Πέμπτη 05 Αυγούστου 2021

αρμοδιότητες τμημάτων

Οι αρμοδιότητες των τμημάτων του Συμβουλίου της Επικρατείας

Οι αρμοδιότητες των τμημάτων του Συμβουλίου της Επικρατείας

Με την υπ´Αριθμ. απόφ. 8/2019 (1) «Αρμοδιότητες τμημάτων του Συμβουλίου της Επικρατείας» όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2933/12 Ιουλίου 2019, Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3900/2010 (Α’ 213). 2. Την […]