Κυριακή 07 Μαρτίου 2021

ν.3869/2010

Χρήστος Θεοδωρόπουλος: Πως η ρύθμιση των 120 δόσεων επηρεάζει εκκρεμείς αιτήσεις του ν.3869/2010

Χρήστος Θεοδωρόπουλος: Πως η ρύθμιση των 120 δόσεων επηρεάζει εκκρεμείς αιτήσεις του ν.3869/2010

Λίαν προσφάτως ψηφίστηκε ο Ν.4611/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ 73/2019) («Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις»), η πολυαναμενόμενη δηλαδή, ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και τη […]