Κυριακή 23 Ιουνίου 2024

ενσταση εξόφλησης

Εκκαθαριστικό σημείωμα, ανάλυση μισθοδοσίας και μονομερής συμψηφισμός

Εκκαθαριστικό σημείωμα, ανάλυση μισθοδοσίας και μονομερής συμψηφισμός

Επιβάλλεται στους εργοδότες η υποχρέωση να χορηγούν, εφόσον πρόκειται περί φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού τους, εκκαθαριστικό σημείωμα ή, σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος, ανάλυση μισθοδοσίας.