Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

Εμπορική νομολογία

Μεταβίβαση επιχείρησης και διατήρηση της ταυτότητας της μεταβιβαζόμενης οικονομικής μονάδας υπό τον νέο φορέα

Μεταβίβαση επιχείρησης και διατήρηση της ταυτότητας της μεταβιβαζόμενης οικονομικής μονάδας υπό τον νέο φορέα

Διατήρηση των δικαιωμάτων εργαζομένων και υπερημερία διάδοχου εργοδότη από άκυρη απόλυση τελεσθείσα από τον παλαιό εργοδότη  Η κρίση για τη διατήρηση ή μη της ταυτότητας της οικονομικής μονάδας και, επομένως, για το αν συντρέχει ή όχι μεταβίβαση επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή τμημάτων τους, εξαρτάται από τη συνολική εκτίμηση των συνθηκών της συγκεκριμένης περίπτωσης. Στο πλαίσιο της […]