητούνται, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων (Σ’ αυτές περιλαμβάνονται και οι υποθέσεις ακούσιας νοσηλείας). ιι) Οι δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας, που έχουν αποκλειστικά και μόνο ως αντικείµενο τη θέση σε δικαστική συµπαράσταση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 801 επ. Κ.Πολ.Δ., την κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας ( άρθρο 803 παρ. 3 ΚΠολΔ) και στις δίκες των άρθρων 68 επ. του Ν. 4307/2014 ( ΦΕΚ Α΄ 246), μπορούν να εξεταστούν μάρτυρες στο ακροατήριο. Δηλαδή οι υποθέσεις με το ανωτέρω αντικείμενο θα εκδικαστούν με ή χωρίς την εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο. Σημειώνεται ότι η εξέταση του διαδίκου στις ανωτέρω περιπτώσεις επαφίεται στην κρίση του δικαστή. ιιι) ) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας δευτέρου βαθμού, οι δίκες δεύτερου βαθμού που αφορούν ειδικούς νόμους, καθώς και οι δίκες δευτέρου βαθμού του Ν. 3859/2010 και του άρθρου 1 Ν. 4725/2020 (ΦΕΚ Α 214), οι οποίες γίνονται με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων και αποκλειστικά με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Σημειώνεται δε ότι σε όσες εκ των ανωτέρω υποθέσεων δεν παρίσταται ο πληρεξούσιος δικηγόρος της μιας πλευράς η υπόθεση θα εκδικάζεται ερήμην και αν δεν παρίσταται κανένας από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, η υπόθεση θα ματαιώνεται.

VI. ι ) Οι δίκες ασφαλιστικών µέτρων, που έχουν αποκλειστικά και μόνο ως αντικείµενο αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, εργατικές διαφορές, διατροφές από τον νόμο, εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή µεταρρύθµιση προσηµείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική µεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δηµόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 Κ.Πολ.Δ., Ευρωπαϊκή διαταγή δέσµευσης λογαριασµού κατ” άρθρο 738Α Κ.Πολ.Δ., ανακλήσεις αυτών καθώς και τις σχετικές µε αυτές διαφορές του άρθρου 702 Κ Πολ.Δ., στις οποίες μπορούν να εξεταστούν μάρτυρες στο ακροατήριο. Στην ανωτέρω διάταξη περιλαμβάνονται και οι ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας ( 954 ΚΠολΔ, ανακοπές κατά πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής), οι αιτήσεις διατροφών στις οποίες σωρεύονται αιτήματα επιμέλειας ή ( και ) μετοίκησης ή (ρύθμισης κατανομής κινητών). Δεν περιλαμβάνονται όμως αιτήσεις με αποκλειστικό αίτημα τη ρύθμιση επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο ακόμα και αν είναι συναφείς με αιτήσεις διατροφών στις οποίες σωρεύεται και αίτημα επιμέλειας. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η υποβολή στο ακροατήριο αίτησης για χορήγηση προσωρινής διαταγής που αφορά αίτηση ρύθμισης επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο των διαδίκων για τις διακοπές του Πάσχα, εφόσον τούτη δεν έχει ρυθμιστεί ήδη με προσωρινή διαταγή. Σημειώνεται ότι αν στις υποθέσεις αυτές παρασταθεί στο ακροατήριο μόνο ο πληρεξούσιος δικηγόρος της μιας πλευράς, ο αντίδικος του δικάζεται ερήμην. Στη περίπτωση που δεν παραστεί κανένας από τους διαδίκους, η συζήτηση της υπόθεσης αυτής θα ματαιώνεται. ιι) Οι λοιπές δίκες ασφαλιστικών μέτρων για τις οποίες οι πληρεξούσιοι δικηγόροι όλων των διάδικων έχουν υποβάλει δήλωση την προτεραία ότι δεν θα εξετάσουν μάρτυρες, ή έχουν προσκομίσει ένορκες βεβαιώσεις. Οι υποθέσεις θα συζητούνται παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων, χωρίς την εξέταση μαρτύρων, ενώ για εκείνες που δεν υπάρχει η ανωτέρω δήλωση ή δεν έχουν προσκομιστεί ένορκες βεβαιώσεις θα αποσύρονται από το πινάκιο και δε θα συζητούνται, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Περαιτέρω, σύµφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 4790/2021 προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αιτήµατος συναινετικής αναβολής µε κοινή ανέκκλητη δήλωση των δικηγόρων κατ” άρθρο 242§2 ΚΠολΔ και κατ” απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, η οποία δήλωση υποβάλλεται στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, το αργότερο µέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούµενης της δικασίµου εργάσιµης ηµέρας.

Σε όλες τις ανωτέρω δίκες που θα διεξάγονται στο ακροατήριο με την παρουσία πληρεξουσίων, διαδίκων και μαρτύρων ο διευθύνων τη συζήτηση θα καθορίζει τον τρόπο με το οποίο θα συζητούνται οι υποθέσεις, φροντίζοντας έτσι ώστε ο αριθμός των παρισταμένων στην αίθουσα να μην υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) άτομα. Για τον σκοπό αυτό αλλά και την αποφυγή συνωστισμού οι ανωτέρω δίκες θα διεξάγονται στις αίθουσες: α) του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου του Πρωτοδικείου ( εφόσον δεν συνεδριάζει), β) του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ( εφόσον τούτο δεν συνεδριάζει) και γ) του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ( εφόσον τούτο δε συνεδριάζει). Εξυπακούεται ότι πριν την έναρξη κάθε δίκης θα υπάρχει σχετική ενημέρωση από την αρμόδια γραμματεία για την αίθουσα διεξαγωγής αυτής.

Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, οι οποίες συζητούνται δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Προσωρινές διαταγές των άρθρων 691Α και 781 ΚΠολΔ, καθώς και προσωρινές διαταγές ή διατάξεις αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολής της εκτέλεσης ή της εκτελεστότητας σε υποθέσεις κάθε φύσης και διαδικασίας, οι οποίες χορηγήθηκαν μέχρι τη ματαιωθείσα λόγω της αναστολής των δικών συζήτηση της σχετικής αίτησης ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο διεξαγωγής της συζήτησης αυτής, λογίζονται αυτοδικαίως παραταθείσες μέχρι τη νέα δικάσιμο, που θα ορισθεί, εφαρμοζομένης της παρ. 8 του άρθρου 83 του Ν. 4790/2021, χωρίς να απαιτείται απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας.

VII. Η δηµοσίευση των αποφάσεων.

Β) Οι δίκες ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων.

Εξαιρούνται των ανωτέρω:

Ι. Η εκδίκαση αυτοφώρων πληµµεληµάτων, εφόσον αφορούν κατηγορούµενο που κρατείται δυνάµει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.

ΙΙ. Η εκδίκαση κακουργηµάτων για τους προσωρινά κρατούµενους κατηγορούµενους, των οποίων συµπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης.

ΙΙΙ. Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήµατα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συµπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήµατος από την έναρξη της αναστολής µέχρι και τις 31-12-2023, καθώς και πληµµελήµατα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συµπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήµατος από την έναρξη της αναστολής µέχρι και τις 31-12-2022. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.

Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας (Κ.Π.Δ., ν. 4620/2019, Α,96), ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισµό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηµατικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσµίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (Π.Κ., ν. 4619/2019, Α, 95) και 82 του προϊσχύσαντος Π.Κ. (π.δ. 283/1985, Α, 106) και στη µετατροπή της χρηµατικής ποινής ή του προστίµου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος Π.Κ. Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισµένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εµπίπτουν στις παραπάνω ΙΙ και ΙΙΙ περιπτώσεις, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών µέτρων. ΙV. Οι ποινικές δίκες που αφορούν υποθέσεις των οποίων οι αποφάσεις αναιρέθηκαν και παραπέμπονται προς νέα εκδίκαση.

VI. Η εκδίκαση των σχετικών υπόθεσεων και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τις διαδικασίες ποινικής συνδιαλλαγής, ποινικής διαπραγμάτευσης και ποινικής διαταγής, που προβλέπονται στα άρθρα 301 εώς 304 και 409 έως 416 Κ.Π.Δ. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ηµεροµηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιµο εντός του χρονικού διαστήµατος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιµο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαµβανοµένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων, χωρίς να δεσµεύεται από αυτές.

Τα Ανακριτικά τµήµατα του Πρωτοδικείου θα διενεργούν πράξεις τακτικής ανάκρισης για υποθέσεις που κατά την κρίση τους έχουν επείγοντα χαρακτήρα.

Τα τµήµατα της Γραµµατείας του Πρωτοδικείου θα συνεχίσουν να λειτουργούν µε τον αριθµό υπαλλήλων που κρίνεται αναγκαίος για την εύρυθµη λειτουργία κάθε τµήµατος, σε συνάρτηση µε τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Επιτρέπεται: α) η κατάθεση εισαγωγικών δικογράφων και διαταγών πληρωμής (μέχρι δύο από τον ίδιο πληρεξούσιο δικηγόρο), εφόσον προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού με την αρμόδια Γραμματεία. Τα αντίγραφα αυτών θα λαμβάνονται κατά τον ίδιο τρόπο την επόμενη ημέρα, β) Η λήψη αντιγράφων αποφάσεων και διαταγών πληρωμής που έχουν ήδη εκδοθεί, κατόπιν ραντεβού, γ) Η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση παντός είδους πιστοποιητικού είτε ηλεκτρονικά είτε εφόσον προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού με την αρμόδια Γραμματεία. Το ίδιο ισχύει και για τη λήψη του πιστοποιητικού, δ) η κατάθεση αιτήσεων για παροχή νομικής βοήθειας, εφόσον έχει προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού με την αρμόδια Γραμματεία.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ: α) ότι θα πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του Πρωτοδικείου Λάρισας, εν όψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, που είναι τα εξής: Α) Χρήση προστατευτικής μάσκας όχι μόνο από τα πρόσωπα της έδρας αλλά και από τους συνηγόρους, τους διαδίκους και τους πολίτες. Β) Διαθεσιμότητα αντισηπτικού υγρού σε όλους τους χώρους και χρήση αυτού από δικηγόρους, διαδίκους και πολίτες. Γ) Τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστον. Δ) Το ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων ενός των αιθουσών του καταστήματος καθορίζεται σε δεκαπέντε (15). Κανένας πολίτης ή δικηγόρος δε θα εξυπηρετείται στην περίπτωση που δεν λαμβάνει τα ανωτέρω μέτρα προστασίας ( μάσκα και αντισηπτικό) και δεν έχει κλείσει προηγουμένως τηλεφωνικό ραντεβού με την αρμόδια γραμματεία.

ΠΗΓΗ: larissanet.gr

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ