Δευτέρα 19 Απριλίου 2021

Αποκάλυψη: Ολόκληρη η πρόταση της επιτροπής Κράνη για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Αποκάλυψη: Ολόκληρη η πρόταση της επιτροπής Κράνη για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων

Με ημερομηνία ορόσημο την 1η Ιουνίου , υπο την αίρεση της άδειας των ειδικών, κατέρχεται προς συζήτηση η πρόταση της αποκαλούμενης Επιτροπής Κράνη (υπό τον υφυπουργό Δικαιοσύνης) για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας Συγκεκριμένα αναφέρεται πως «οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου θα ισχύσουν από 1.6.2020 έως 15.9.2020, με εξαίρεση τις παντός είδους και ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου και με οποιανδήποτε διαδικασία καταθέσεις δικογράφων, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται ήδη από 18.5.2020». 

Μεταξύ άλλων προβλέπει:

-αναστολή επιπλεον 30 ημερών για τις  νόμιμες δικαστικές προθεσμίες,

– απαλοιφή των εξόδων  για παράβολα επιδοσης για τους διαδίκους ,

-νίκη των δικηγόρων για την προφορικότητα αφου οι μάρτυρες παραμένουν στη διαδικασία και

-αναστολή των πλειστηριασμών έως τις 31/7 (ουσιαστικά δηλαδή μέχρι 1η Σεπτεμβρίου) 

-Από 13.3.2020 έως 31.5.2020 δεν τρέχουν τόκοι επιδικίας. 

Κατανομή

Εξαιρετικά σημαντική θεωρείται η πρόβλεψη χρονικής κατανομής των υποθεσεων : Δηλαδή στο πινάκιο της ίδιας μέρας  «ο πρόεδρος του δικαστηρίου ή ο αρμόδιος δικαστής κατανέμει χρονικά εντός της αυτής ημέρας τις εγγεγραμμένες στο πινάκιο ή έκθεμα υποθέσεις και ο καταμερισμός αυτός με πρωτοβουλία του γραμματέα γνωστοποιείται ακολούθως, και πάντως το αργότερο την προηγούμενη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα, στους διαδίκους ή τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα».

Με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά θα υπάρχει λιγότερος κόσμος στα δικαστήρια αφού θα είναι πλήρως καθορισμένος ο χρόνος εκδίκασης μιας υπόθεσης.        

Την πρόταση η οποία τίθεται ως βάση συζητησης , αποκαλύπτει το dikastiko.gr:

Προθεσμίες

Το χρονικό διάστημα της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών και εξώδικων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων, συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού, υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων και άλλων τρίτων προσώπων, και μετά τη λήξη αυτής οι προθεσμίες αυτές τρέχουν  για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία. Ειδικότερα οι προθεσμίες των άρθρων 215§2, 237§§1 και 2 και 238 ΚΠολΔ, καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών, ένδικων μέσων και πρόσθετων λόγων, δεν συμπληρώνονται, αν δεν παρέλθουν επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.

-Σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και με οποιαδήποτε διαδικασία ματαιώθηκε διαρκούσης της αναστολής, δηλαδή μέχρι και 31.5.2020,  ορίζεται αυτεπαγγέλτως, με πράξη του προέδρου του τμήματος ή του δικαστή, ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο σε σύντομη κατά το δυνατόν δικάσιμο και κατά προτεραιότητα εντός του χρονικού διαστήματος από 1.7.2020 έως 15.7.2020 και από 1.9.2020 έως 15.9.2020. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα μπορεί να γνωστοποιείται η δικάσιμος που ορίστηκε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων, είτε με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα.

Αναβολές

-Στις εκκρεμείς υποθέσεις της παλαιάς τακτικής διαδικασίας του πολυμελούς πρωτοδικείου, καθώς και στις εκκρεμείς δίκες ενώπιον του Εφετείου, που αφορούν εφέσεις κατά ερήμην αποφάσεων, που είχαν εκδοθεί κατά την ίδια  διαδικασία, εφόσον η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων και της αντίκρουσης πριν από τη δικάσιμο συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, οι σχετικές δίκες, που έχουν προσδιορισθεί σε δικάσιμο μετά τη λήξη της αναστολή (31.5.2020), αναβάλλονται αυτεπαγγέλτως και  με πράξη του προέδρου του τριμελούς συμβουλίου ή του αρμόδιου δικαστή, ορίζεται οίκοθεν ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο σε σύντομη κατά το δυνατόν δικάσιμο και κατά προτεραιότητα εντός του χρονικού διαστήματος από 1.7.2020 έως 15.7.2020 και από 1.9.2020 έως 15.9.2020. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα μπορεί να γνωστοποιείται η δικάσιμος που ορίστηκε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων είτε με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα.

Πινάκια

-Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 στον πρώτο και δεύτερο βαθμό, όπως και στον Άρειο Πάγο, κατά το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως 15.9.2020, ο πρόεδρος του δικαστηρίου ή ο αρμόδιος δικαστής κατανέμει χρονικά εντός της αυτής ημέρας τις εγγεγραμμένες στο πινάκιο ή έκθεμα υποθέσεις και ο καταμερισμός αυτός με πρωτοβουλία του γραμματέα γνωστοποιείται ακολούθως, και πάντως το αργότερο την προηγούμενη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα, στους διαδίκους ή τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα. Στις υποθέσεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα αναβολής κατ’ εξαίρεση όσων ορίζονται στο άρθρ. 241 ΚΠολΔ. Η αναβολή μπορεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά την ημέρα της δικασίμου, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχετικό αίτημα σε κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους, η οποία, κατά το άρθρ. 242§2 ΚΠολΔ και κατ’ απόκλιση της ρύθμισης του άρθρ. 115§2 ΚΠολΔ, υποβάλλεται στην οικεία γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο την προηγούμενη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα.

Προφορικότητα

-Στις ίδιες υποθέσεις, εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσεων μάρτυρα, μπορούν να το δηλώσουν στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι την ώρα 12.00 της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, προκειμένου η συζήτηση  της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή εκθέματος. Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την συζήτηση των υποθέσεων της παραγράφου 3.

– Αν οι προθεσμίες των άρθρων 228, 591§1 εδ. β, 686§2 και 748§3 ΚΠολΔ  έληγαν εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής και ο υπολειπόμενος χρόνος συμπλήρωσής τους, όπως οριοθετείται κατά την παρ. 1,  δεν επαρκεί για την τήρηση των προθεσμιών αυτών, τότε οι υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά μετά από αίτημα οποιουδήποτε των διαδίκων.

 -Προσωρινές διαταγές των άρθρων 691Α και 781 ΚΠολΔ, καθώς και προσωρινές διαταγές επί αιτήσεων αναστολής της εκτέλεσης ή της εκτελεστότητας σε υποθέσεις κάθε φύσης και διαδικασίας, οι οποίες χορηγήθηκαν μέχρι τη ματαιωθείσα λόγω της αναστολής των δικών συζήτηση της σχετικής αίτησης, λογίζονται αυτοδικαίως παραταθείσες μέχρι την νέα δικάσιμο που θα ορισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος.

-Όταν το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της αναστολής δεν επαρκεί για να τηρηθούν, σε σχέση με την ορισθείσα δικάσιμο, οι προθεσμίες άσκησης των πρόσθετων λόγων ή της αντέφεσης, η συζήτηση αναβάλλεται υποχρεωτικώς με αίτημα των διαδίκων. Στις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου η κατά τα άνω άσκηση των προσθέτων λόγων αναίρεσης στη νέα δικάσιμο είναι παραδεκτή. Στις άνω περιπτώσεις η μη άσκηση  των πρόσθετων λόγων ή της αντέφεσης από τον διάδικο που ζήτησε την αναβολή, θα έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινής τάξεως κατ’ άρθρο 205 ΚΠολΔ.

Αρειος Πάγος

-Στις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου, όταν η κατ΄ άρθρο 570 παρ. 1 ΚΠολΔ προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων ή η κατ΄ άρθρο 570 παρ. 3 ΚΠολΔ προθεσμία κατάθεσης των εγγράφων έληξε ή λήγει εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, όμως η συζήτηση της αναίρεσης έχει προσδιορισθεί σε χρόνο βραχύτερο της συμπλήρωσης των ως άνω προθεσμιών, δικαιούται ο  έχων το αντίστοιχο βάρος διάδικος να υποβάλει αίτημα αναβολής της συζήτησης της αναίρεσης. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο υποχρεούται να χορηγήσει αναβολή, ενώ αν ο διάδικος δεν προβεί στις ενέργειες για τις οποίες του χορηγήθηκε η αναβολή, θα του επιβάλλεται ποινή τάξης κατ’ άρθρο 205 ΚΠολΔ.

Πλειστηριασμοί

-Πλειστηριασμοί που αφορούν κινητή περιουσία του οφειλέτη (με εξαίρεση πράγματα υποκείμενα σε φθορά), ακίνητα, πλοία και αεροσκάφη, των οποίων η ημέρα πλειστηριασμού έχει ορισθεί κατά το χρονικό διάστημα από 31.5.2020 έως 31.7.2020 ματαιώνονται. Με πρωτοβουλία του επισπεύδοντος ορίζεται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την δημοσίευση της παρούσας και με την αρχικά εκτιμηθείσα αξία και τιμή πρώτης προσφοράς (954§§1 εδ. β, 2 περ. γ, 993§2 ΚΠολΔ), νέα ημέρα πλειστηριασμού μετά την 31.7.2020, τηρουμένων των νόμιμων προθεσμιών και ιδίως των άρθρων 954§2 περ. ε΄ και 993§2, 1011Α§2 ΚΠολΔ. Εντός της αυτής προθεσμίας ο επισπεύδων υποχρεούται να προσδιορίσει νέα ημέρα πλειστηριασμού και για τους πλειστηριασμούς που ήδη ματαιώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής. Αν ο επισπεύδων δεν προσδιορίσει νέα ημέρα πλειστηριασμού εντός της άνω προθεσμίας, τότε κάθε δανειστής, εφόσον έχει απαίτηση κατά του οφειλέτη, η οποία στηρίζεται σε εκτελεστό τίτλο, αφού επιδώσει σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, επιταγή προς εκτέλεση, μπορεί να επισπεύσει τον πλειστηριασμό τηρουμένων των προθεσμιών των παραπάνω άρθρων. Τα χρονικά διαστήματα της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής, καθώς και του προσδιορισμού  του νέου, κατά τα ως άνω, πλειστηριασμού, δεν υπολογίζονται στις άνω προθεσμίες των άρθρων 954§2 περ. ε΄,993§2, 1011Α§2 και 1019§1 ΚΠολΔ.

-Στις περιπτώσεις ορισμού ημέρας πλειστηριασμού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 966§§1, 2 εδ. β΄ και 3 ΚΠολΔ, όταν οποιαδήποτε προθεσμία εμπίπτει, έστω και μερικώς, εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, ο πλειστηριασμός ματαιώνεται και ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού, τηρουμένων των προθεσμιών που προβλέπονται στις διατάξεις αυτές.

– Στη περίπτωση πλειστηριασμών που επισπεύδονται σύμφωνα με τα άρθρα 973,  1006§4 και 1011Α§4 ΚΠολΔ και έχει ορισθεί ημέρα διεξαγωγής έως την 15.6.2020, ματαιώνονται, και ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού τηρουμένων των προθεσμιών που προβλέπονται στη διάταξη αυτή.

– Η έναρξη ισχύς των άρθρων 6 και 7 του ν. 4640/2019 για την περίπτωση β του άρθρου 44 του ν. 4640/2020 μετατίθεται αναδρομικώς για την 1.7.2020.

-Για το χρονικό διάστημα της αναστολής από 13.3.2020 έως 31.5.2020 δεν τρέχουν τόκοι επιδικίας.

– Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου θα ισχύσουν από 1.6.2020 έως 15.9.2020, με εξαίρεση τις παντός είδους και ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου και με οποιανδήποτε διαδικασία καταθέσεις δικογράφων, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται ήδη από 18.5.2020.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ