Κυριακή 26 Μαϊου 2024

Αποκάλυψη: «Νέος» Νόμος Κατσέλη – Όλες οι αλλαγές

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Αποκάλυψη: «Νέος» Νόμος Κατσέλη – Όλες οι αλλαγές

Εντείνονται το αμέσως επόμενο διάστημα οι διεργασίες στα συναρμόδια υπουργεία για τον «διάδοχο» νόμο Κατσέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες του dikastiko.gr έχουν ήδη «πέσει» στο τραπέζι προτάσεις για την μείωση των εν λόγω υποθέσεων. Μεταξύ άλλων προτείνεται η αύξηση του ποσού διαγραφής, χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις, από 20.000 ευρώ σήμερα σε 50.000 ευρώ, κατάργηση της ακροαματικής διαδικασίας στις εκκρεμείς υποθέσεις και δικαίωμα επαναπροσδιορισμού όχι μόνο στον οφειλέτη αλλά και στην Τράπεζα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι έως τώρα προτάσεις έχουν ως εξής:

-Για την έναρξη της διαδικασίας, να απαιτείται αίτηση του οφειλέτη η οποία υποβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου στο Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κατοικία του, άλλως τη συνήθη διαμονή του.

-Η αίτηση πρέπει να αναφέρει: α) την περιουσιακή κατάσταση του ιδίου και του συζύγου και τα πάσης φύσεως εισοδήματά τους , β) τους πιστωτές του και τις απαιτήσεις τους, αναλυόμενες σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 4α του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, γ) τυχόν μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων του επί ακινήτων, στις οποίες ο οφειλέτης προέβη την τελευταία τριετία πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, δ) δήλωση του οφειλέτη ότι παρέχει άδεια σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, χρηματιστηριακές ή ασφαλιστικές εταιρείες και κάθε οφειλέτη του αιτούντος εν γένει να διαβιβάζει, έως τη συζήτηση της αίτησης, στους πιστωτές κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση, την κίνηση των τραπεζικών του λογαριασμών και των λοιπών τραπεζικών προϊόντων (άρση τραπεζικού απορρήτου του άρθρου 1 του ν. 1059/1971, Α` 270) για τη χρονική περίοδο από πέντε (5) έτη πριν την άσκηση της αίτησης έως την ημέρα της συζήτησής της, καθώς και ότι παρέχει άδεια προς τους πιστωτές, κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση, να προβαίνουν αποκλειστικά για το σκοπό δικαστικής και εξώδικης διαχείρισης της αίτησης σε επεξεργασία και ανταλλαγή των δεδομένων που κατέχουν ή λαμβάνουν από πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, χρηματιστηριακές ή ασφαλιστικές εταιρείες και κάθε οφειλέτη του αιτούντος εν γένει, ε) δήλωση του οφειλέτη ότι δεν έχει πτωχευτική ικανότητα, στ) ονομαστική αναφορά των αποδεικτικών μέσων που επικαλείται ο αιτών, ζ) ορισμένο αίτημα.

-Το αίτημα της αίτησης δύναται να συνίσταται στη μερική ή ολική διαγραφή ή ρύθμιση χρεών ή την επικύρωση σχεδίου διευθέτησης των οφειλών του αιτούντος. Επιτρέπεται η αντικειμενική ή επικουρική σώρευση περισσότερων αιτημάτων.

-Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύνανται να καθορίζονται τυποποιημένα υποδείγματα.

-Στην αίτηση επισυνάπτονται επί ποινή απαραδέκτου:

1.Τα αποδεικτικά μέσα στα οποία στηρίζεται ο οφειλέτης προς υποστήριξη της αίτησης του.

2.Πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται ο αιτών ότι από τις φορολογικές δηλώσεις του αιτούντος κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε χρήσεων προ της υποβολής της αίτησης δεν προκύπτει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα του αιτούντος ή σε περίπτωση που προκύπτει δήλωση εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα το ύψος της.

3.Πιστοποιητικό της γραμματείας του αρμοδίου Ειρηνοδικείου ότι δεν έχει υποβληθεί με βάση τα αρχεία του Ειρηνοδικείου ή το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης άλλη αίτηση από τον ίδιο οφειλέτη ή σε περίπτωση υποβολής της τα στοιχεία της και η διαδικαστική πορεία της.

4.Επικυρωμένο αντίγραφο τυχόν προηγούμενων αιτήσεων που έχει υποβάλλει ο ίδιος οφειλέτης και επικυρωμένα αντίγραφα κάθε πρόσφορου δημοσίου εγγράφου από τα οποία να προκύπτει η διαδικαστική πορεία τους.

5.Η αίτηση μετά των συνημμένων εγγράφων της επιδίδεται μέσα σε προθεσμία 15 ημερών προς τους πιστωτές, τους εγγυητές και τους συνοφειλέτες του αιτούντος. Αν κάποιος από τους παραλήπτες είναι εγκατεστημένος στην αλλοδαπή, η προθεσμία παρατείνεται ως προς όλους τους παραλήπτες σε 60 ημέρες. Πιστωτές, εγγυητές ή συνοφειλέτες εγκατεστημένοι στην αλλοδαπή κλητεύονται με συστημένη επί αποδείξει αποστολή της αίτησης και των συνημμένων της η οποία ενεργείται με επιμέλεια της γραμματείας του αρμοδίου ειρηνοδικείου. Εφόσον συντρέχει περίπτωση προς τούτο ο αιτών προκαταβάλλει τη σχετική δαπάνη προς τη γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου.

6.Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου η αίτηση λογίζεται μηδέποτε ασκηθείσα.

7.Παρατηρήσεις, αντιρρήσεις, ενστάσεις, μέσα επίθεσης και άμυνας των πιστωτών, εγγυητών ή συνοφειλετών ως προς στην αίτηση κατατίθενται επί ποινή απαραδέκτου το αργότερο έως τη συμπλήρωση 120 ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και κάθε αποδεικτικό μέσο που επικαλούνται οι πιστωτές, εγγυητές ή συνοφειλέτες. Ο αιτών μέσα σε προθεσμία 135 ημερών από την κατάθεση της αίτησης, δικαιούται να καταθέσει προσθήκη με την οποία αντικρούει ισχυρισμούς που προβλήθηκαν το πρώτον με τις προτάσεις, η προσκομίζει αποδεικτικά μέσα για την αντίκρουση ισχυρισμών που προβάλλονται με το σημείωμα.

8.Αιτήματα προς χορήγηση προσωρινής διαταγής συζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 691 Α ΚΠολΔ μέσα στην προθεσμία της παρ. (ΧΧΧ).

9.Παρεμβάσεις τρίτων ασκούνται μέσα στην προθεσμία της παρ. (ΧΧΧ). Μαζί με το δικόγραφο της παρέμβασης κατατίθενται στη γραμματεία του αρμοδίου ειρηνοδικείου και επί ποινή απαράδεκτου και όλα τα αποδεικτικά μέσα που επικαλείται ο παρεμβαίνων.

10.Με την κατάθεση της προσθήκης του αιτούντος κλείνει ο φάκελος της δικογραφίας και διαβιβάζεται στον ειρηνοδίκη που καθορίζεται με πράξη του διευθύνοντος το αρμόδιο ειρηνοδικείο. Προφορική συζήτηση δεν διενεργείται εκτός ο αν ο Ειρηνοδίκης κρίνει απολύτως αναγκαία τη διεξαγωγή μαρτυρικών καταθέσεων ή την παροχή διευκρινίσεων από τους διαδίκους. Πραγματογνωμοσύνη ή αυτοψία διατάσσονται με πράξη του Ειρηνοδίκη που κοινοποιείται ηλεκτρονικά στις ηλεκροτρνικές διευθύνσεις των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Με την ίδια πράξη καθορίζεται ο πραγματογνώμονας που θα διεξάγει την πραγματογνωμοσύνη, το θέμα της, η προθεσμία διεξαγωγής της και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Επιπλέον τάσσεται προθεσμία στα διάδικα μέρη για την κατάθεση δικογράφων με τις παρατηρήσεις των επί της πραγματογνωμοσύνης. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως επί διαταγής αυτοψίας.

11.Η απόφαση που εκδίδεται επί της αίτησης περιλαμβάνει συνοπτική αιτιολογία για τους λόγους απόρριψης ή παραδοχής της.

12.Κατά της απόφασης που εκδίδεται δεν χωρούν τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Πιστωτές, εγγυητές ή συνοφειλέτες που παραλήφθηκαν από το δικόγραφο μπορούν να ασκήσουν τριτανακοπή. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και στη δίκη της τριτανακοπής.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ