Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021

Συμβούλιο Εφετών : “Άφεση” ποινικών ευθυνών των δικηγόρων για … “αμαρτίες” πελατών τους

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Συμβούλιο Εφετών : “Άφεση” ποινικών ευθυνών των δικηγόρων για … “αμαρτίες” πελατών τους

Έπαυσε το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών την ποινική δίωξη που είχε ασκηθεί σε βάρος δικηγόρου για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση κρίνοντας ότι ο κατηγορούμενος, ως έμμισθος δικηγόρος ΝΠΔΔ «ουδέν άλλο έπραξε παρά να υποβάλλει στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών έγγραφο με τίτλο: «Αναφορά πιθανής διάπραξης ποινικών και πειθαρχικών παραπτωμάτων», λαβών προς τούτο ρητή εντολή του εντολέως του».

Όπως αναφέρεται στην εισαγγελική πρόταση της έμπειρης εισαγγελέα Εφετών Ουρανίας Σταθέα, την οποία υιοθέτησε πλήρως το Συμβούλιο : «Στην προκειμένη περίπτωση, με το προσβαλλόμενο δια της προσφυγής κλητήριο θέσπισμα, ο προσφεύγων-κατηγορούμενος παραπέμφθηκε για να δικαστεί για ψευδή καταμήνυση, συνισταμένη στο ότι στις 3-2-2015 εν γνώσει του κατεμήνυσε ψευδώς τον εγκαλούντα … και δη ότι κατήγγειλε αυτόν με την από 3-2-2015 μήνυση του ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για αυτεπαγγέλτως διωκόμενα εγκλήματα, όπως απιστίας, παράβασης καθήκοντος και αποσιώπησης λόγου εξαίρεσης, και δη ότι αυτός (εγκαλών) μετείχε παράνομα στη συνεδρίαση της … στην οποία αποφασίστηκε παράνομα, με την … απόφαση, η επιστροφή ποσού … ευρώ προς τους … ενώ έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί, λόγω της σχέσης του με τους … οι οποίοι δραστηριοποιούνταν εντός του … στο οποίο ο εγκαλών διετέλεσε … και ότι, με την μη αυτοεξαίρεσή του, αλλά και με την προσπάθεια συγκαλύψεως του θέματος δια της μη χορήγησης αντιγράφου των πρακτικών, επωφελήθησαν παράνομα οι άνω … με βλάβη του δημοσίου συμφέροντος και των σκοπών της κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης, ο προσφεύγων παραπέμφθηκε να δικαστεί και για συκοφαντική δυσφήμηση κατ’ εξακολούθηση, συνισταμένη στο ότι στις 3-2-2015 ισχυρίστηκε για τον εγκαλούντα τα ανωτέρω γεγονότα τελώντας εν γνώσει της αναληθείας αυτών και τα οποία μπορούσαν να βλάψουν την τιμή και την υπόληψη του εγκαλούντος, αλλά και στις 13-2-2015, σε συνέχεια της ανωτέρω μήνυσης-καταγγελίας, ισχυρίστηκε και πάλι, εξακολουθητικά δηλαδή, ενώπιον του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών, ότι ο εγκαλών εξακολουθεί να συγκαλύπτει την κατά τα άνω παράνομη πράξη του.

Από το σύνολο όμως των αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά την διενεργηθείσα προκαταρκτική εξέταση, δηλαδή τις καταθέσεις των εξετασθέντων μαρτύρων, τα έγγραφα, τις ανωμοτί εξηγήσεις του κατηγορουμένου, αλλά και τους ισχυρισμούς του που προεβλήθησαν με την υπό κρίση προσφυγή, συνάγεται με σαφήvεια ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για την παραπομπή του στο ακροατήριο, καθόσον ο κατηγορούμενος, ως έμμισθος δικηγόρος του ΝΠΔΔ με την …, ουδέν άλλο έπραξε παρά να υποβάλλει στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών έγγραφο με τίτλο: «Αναφορά πιθανής διάπραξης ποινικών και πειθαρχικών παραπτωμάτων», λαβών προς τούτο ρητή εντολή του εντολέως του, που ήταν το Δ.Σ. του … δυνάμει της από .. απόφασης του Δ.Σ. του άνω … για διαβίβαση της υπόθεσης στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Τούτο προκύπτει με περισσή σαφήνεια από το Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ. του … όπου αναφέρεται ρητά ότι «αποφασίζει κατά πλειοψηφία […] να αποσταλεί η παρούσα απόφαση με όλα τα έγγραφα που έχουν διανεμηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και αφορούν το εν λόγω θέμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών […]»…Εξ αυτού προκύπτει ότι η προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών αναφορά υπεβλήθη από τον κατηγορούμενοι σε εκτέλεση της εντολής τον Δ.Σ. του … και σ’ αυτήν αναφέρονται περιληπτικά τα λαβόντα χώρα κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. γεγονότα. Τούτων όμως των γεγονότων ο κατηγορούμενος δεν γνώριζε ούτε την αλήθεια ούτε την αναλήθεια. Και είχε δεσπίαν αρμοδιότητα υλοποίησης της εντολής της απόφασης του Δ.Σ., την οποία και εκτέλεσε και’ άρθρο 37 παρ. 2 (νυν 38 παρ. 2) ΚΠΔ ως έμμισθος δικηγόρος του … Και η τοιαύτη υποβολή στον Εισαγγελέα της φερόμενης ως μηνυτήριας αναφοράς του Δ.Σ. του … κατά του εγκαλούντος, … ήταν, όπως ο προσφεύγων κατηγορούμενος αναφέρει την κρινόμενη έκθεση προσφυγής του, «καθαρά υπηρεσιακή» υποχρέωση, χωρίς να έχει τούτος τον υπερχειλή εκείνον δόλον που απαιτείται τόσον για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης, όσο και για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης. Διότι ο προσφεύγων-κατηγορούμενος δεν ενεργούσε «ιδίω ονόματι», αλλά ως δικηγόρος προς προστασία των συμφερόντων και υλοποίησης των επιθυμιών και υποδείξεων του εντολέως του.

Άλλωστε, παγίως γίνεται δεκτό ότι ο δικηγόρος δεν υπέχει ποινική ευθύνη για παραβάσεις που τυχόν τελεί με την σύνταξη αγωγών, εγκλήσεων κλπ., που συντάσσονται με εντολή του εντολέως του και βρίσκονται μέσα στα πλαίσια της εντολής αυτής, εφόσον ο ίδιος δεν γνώριζε την αναλήθεια εκείνων που εξέθετε ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών οργάνων (ΑΠ 1395/1996 ΠοινΧρ ΜΖ 1418). Τα ανωτέρω νομολογούμενα προκύπτουν και βάσει του νέου Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), όπου στο μεν άρθρο 5 περ. δ’ ορίζεται ότι ο δικηγόρος «δεσμεύεται από το περιεχόμενο της εντολής που αποδέχτηκε», στο άρθρο 3 παρ. 1 διαλαμβάνεται ότι εκείνο που προέχει στην εντολή που δίδει ο εντολέας προς τον δικηγόρο «είναι το στοιχείο της εμπιστοσύνης του εντολέα του προς αυτόν» και στο άρθρο 37 παρ. 1, εν τέλει, ορίζεται με σαφήνεια ότι ο δικηγόρος αποδεχόμενος την εντολή έχει υποχρέωση να ενεργεί κατά την εντολή. Και δεν ασκεί εν προκειμένω έννομη επιρροή το γεγονός ότι τα αναγγελθέντα στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών δια των άνω (επιδίκων) αναφορών γεγονότα εκρίθησαν ως ουσιαστικά αβάσιμα και απερρίφθησαν με την … Διάταξη του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών, διότι, όπως αναφέρθηκε, ο προσφεύγων-κατηγορούμενος δεν προκύπτει ότι γνώριζε την αναλήθεια αυτών και, αντιθέτως, είχε υποχρέωση υποβολής αυτών στον Εισαγγελέα, αφού έλαβε προς τούτο ρητή εντολή από το Δ.Σ. του … στο οποίο ήταν Δικηγόρος και Προϊστάμενος της Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων αυτού.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, δεν προκύπτουν ενδείξεις για παραπομπή σε δίκη του προσφεύγοντος-κατηγορουμένου…».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ