Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021

Στο ΦΕΚ η σύσταση και οι αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Τα κλιμάκια, οι αρμοδιότητες και τα μέλη

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Στο ΦΕΚ η σύσταση και οι αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Τα κλιμάκια, οι αρμοδιότητες και τα μέλη

Αριθμ. απόφ. ΦΓ8/40621 (3) Σύσταση και αρμοδιότητες Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στο Κατάστημά του, στις 15 Ιουλίου 2020, με την ακόλουθη σύνθεση: Ιωάννης Σαρμάς, Πρόεδρος, Σωτηρία Ντούνη, Μαρία Βλαχάκη, Άννα Λιγωμένου, Γεωργία Μαραγκού, Αγγελική Μαυρουδή, Κωνσταντίνος Κωστόπουλος και Μαρία Αθανασοπούλου, Αντιπρόε- δροι, Βασιλική Ανδρεοπούλου, Ευαγγελία – Ελισάβετ Κουλουμπίνη, Σταμάτιος Πουλής, Κωνσταντίνα Ζώη, Δημήτριος Πέππας, Δέσποινα Καββαδία – Κωνσταντάρα, Αγγελική Μυλωνά, Γεωργία Τζομάκα, Στυλιανός Λεντιδάκης, Θεολογία Γναρδέλλη, Βιργινία Σκεύη, Κωνσταντίνος Εφεντάκης, Βασιλική Σοφιανού, Αγγελική Πανουτσακοπούλου, Δέσποινα Τζούμα, Δημήτριος Τσακανίκας, Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου, Κωνσταντίνος Παραθύρας, Ασημίνα Σακελλαρίου, Αργυρώ Μαυρομμάτη, Ευαγγελία Σεραφή, Κωνσταντίνος Κρέπης, Ειρήνη Κατσικέρη, Γεωργία Παπαναγοπούλου, Νεκταρία Δουλιανάκη, Νικολέτα Ρένεση, Αικατερίνη Μποκώρου, Αντιγόνη Στίνη και Βασιλική Πέππα, Σύμβουλοι. Η Αντιπρόεδρος Αση- μίνα Σαντοριναίου και οι Σύμβουλοι Γεώργιος Βοΐλης και Ελένη Λυκεσά απουσίασαν δικαιολογημένα, ενώ ο Σύμβουλος Γρηγόριος Βαλληνδράς αποχώρησε από τη διάσκεψη, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1968/1991 με την παρουσία του Επι- τρόπου Επικρατείας Αντωνίου Νικητάκη, κωλυομένης της Γενικής Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Χρυσούλας Καραμαδούκη και της Γραμματέως Ελένης Αυγουστόγλου, Επιτρόπου, προϊσταμένης της Γραμματείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α ́ 52), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 339 του ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαί- σιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξε για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α ́127). 2. Την παρ. 1 του άρθρου 46 και την παρ. 3 του άρ- θρου 40 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νό- μων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α ́ 52), όπως τροπο- ποιήθηκαν, αντιστοίχως, με τις διατάξεις των άρθρων 345 παρ. 2 και 342 του ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμέ- νο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», με έναρξη ισχύος από 29 Ιουνίου 2020 (Α ́ 127). 3. Τα Πρακτικά της 18ης/15.7.2020 Γενικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 4. Τη σύμφωνη γνώμη του Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Αντωνίου Νικητάκη και 5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει: Ορίζει ως ακολούθως τον αριθμό των Κλιμακίων και τις αρμοδιότητες αυτών.

1. Α ́ Κλιμάκιο: Στο Κλιμάκιο αυτό υπάγονται οι αιτήσεις καταλογισμού κατά την παρ. 1 του άρθρου 46 και την παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α ́ 127), όπως τροποποιήθηκαν, αντιστοίχως, με τις διατάξεις των άρθρων 345 παρ.2 και 342 του ν. 4700/2020 (Α ́ 127). 2. Β ́ Κλιμάκιο: Στο Κλιμάκιο αυτό υπάγονται οι υποθέσεις που ήσαν, κατά την 28η Ιουνίου 2020, εκκρεμείς ενώπιον αυτού, μέχρις εξαντλήσεως των οικείων διαδι- κασιών. Περιέρχονται επίσης σε αυτό οι αρμοδιότητες του Γ ́ Κλιμακίου 3. Δ ́, Ε ́, ΣΤ ́ και Ζ ́ Κλιμάκια: ως έχουν χωρίς μεταβολές. 4. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ

Αριθμ. απόφ. ΦΓ10/40895

Συγρότηση των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2020 –2021. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α ́ 52), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 339 του ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α ́ 127 2. Τα πρακτικά της 12ης/6.11.2019 Γενικής Συνεδρία- σης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί στε- λέχωσης Δ ́ Κλιμακίου. 3. Τα Πρακτικά της 14ης/24.6.2020 Γενικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 4. Τα Πρακτικά της 18ης/15.7.2020 Γενικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΘΕΜΑ Α ́ και Β ́. 5. Τη σύμφωνη γνώμη του Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Αντωνίου Νικητάκη. Και 6. Την ανάγκη κατανομής των υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών στα Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενόψει της έναρξης του νέου δικαστικού έτους 2020 – 2021, αποφασίζουμε: Συγκροτούμε τα Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2020 – 2021, ήτοι έως 15.9.2021, ως εξής:

Α ́ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Πρόεδρος:Γεώργιος Βοΐλης, Σύμβουλος Αναπληρωτής: Βασιλική Σοφιανού, Σύμβουλος Πάρεδροι: Γεωργία Κάνδυλα Ελβίρα Βλαντού Εισηγητές: Δήμητρα Δαρέλλη Κώστας Κονόμης

Β ́ και Γ ́ ΚΛΙΜΑΚΙΑ Πρόεδρος:Αγγελική Πανουτσακοπούλου, Σύμβουλος Αναπληρωτής:Νεκταρία Δουλιανάκη, Σύμβουλος Πάρεδροι: Γεωργία Κάνδυλα Ελβίρα Βλαντού Εισηγητές: Δήμητρα Δαρέλλη Κώστας Κονόμης

Δ ́ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Πρόεδρος:Βασιλική Ανδρεοπούλου, ΣύμβουλοςΑναπληρωτής:Αργυρώ Μαυρομμάτη, Σύμβουλος Πάρεδροι:Άννα Παπαπαναγιώτου Ιουλία Παπαθεοδώρου

Ε ´ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Πρόεδρος: Θεολογία Γναρδέλλη, ΣύμβουλοςΑναπληρωτής:Κωνσταντίνος Κρέπης, Σύμβουλος Πάρεδροι:Μαρία Ζέρβα Κωνσταντίνος Δήμου Ακατερίνη Θεοφανίδου Εισηγητές:Αντώνιος Φρούντας Ελευθερία Πρασιανάκη Αναστασία Βουδρισλή Αναστασία Καρτερολιώτη

ΣΤ ́ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Πρόεδρος:Δέσποινα Καββαδία-Κωνσταντάρα, Σύμβουλος Αναπληρωτής:Στυλιανός Λεντιδάκης, ΣύμβουλοςΠάρεδροι: Νκόλαος Βόγκας Ευαγγελία Πασπάτη Αθανάσιος Καρακόιδας Εισηγητές:Ιωάννης Βάγιας Κωνσταντίνος Ροντογιάννης

Ζ ́ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Πρόεδρος:Σταμάτιος Πουλής, Σύμβουλος Αναπληρωτής:Δέσποινα Τζούμα, ΣύμβουλοςΠάρεδροι: Λήδα Χαραλαμπίδου Θεόδωρος Μαυροβουνιώτης Γεράσιμος Σταματάτος,Αθανασία – Μυροφόρα Σιδηροπούλου Εισηγητές:Σωτήριος Μπακέας Μαρία Κυπριωτάκη Παναγιώτης Τσεκούρας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2020 Ο Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ