Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021

καταδίκη Ελλάδας

Καταδίκη της Ελλάδος γιατί ακύρωσε γάμο μεταξύ κουνιάδων

Καταδίκη της Ελλάδος γιατί ακύρωσε γάμο μεταξύ κουνιάδων

Σε καταδίκη της χώρας για παραβίαση του δικαιώματος στο γάμο προχώρησε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, διότι ελληνικό δικαστήριο ακύρωσε το γάμο μεταξύ κουνιάδων. Πρόκειται ουσιαστικά για εφαρμογή διάταξης που απαγορεύει τον γάμο μεταξύ εξ αγχιστείας συγγενών  , η οποία όμως κρίθηκε δυσανάλογη από το Δικαστήριο καθώς οι προσφεύγοντες δεν ήταν συγγενείς εξ αίματος […]