Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

ρήτρα επιστροφής δαπανών εκπαίδευσης

Άκυρη ως καταχρηστική ρήτρα επιστροφής δαπανών εκπαίδευσης

Άκυρη ως καταχρηστική ρήτρα επιστροφής δαπανών εκπαίδευσης

—Εργοδότρια εταιρεία με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος. — Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων όταν βρίσκεται στην ημεδαπή ο τόπος όπου ο εργαζόμενος εκτελεί ή εκτελούσε συνήθως την εργασία του. — Άκυρη η συμφωνία παρέκτασης αλλοδαπού δικαστηρίου όταν είναι προγενέστερη της διαφοράς. —Μετασυμβατικός καθορισμός του ελληνικού δικαίου ως εφαρμοστέου σιωπηρά, «εν επιδικία», όταν οι διάδικοι επικαλούνται […]