Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020

Σωτηρία Αναστασοπούλου: Άδεια διαμονής στην Ελλάδα για εξαιρετικούς λόγους

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Σωτηρία Αναστασοπούλου: Άδεια διαμονής στην Ελλάδα για εξαιρετικούς λόγους

Της Σωτηρίας Αναστασοπούλου*

Η άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν παράνομα στην Ελλάδα, με σκοπό να υπαχθούν σε καθεστώς νομιμότητας εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

Αίτημα χορήγησης άδειας διαμονής έχει δικαίωμα να καταθέσει ο πολίτης τρίτης χώρας, εφόσον αποδεικνύει με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγματικό γεγονός της διαμονής του στη χώρα για τουλάχιστον επτά (7) συναπτά έτη, πριν την υποβολή της αίτησης ή είναι γονέας ανήλικου ημεδαπού και προσκομίζει στοιχεία που τεκμηριώνουν τη γονική σχέση με το τέκνο ή τα τέκνα. Οι αλλαγές που επέρχονται με το νέο νόμο είναι αφενός ότι η άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους χορηγείται σε πολίτες που διαμένουν στην Ελλάδα συνεχόμενα για επτά έτη (7) χωρίς ωστόσο να ενδιαφέρει ο τρόπος εισόδου τους ή το εάν κατείχαν στο παρελθόν άλλη άδεια διαμονής  και αφετέρου σε γονείς ανήλικου ημεδαπού.

Έτσι στη νέα διάταξη υπάγονται :

1) Πολίτες που διαμένουν στην Ελλάδα για τουλάχιστον επτά (7) συναπτά έτη και μπορούν να αποδείξουν την διαμονή τους αυτή με δημόσια έγγραφα βέβαιης χρονολογίας χωρίς να απαιτείται να αποδείξουν δεσμούς με την Ελλάδα.

2) Γονείς ανηλίκων αλλοδαπών ημεδαπών που μπορούν να τεκμηριώνουν εγγράφως τη γονική σχέση.

Η άδεια που χορηγείται στην προκειμένη περίπτωση έχει διάρκεια τρία (3) έτη και μπορεί να ανανεώνεται μόνο για τους λόγους που προβλέπονται στο Μεταναστευτικό Κώδικα (Ν.4251/2014).

Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης σύμφωνα με το Νόμο είναι:

α) Η κατοχή διαβατηρίου, με εξαίρεση τους πολίτες τρίτων χωρών αντικειμενικά στερουμένων διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρονται οι ιδιαίτερες συνθήκες ή καταστάσεις για την υφιστάμενη προσωρινή ή μόνιμη αντικειμενική αδυναμία κατοχής του και σχετικά έγγραφα που το αποδεικνύουν.

β) Η καταβολή παραβόλου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.

γ) Η μη συνδρομή στο πρόσωπο των αιτούντων λόγων που τους καθιστούν επικίνδυνους για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

Έγγραφα βέβαιης χρονολογίας, βάσει των οποίων υπολογίζεται η επταετής διαμονή στη χώρα είναι :

  • Αποδεικτικά έγγραφα φοίτησης σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα των ενδιαφερομένων ή των τέκνων τους
  • Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγούμενων ετών
  • Βιβλιάρια υγείας
  • Λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του αιτούντος
  • Λογαριασμοί πιστωτικών ιδρυμάτων
  • Δικαστικές αποφάσεις
  • Δηλώσεις ληξιαρχικών γεγονότων
  • Συμβολαιογραφικά έγγραφα που συντάχθηκαν παρουσία του ενδιαφερομένου
  • Αποδείξεις νοσηλείας σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα
  • Αντίγραφα παλαιότερων διαβατηρίων

Σε ιδιαιτέρως εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να χορηγείται άδεια διαμονής από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ύστερα από γνώμη της Επιτροπής της παραγράφου 1 του αρ. 134 του Ν.4251/2014, όταν δεν πληρούνται οι οριζόμενες από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του παρόντος νόμου και οι αιτούντες με κίνδυνο της ζωής τους προέβησαν σε πράξεις κοινωνικής αρετής, προσφοράς και αλληλεγγύης που προάγουν τις αξίες του ανθρωπισμού.

Οι άδειες διαμονής στη προκείμενη περίπτωση παρέχουν στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου.

                       *Aσκούμενη Δικηγόρος στο δικηγορικό Γραφείο Κωνσταντίνος Χ. Γώγος και Συνεργάτες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ