Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

ειδικός διανεμητικός λογαριασμός νέοι δικηγόροι

Ειδικός Διανεμητικός Λογαριασμός Νέων Δικηγόρων Β’ εξαμήνου 2019

Ειδικός Διανεμητικός Λογαριασμός Νέων Δικηγόρων Β’ εξαμήνου 2019

Ειδικός Διανεμητικός Λογαριασμός Νέων Δικηγόρων Β’ εξαμήνου 2019 (Ν. 2915/2001 ΑΡΘΡΟ 33 – ΦΕΚ Α’ 109/29.5.2001) Το καθαρό ποσό είναι 180 ευρώ (Μικτό: 211,76 € – 15% φόρος* 31,76 ευρώ) = 180 ευρώ και η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς θα γίνει την 23/12/2019, ημέρα Δευτέρα *(Ν. 3943/2011, άρθρο 20, παρ.7γ) Η ανάληψη του μερίσματος μπορεί […]

Υποβολή αιτήσεων για τον ειδικό διανεμητικό λογαριασμό νέων δικηγόρων

Υποβολή αιτήσεων για τον ειδικό διανεμητικό λογαριασμό νέων δικηγόρων

Το μέρισμα του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων ,ποσοστό 25% στο ποσό παρακράτησης υπέρ ΔΣΑ των γραμματίων προκαταβολής εισφορών, χορηγείται στους νέους δικηγόρους του Συλλόγου με συνολικό χρόνο ασκήσεως δικηγορίας έως επτά (7) έτη (εγγραφή από 1/7/2012 έως 30/06/2019), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 48720 ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β […]