Σάββατο 04 Φεβρουαρίου 2023

Βασίλης Αποστολόπουλος

Βασίλης Αποστολόπουλος: Μια συνοπτική εισαγωγή στο ρόλο των συμμετεχόντων μεσιτών στις ναυλώσεις και τις αγοραπωλησίες των πλοίων

Βασίλης Αποστολόπουλος: Μια συνοπτική εισαγωγή στο ρόλο των συμμετεχόντων μεσιτών στις ναυλώσεις και τις αγοραπωλησίες των πλοίων

Στον κόσμο της διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας, οι μεσίτες που φέρνουν σε επικοινωνία δύο μέρη με σκοπό τη σύναψη ναυτιλιακών συμβάσεων χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες.

Βασίλης Αποστολόπουλος: Letter of Indemnity στη Διεθνή Εμπορική Ναυτιλία

Βασίλης Αποστολόπουλος: Letter of Indemnity στη Διεθνή Εμπορική Ναυτιλία

Ο πλοίαρχος εκδίδει τη φορτωτική κατ’ επιλογήν του ναυλωτή(charterer)/φορτωτή(shipper)  «ονομαστικά», ήτοι στο όνομα συγκεκριμένου προσώπου, ή «σε διαταγή», ή στο νόμιμο κάτοχο και φέροντα την πρωτότυπη φορτωτική.

Βασίλης Αποστολόπουλος: Μέθοδος Πληρωμής της αξίας των αγαθών με Πιστωτική Επιστολή στο διεθνές εμπόριο – Payment by Letter of Credit

Βασίλης Αποστολόπουλος: Μέθοδος Πληρωμής της αξίας των αγαθών με Πιστωτική Επιστολή στο διεθνές εμπόριο – Payment by Letter of Credit

Όταν στη συναλλαγή  εμπλέκονται πρόσωπα που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες για την πώληση ενός φορτίου με μεγάλη αξία, τότε οι διαπραγματεύσεις γίνονται πολύ πιο σύνθετες.

Βασίλης Αποστολόπουλος: Ο Αποζημιωτικός Χαρακτήρας των Συμβολαίων Θαλάσσιας Ασφάλισης και η Νομική Φύση του Πλοίου

Βασίλης Αποστολόπουλος: Ο Αποζημιωτικός Χαρακτήρας των Συμβολαίων Θαλάσσιας Ασφάλισης και η Νομική Φύση του Πλοίου

Η ασφαλιστική σύμβαση είναι μια σχέση παροχής και αντιπαροχής. Ως ενοχική σύμβαση πραγματοποιείται με ανταλλαγή παροχών, υποχρεώνοντας τα συμβαλλόμενα μέρη σε παροχή και αντιπαροχή.

Βασίλης Αποστολόπουλος: Όροι Κάλυψης Συμβολαίων Θαλάσσιας Ασφάλισης – «Προϋποθέσεις» (“Conditions”) – «Εγγυήσεις» (“Warranties”)

Βασίλης Αποστολόπουλος: Όροι Κάλυψης Συμβολαίων Θαλάσσιας Ασφάλισης – «Προϋποθέσεις» (“Conditions”) – «Εγγυήσεις» (“Warranties”)

"Είναι φανερό πως το δίκαιο των «εγγυήσεων», όπως αυτό είχε εφαρμογή με βάση τον προηγούμενο νόμο, άξιζε επανεξέτασης και απαιτούσε αναδιαμόρφωση και μεταρρύθμιση . Αυτό, κατά τα ανωτέρω, επετεύχθη με τη θεσμοθέτηση του Νέου Νόμου 2015 περί ασφάλισης. Έτσι, μετά τη θεσμοθέτηση του Νέου Νόμου η πάγια θέση όσον αφορά τις «εγγυήσεις» άλλαξε δραστικά" επισημαίνει ο κύριος Αποστολόπουλος.

Βασίλης Αποστολόπουλος : Θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των φυσικών προσώπων

Βασίλης Αποστολόπουλος : Θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των φυσικών προσώπων

Η σημαντικότητα της διαφύλαξης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων κατά τη διάρκεια διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το νέο σύγχρονο Γενικό Κανονισμό (GDPR). Εν πρώτοις, όπως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση […]

Βασίλης Αποστολόπουλος: Μια ιστορική αναδρομή στην προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρώπη

Βασίλης Αποστολόπουλος: Μια ιστορική αναδρομή στην προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρώπη

Του Βασίλη Αποστολόπουλου* Εν πρώτοις, σε πολλές Δυτικές Ευρωπαϊκές κοινωνίες, η καθιέρωση της μυστικότητας των πληροφοριών και η αναγνώριση του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα οδήγησαν αρκετά κράτη στην υιοθέτηση νόμων που αποσκοπούσαν στην προστασία των φυσικών προσώπων από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα τους από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Δεν […]

Βασίλης Αποστολόπουλος: Σκοπός και λειτουργία του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου

Βασίλης Αποστολόπουλος: Σκοπός και λειτουργία του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου

Το Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο συγκροτούν το σύνολο των ποινικών δικονομικών κανόνων, οι οποίοι προσδιορίζουν με ακρίβεια τους δημόσιους φορείς της Πολιτείας  και ειδικότερα τα δικαστικά και εισαγγελικά όργανα που πρέπει να δράσουν, καθώς και τη διαδικασία με την οποία αυτά οφείλουν να δράσουν, προκειμένου να κρίνουν εάν ο δράστης μιας πράξης που παραβιάζει τους επιτακτικούς […]

Βασίλης Αποστολόπουλος: Το Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο ως το λογικά ύστερο του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου

Βασίλης Αποστολόπουλος: Το Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο ως το λογικά ύστερο του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου

Το Ποινικό Δίκαιο συγκροτούν το σύνολο των κανόνων του δικαίου που διέπουν την ποινική διαδικασία στο σύνολό της, αποβλέποντας στην εξέταση και τη βεβαίωση όχι μόνο της ενοχής, αλλά και της αθωότητας του κατηγορουμένου. Στα πλαίσια της δίκαιης διαδικασίας και της απονομής της ορθής ποινικής δικαιοσύνης, που ρυθμίζονται από τους ως άνω κανόνες, το δικαστήριο, […]

Βασίλης Αποστολόπουλος : «Η Αρχή του Σεβασμού και της Προστασίας της Αξίας του Ανθρώπου»

Βασίλης Αποστολόπουλος : «Η Αρχή του Σεβασμού και της Προστασίας της Αξίας του Ανθρώπου»

Εν πρώτοις, η αδιασάλευτη αρχή «του σεβασμού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου» παραμένει ανυποχώρητη σε θέματα θεμελιακών αξιών, όπως η άδικη καταδικαστική απόφαση εναντίον οποιουδήποτε αθώου κατηγορούμενου πολίτη. Γράφει ο δικηγόρος Βασίλης Αποστολόπουλος* Η ως άνω ακλόνητη δικαιοκρατική αρχή επιβάλλεται από τη συνταγματική νομοθεσία στο άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος, ενώ συνιστά […]

Β. Αποστολόπουλος: Η Αρχή της Αιτιολογίας ως απόρροια της Αρχής της Αναζήτησης της Ουσιαστικής Αλήθειας

Β. Αποστολόπουλος: Η Αρχή της Αιτιολογίας ως απόρροια της Αρχής της Αναζήτησης της Ουσιαστικής Αλήθειας

Εν πρώτοις, η ποινική διαδικασία συνιστά κρατική διαδικασία, η οποία βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με την εγκεκριμένη αντεγκληματική πολιτική, την οποία εφαρμόζει η Πολιτεία. Στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι αρμόδιοι δημόσιοι φορείς που επιλαμβάνονται της ποινικής διαδικασίας υποχρεούνται από τις δικονομικές διατάξεις να ευθυγραμμίζονται με την αρχή της αναζήτησης της “ουσιαστικής αλήθειας”. Γράφει ο δικηγόρος […]