Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022

Νικόλαος Μπούρας  Δικηγόρος

Νικόλαος Μπούρας: Περί τιμωρίας και σωφρονισμού

Νικόλαος Μπούρας: Περί τιμωρίας και σωφρονισμού

Πρέπει να διευκρινιστούν ότι αφ’ ενός είναι άλλο γεγονός η δικαστική απόφαση που εκδίδεται επί κάποιας τετελεσμένης πράξεως και αφ’ ετέρου είναι άλλο γεγονός η έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε.