Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021

Σε διαβούλευση ο Κώδικας Δεοντολογίας των δικηγόρων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Σε διαβούλευση ο Κώδικας Δεοντολογίας των δικηγόρων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Τους όρους και τις υποχρεώσεις των δικηγόρων, δικηγορικών εταιρειών και δικηγορικών συλλόγων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνει ο Κώδικας Δεοντολογίας, που έθεσε η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος σε δημόσια διαβούλευση μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρεται μετά τη σχετική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής συντάχθηκε από Επιστημονική Επιτροπή υπό τον συντονισμό της Καθηγήτριας κας Λίλιαν Μήτρου το Σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας, το οποίο αφορά στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες και δικηγορικούς συλλόγους.

«Παρακαλούμε τους συναδέλφους να εκφράσουν τις απόψεις τους επί των διατάξεων του ως άνω Σχεδίου το αργότερο μέχρι 31/10/2020, έτσι ώστε στη συνέχεια η Ολομέλεια να λάβει τις τελικές αποφάσεις και να προωθήσει το Σχέδιο προς έγκριση από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» αναφέρει η ανακοίνωση του προέδρου της Ολομέλειας Δημήτρη Βερβεσού.

Το σχέδιο του Κώδικα έχει αναρτηθεί προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα https://www.diavoulefsi.gr , όπου και θα εκφράζονται οι απόψεις επί των διατάξεων. Όπως αναφέρεται ο παρών Κώδικας έχει ως σκοπό να προσαρμόσει και (να) εξειδικεύσει τους κανόνες, τις αρχές και τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ) και στον Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137/29.08.2019), όπως ισχύει, στο πλαίσιο της άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος, συμβάλλοντας στην ορθή εφαρμογή του ΓΚΠΔ και στην ασφάλεια δικαίου.

Οι ρυθμίσεις του Κώδικα λαμβάνουν υπόψη τη φύση, τα ειδικά χαρακτηριστικά και το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και παράλληλα αποσαφηνίζει τις υποχρεώσεις των Δικηγόρων ή/και των Δικηγορικών Εταιρειών και των Δικηγορικών Συλλόγων ως Υπευθύνων Επεξεργασίας, αλλά δεν υποκαθιστά τον ΓΚΠΔ και δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις ρυθμίσεις αυτού καθώς και της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας που τον συμπληρώνει ή / και εξειδικεύει.

Πεδίο εφαρμογής

Σύμφωνα με τον υπό διαβούλευση Κώδικα Δεοντολογίας στο πεδίο εφαρμογής ορίζεται πως:

1. Στις ρυθμίσεις του παρόντα κώδικα υπόκεινται οι Δικηγόροι, οι οποίοι ορίζουν τον σκοπό και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Υπεύθυνοι Επεξεργασίας), στο πλαίσιο της δικηγορικής ιδιότητας. Ο παρών Κώδικας έχει διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες του δικηγορικού επαγγέλματος.

2. Οι ρυθμίσεις του παρόντος κώδικα δεσμεύουν και τις Δικηγορικές Εταιρίες, οι οποίες αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – ενεργούν υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

3. Σε περίπτωση που ένας Δικηγόρος που συμμετέχει σε μία Δικηγορική Εταιρεία αποδέχεται εντολές αυτοτελώς και διαχειρίζεται υποθέσεις, ως προς αυτές έχει την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας]

4. Οι Δικηγόροι που τελούν σε σχέση έμμισθης εντολής σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κώδικα Δικηγόρων δεν συνιστούν υπεύθυνο επεξεργασίας αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της εκτέλεσης της σύμβασης που έχουν συνάψει με τον εντολέα και για λογαριασμό αυτού. Οι Δικηγόροι που τελούν σε σχέση έμμισθης εντολής δεσμεύονται ως προς την τήρηση των ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια _ _ άρθρα _ _ του παρόντος Κώδικα.

5. Οι ρυθμίσεις του Κεφαλαίου VI δεσμεύουν τους Δικηγορικούς Συλλόγους, οι οποίοι ενεργούν ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας.

6. Ο Κώδικας εφαρμόζεται στην εν όλω ή εν μέρει αυτοματοποιημένη επεξεργασία καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο. Ως επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νοείται ιδίως κάθε επεξεργασία που σχετίζεται / αφορά την [άσκηση ] του δικηγορικού λειτουργήματος, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 36 του Κώδικα Δικηγόρων, δηλαδή ενδεικτικώς περιλαμβάνεται η εκπροσώπηση και υπεράσπιση του εντολέα σε κάθε δικαστήριο, αρχή ή υπηρεσία ή εξωδικαστικό θεσμό, η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων και η συμμετοχή σε θεσμοθετημένα όργανα ελληνικά ή διεθνή.

7. Ο παρών Κώδικας διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά πρόσωπα που συνδέονται με την παροχή της εκάστοτε (νομικής) υπηρεσίας, όπως εντολείς, διάδικοι, μάρτυρες, πραγματογνώμονες, τεχνικοί σύμβουλοι, δικηγόροι αντιδίκων, δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί και υπάλληλοι, δικαστικοί επιμελητές συμβολαιογράφοι, υποθηκοφύλακες.

8. Ο παρών Κώδικας δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θανόντων. Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θανόντων μπορούν να προσδιορίσουν ή να συσχετιστούν με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ταυτοποιημένων ή ταυτοποιήσιμων φυσικών προσώπων εν ζωή τότε νοούνται και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων αυτών.

9. Ο παρών Κώδικας δεν εφαρμόζεται σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ή έργου σε Δικηγόρο ή Δικηγορική Εταιρεία.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ