Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

Σουζάνα Κλημεντίδη

Σουζάνα Κλημεντίδη: Τι είδους αξιώσεις γεννώνται από προσβολές στον ψηφιακό κόσμο;

Σουζάνα Κλημεντίδη: Τι είδους αξιώσεις γεννώνται από προσβολές στον ψηφιακό κόσμο;

Κατά τις διατάξεις των άρθρων 57-59, 914 και 932 του ΑΚ επί παράνομης προσβολής της προσωπικότητας με αδικοπραξία, εκείνος που προσβάλλεται δικαιούται να απαιτήσει, εκτός από την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον, επιπλέον και εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης του.

Σουζάνα Κλημεντίδη: Ιατρική αμέλεια και ευθύνες

Σουζάνα Κλημεντίδη: Ιατρική αμέλεια και ευθύνες

Συμπερασματικά, το δικαστήριο σε υποθέσεις ιατρικής αμέλειας, έχοντας διαμορφώσει την απαιτούμενη δικανική πεποίθηση, θα ακολουθήσει το παραπάνω σκεπτικό, ώστε να θεμελιωθεί η αστική ή ποινική ευθύνη του ιατρού, ακόμη μάλιστα και η αστική ευθύνη του δημοσίου, εάν πρόκειται για γιατρό δημόσιου θεραπευτηρίου, ο οποίος συνδέεται λειτουργικά με τον κρατικό μηχανισμό.

Σουζάνα Κλημεντίδη: Το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο ως σωσίβια λέμβος για τους οφειλέτες

Σουζάνα Κλημεντίδη: Το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο ως σωσίβια λέμβος για τους οφειλέτες

Εάν το αντικείμενο της κατάσχεσης αποτελεί το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο του οφειλέτη, η κατάσχεσή του είναι λίαν πιθανό να κριθεί άκυρη ακριβώς λόγω της προφανούς δυσαναλογίας μεταξύ της αξίας του και της εκτελούμενης αξίωσης.

Σουζάνα Κλημεντίδη: Η απλή επιστολή ενημέρωσης περί προγενέστερης καταγγελίας και οριστικού κλεισίματος του λογαριασμού δεν αποτελεί καταγγελία

Σουζάνα Κλημεντίδη: Η απλή επιστολή ενημέρωσης περί προγενέστερης καταγγελίας και οριστικού κλεισίματος του λογαριασμού δεν αποτελεί καταγγελία

Στοιχειοθετείται λόγος για ακύρωση της (προσβαλλόμενης) διαταγής πληρωμής λόγω ανυπαρξίας της ληξιπρόθεσμης απαίτησης του εκάστοτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Σουζάνα Κλημεντίδη: Οι υποχρεώσεις προνοίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Σουζάνα Κλημεντίδη: Οι υποχρεώσεις προνοίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Ο επιδραστικός ρόλος των τραπεζών στην εύρυθμη λειτουργία της έννομης τάξης δεν είναι άμοιρος ευθυνών και η νομολογιακή πρακτική προσφέρει αρκετές παραδειγματικές περιπτώσεις για την αποκατάσταση της ζημίας των αντισυμβαλλομένων της από συμπεριφορές με πταισματικά χαρακτηριστικά.

Σουζάνα Κλημεντίδη: Η αρχή της αναλογικότητας ως φίλτρο της αναγκαστικής εκτέλεσης στη νομολογιακή πρακτική

Σουζάνα Κλημεντίδη: Η αρχή της αναλογικότητας ως φίλτρο της αναγκαστικής εκτέλεσης στη νομολογιακή πρακτική

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι, η αρχή της αναλογικότητας είναι ένα κορυφαίας σημασίας φίλτρο για την μηκαταχρηστική και άρα άδικη επιβάρυνση χιλιάδων, υπερχρεωμένων ή μη, οφειλετών της χώρας.

Σουζάνα Κλημεντίδη: Ρύθμιση δανειακών οφειλών και προσβολές σε βάρος της προσωπικότητας

Σουζάνα Κλημεντίδη: Ρύθμιση δανειακών οφειλών και προσβολές σε βάρος της προσωπικότητας

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 57 ΑΚ, όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητά του έχει δικαίωμα να ζητήσει την άρση της προσβολής και τη μη επανάληψή της στο μέλλον.

Σουζάνα Κλημεντίδη: Οι υποχρεώσεις των μερών στις διαπραγματεύσεις

Σουζάνα Κλημεντίδη: Οι υποχρεώσεις των μερών στις διαπραγματεύσεις

Η ευθύνη από διαπραγματεύσεις πρέπει να είναι αποτέλεσμα της διάψευσης της εμπιστοσύνης, η οποία ήδη από την πρώτη στιγμή των διαπραγματεύσεων δεσμεύει τα μέρη ως προς το γεγονός ότι θα καταρτιζόταν η σύμβαση.

Σουζάνα Κλημεντίδη: Προσωπικά δεδομένα και αστική ευθύνη Δημοσίου

Σουζάνα Κλημεντίδη: Προσωπικά δεδομένα και αστική ευθύνη Δημοσίου

Οι περιπτώσεις παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορούν πέρα από τη σφαίρα της ιδιωτικής κατάχρησης να προέλθουν και από ενέργειες ή παραλείψεις του Δημοσίου ή ενός ΝΠΔΔ, θεμελιώνοντας την αστική ευθύνη αυτού

Σουζάνα Κλημεντίδη: Διαφάνεια και τοκοφορία – Η περίπτωση των δανειακών συμβάσεων

Σουζάνα Κλημεντίδη: Διαφάνεια και τοκοφορία – Η περίπτωση των δανειακών συμβάσεων

Ένας από τους συνήθεις πλέον λόγους ανακοπής είναι η ακυρότητα λόγω παρανομίας και καταχρηστικότητας του συμπεριλαμβανόμενου στη σύμβαση δανείου, που προβλέπει ότι οι τόκοι υπολογίζονται με βάση έτος 360 ημερών

Σουζάνα Κλημεντίδη: Η περίπτωση της αποδεικτικής δύναμης των αποσπασμάτων των εμπορικών βιβλίων τράπεζας στη δίκη της ανακοπής

Σουζάνα Κλημεντίδη: Η περίπτωση της αποδεικτικής δύναμης των αποσπασμάτων των εμπορικών βιβλίων τράπεζας στη δίκη της ανακοπής

Το πλαίσιο κατά το οποίο η προβολή του λόγου ανακοπής αναφορικά με την αποδεικτική δύναμη των αποσπασμάτων των εμπορικών βιβλίων τράπεζας θα επιτύχει (ή μη) την ευδοκίμησή της

Σουζάνα Κλημεντίδη: Οι παρεπόμενες υποχρεώσεις των συμβάσεων – Η περίπτωση της ποινικής ρήτρας

Σουζάνα Κλημεντίδη: Οι παρεπόμενες υποχρεώσεις των συμβάσεων – Η περίπτωση της ποινικής ρήτρας

Σε περιπτώσεις προφανούς δυσαναλογίας, το δικαστήριο μπορεί, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να περιορίσει το ύψος της ποινής, προκειμένου το ίδιο να λειτουργεί με όρους εξασφάλισης κι όχι υπονόμευσης για την εκπλήρωση της σύμβασης.

Σουζάνα Κλημεντίδη: Το άσυλο της κατοικίας και η συνταγματική προστασία του

Σουζάνα Κλημεντίδη: Το άσυλο της κατοικίας και η συνταγματική προστασία του

Δεν είναι τυχαίο ότι η αποτελεσματική προστασία του ασύλου της κατοικίας αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση, προκειμένου οι φορείς του δικαιώματος να καρπωθούν και άλλα δικαιώματα, κάποια εκ των οποίων φυσικά προστατεύονται σε συνταγματικό επίπεδο

Σουζάνα Κλημεντίδη: Μια σύντομη επισκόπηση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Σουζάνα Κλημεντίδη: Μια σύντομη επισκόπηση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η διαδικασία ρύθμισης οφειλών μπορεί να είναι είτε πολυμερής, στην οποία ρυθμίζονται οφειλές προς ένα ή περισσότερους χρηματοδοτικούς φορείς, αλλά και προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, είτε διμερής, με την οποία ρυθμίζονται οφειλές αποκλειστικά προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

Σουζάνα Κλημεντίδη: Η δοκιμασία των προσωπικών δεδομένων στις εργασιακές σχέσεις

Σουζάνα Κλημεντίδη: Η δοκιμασία των προσωπικών δεδομένων στις εργασιακές σχέσεις

Στον εργασιακό χώρο παρατηρούνται ρήξεις και εντάσεις μεταξύ του δικαιώματος στην πληροφόρηση που έχει ο εργοδότης και της κατοχύρωσης της σφαίρας του ιδιωτικού βίου και του απορρήτου του εργαζομένου.

Σουζάνα Κλημεντίδη: Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ιατρική επιστήμη – Ο ρόλος του GDPR

Σουζάνα Κλημεντίδη: Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ιατρική επιστήμη – Ο ρόλος του GDPR

Η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ασθενών συνυφαίνεται με την ιδιωτική τους ζωή, η δε άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος δεν μπορεί αποτελεσματικά να υλοποιηθεί χωρίς την χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Σουζάνα Κλημεντίδη: Η μεγάλη εικόνα της αναστολής πλειστηριασμών

Σουζάνα Κλημεντίδη: Η μεγάλη εικόνα της αναστολής πλειστηριασμών

Η κορύφωση της εκτελεστικής διαδικασίας δε συνεπάγεται εντούτοις μια άνευ ετέρου και με μαθηματική ακρίβεια υπονόμευση των οικονομικών -πολλές φορές μάλιστα και ζωτικής σημασίας- συμφερόντων του οφειλέτη, τούτο δε επιβεβαιώνεται από τη νομική θέση, στην οποία κάθε φορά τελεί, από τις σημαντικές δυνατότητες που έχει ο ίδιος προκειμένου να επιτύχει την αναστολή του πλειστηριασμού και τη συνακόλουθη διάσωση των περιουσιακών του στοιχείων.

Σουζάνα Κλημεντίδη: Η αναστολή του πλειστηριασμού μέσω του άρθρου 1000 ΚΠολΔ – Ένα πολύτιμο δικονομικό εργαλείο στα χέρια των οφειλετών

Σουζάνα Κλημεντίδη: Η αναστολή του πλειστηριασμού μέσω του άρθρου 1000 ΚΠολΔ – Ένα πολύτιμο δικονομικό εργαλείο στα χέρια των οφειλετών

Ο νομοθέτης έχει δώσει στον οφειλέτη ένα τελευταίο, πολύτιμης σημασίας δικονομικό εργαλείο προκειμένου να επιτύχει την διάσωση των κατασχεμένων ακινήτων από τον πλειστηριασμό

Σουζάνα Κλημεντίδη: Ρήτρα Αναπροσαρμογής – Μια πρόσθετη κρίση στις ήδη υφιστάμενες

Σουζάνα Κλημεντίδη: Ρήτρα Αναπροσαρμογής – Μια πρόσθετη κρίση στις ήδη υφιστάμενες

Το ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς είναι ένα μείζονος σημασίας κοινωνικό αγαθό, δεν μπορεί να είναι προσδεδεμένο στο άρμα της αγοράς και του χρηματιστηρίου της ενέργειας, επιβαρύνοντας τους όρους αξιοπρεπούς διαβίωσης πολυάριθμων καταναλωτών