Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020

Μεταβίβαση νοσοκομειακών κλινικών

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Μεταβίβαση νοσοκομειακών κλινικών

Μεταβίβαση επιχείρησης ή εκμετάλλευσης είναι η κάθε είδους ανάληψη και συνέχιση της επιχειρησιακής δραστηριότητας από τρίτον, εφόσον δεν μεταβάλλεται η ταυτότητα της επιχειρήσεως ή εκμεταλλεύσεως, εφόσον δηλαδή συνεχίζεται, ως οικονομική μονάδα, η ίδια επιχείρηση ή εκμετάλλευση και διατηρεί αυτή, υπό τον νέο φορέα, την ταυτότητά της με τον ίδιο ή διάφορο τίτλο ή μορφή.

Ο τρόπος της μεταβίβασης δεν ενδιαφέρει, αρκεί το πραγματικό γεγονός ότι ο παλαιός εργοδότης χάνει την ιδιότητα του φορέα της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και ο διάδοχός του αποκτά την ιδιότητα αυτή, έστω και προσωρινά.

Ο νέος εργοδότης υπεισέρχεται σε όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις προϋφιστάμενες εργασιακές σχέσεις, χωρίς αυτές και τα εν γένει δικαιώματα των μισθωτών να επηρεάζονται από τη μεταβίβαση, είτε τα δικαιώματα αυτά προέρχονται από σ.σ.ε., είτε από α.σ.ε., είτε από δ.α.

Η κρίση για τη διατήρηση ή μη της ταυτότητας της οικονομικής μονάδας και, επομένως, για το αν συντρέχει μεταβίβαση, εξαρτάται από τη συνολική εκτίμηση των συνθηκών της συγκεκριμένης περίπτωσης.

Στο πλαίσιο της συνολικής αυτής εκτίμησης κρίσιμα είναι τα εξής στοιχεία: 1) η μεταβίβαση ή μη υλικών στοιχείων (κτίρια, μηχανήματα, κ.λπ.), 2) η μεταβίβαση ή μη άυλων αγαθών και η αξία τους, 3) η απασχόληση ή μη σημαντικού μέρους του εργατικού δυναμικού της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης από τον νέο επιχειρηματία, 4) η μεταβίβαση ή μη της πελατείας, 5) ο βαθμός ομοιότητας των δραστηριοτήτων που ασκούνται πριν και μετά τη μεταβίβαση, και 6) η διάρκεια της ενδεχόμενης διακοπής των δραστηριοτήτων αυτών.

Συνεπεία της μεταβίβασης της επιχείρησης, μεταβιβάζεται το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ενοχικών και διαπλαστικών, καθώς και των προσδοκιών από τον παλαιό στον νέο εργοδότη, ο δε προηγούμενος εργοδότης και μετά τη μεταβίβαση ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον νέο εργοδότη για τις υποχρεώσεις που προέκυψαν από τη σύμβαση ή σχέση εργασίας μέχρι τον χρόνο που αναλαμβάνει ο διάδοχος.

Ως χρέη της περιουσίας που μεταβιβάστηκε νοούνται οποιασδήποτε φύσης, είτε εκ σύμβασης είτε εξ αδικοπραξίας, αρκεί ο γενεσιουργός αυτών νομικός λόγος να υπήρχε κατά τον χρόνο της μεταβίβασης, θεωρείται δε το χρέος γεγεννημένο πριν από τη μεταβίβαση εφόσον τα παραγωγικά του γεγονότα είχαν συντελεστεί κατά τον χρόνο αυτό, έστω και αν κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό μεταγενέστερα.

Περίπτωση επιχείρησης που διέθετε δύο εκμεταλλεύσεις: μία Γενική Κλινική και μία Μαιευτική Κλινική. Κρίση ότι, εν προκειμένω, συνέτρεξε μεταβίβαση και των δύο εκμεταλλεύσεων, ήτοι τόσο της Γενικής Κλινικής όσο και της Μαιευτικής Κλινικής, από τον αρχικό εργοδότη προς δύο διαφορετικούς διάδοχους εργοδότες, ο καθένας εκ των οποίων είναι διάδοχος του αρχικού εργοδότη ως προς εκάστη εκμετάλλευση-κλινική.

Κριτήρια που ελήφθησαν υπ’ όψιν ήταν ότι α) η ίδια κατ’ αντικείμενο δραστηριότητα ασκείται στους ίδιους χώρους-κτίρια, β) μεταφέρθηκε το σύνολο του εξοπλισμού, και απλώς ενισχύθηκε με την προσθήκη ορισμένων νέων ειδών, από τα οποία δεν μπορεί να συναχθεί μεταβολή της ταυτότητας της επιχείρησης, γ) ο διακριτικός τίτλος είναι πανομοιότυπος, δ) διατηρήθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός από το προσωπικό των δύο κλινικών, πρόσληψη δε και νέου προσωπικού δεν συνιστά κρίσιμο στοιχείο εν προκειμένω, αφού όσοι από τους εργαζομένους είχαν ασκήσει επίσχεση λόγω μη καταβολής δεδουλευμένων δεν προσκλήθηκαν από τους διάδοχους εργοδότες να εργαστούν σε αυτούς, ε) η πελατεία παρέμεινε κατά βάσιν η ίδια. Εξάλλου, δεν είναι κρίσιμος ο τρόπος της μεταβολής και δεν είναι αναγκαίος ο άμεσος συμβατικός δεσμός, αλλά αρκεί η πραγματική συνέχιση των ίδιων δραστηριοτήτων (Απόφαση του Α.Π., Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου, τόμος 2020, σελ. 481 επ.).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ