Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του μισθωτού

Εκδικητική καταγγελία  

Εκδικητική καταγγελία  

Η ένσταση πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένη αίτηση και σαφή έκθεση των γεγονότων τα οποία την θεμελιώνουν, άλλως είναι αόριστη και απορρίπτεται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη.