Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας

Ιωάννης Β. Σαμέλης: Ζητήματα παραγραφής στα εγκλήματα φοροδιαφυγής

Ιωάννης Β. Σαμέλης: Ζητήματα παραγραφής στα εγκλήματα φοροδιαφυγής

Επιεικέστερος νόμος θεωρείται εκείνος που περιέχει τις ευμενέστερες για τον κατηγορούμενο διατάξεις, δηλαδή εκείνος, ο οποίος με την εφαρμογή του, με βάση τις προβλεπόμενες στη συγκεκριμένη περίπτωση προϋποθέσεις, επιφέρει την ευνοϊκότερη για τον κατηγορούμενο ποινική μεταχείριση.