Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021

Ιδρυση Κατεύθυνσης Ειρηνοδικών

Ακριβή Ερμίδου: «Η σημασία της Ιδρυσης Κατεύθυνσης Ειρηνοδικών στην ΕΣΔΙ»

Ακριβή Ερμίδου: «Η σημασία της Ιδρυσης Κατεύθυνσης Ειρηνοδικών στην ΕΣΔΙ»

Της Ακριβής Ερμίδου* Με τον ν. 4689/2020 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του ν. 3663/2008 (Α’99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις»1, […]