Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

Ακριβή Ερμίδου

Ακριβή Ερμίδου: Η επίσπευση εκδίκασης των εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869/2010

Ακριβή Ερμίδου: Η επίσπευση εκδίκασης των εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869/2010

Της Ακριβής Ερμίδου* Επίκειται εντός των αμέσως επομένων ημερών να τεθεί  σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Νόμου, που περιέχει διατάξεις  με τις  οποίες ρυθμίζεται η επιτάχυνση εκδίκασης εκκρεμών δικών του ν. 3869/2010 . Ειδικότερα, για τις  συγκεκριμένες   ρυθμίσεις είχε συσταθεί με την ΥΑ 93724/φ.335/19.12.2019 Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τη μελέτη και την πρόταση λύσεων επί του […]

Ακριβή Ερμίδου: «Η σημασία της Ιδρυσης Κατεύθυνσης Ειρηνοδικών στην ΕΣΔΙ»

Ακριβή Ερμίδου: «Η σημασία της Ιδρυσης Κατεύθυνσης Ειρηνοδικών στην ΕΣΔΙ»

Της Ακριβής Ερμίδου* Με τον ν. 4689/2020 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του ν. 3663/2008 (Α’99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις»1, […]