Κυριακή 29 Μαϊου 2022

Γιώργος Κώτσηρας: 2022 – Μία χρονιά προοπτικής για την Ελληνική Δικαιοσύνη

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας γράφει στο dikastiko.gr για το πως σχεδιάζει η κυβέρνηση τη χρονιά που μόλις μπήκε για τη δικαιοσύνη.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Γιώργος Κώτσηρας: 2022 – Μία χρονιά προοπτικής για την Ελληνική Δικαιοσύνη YPOURGEIO

Κατά το έτος 2021, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έλαβε πρωτοβουλίες και προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις που κατέστησαν το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης πιο αποτελεσματικό και ενίσχυσαν τόσο τη διεθνή δικαστική συνεργασία όσο και την προστασία των δικαιωμάτων των ευάλωτων συμπολιτών μας. Ενδεικτικά αναφέρονται η πιλοτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών πινακίων, η ψηφιακή αίτηση και παραλαβή ποινικού μητρώου μέσω gov.gr, η εφαρμογή διατάξεων του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, της νομοθεσίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο και τους δικαστικούς υπαλλήλους, καθώς και του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, μέσω των οποίων παρέχεται επιπρόσθετη προστασία στα θύματα εγκληματικών πράξεων και ιδίως στα πλέον ευάλωτα από αυτά όπως τα ανήλικα θύματα. Eπίσης, η υλοποίηση δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η ολοκλήρωση σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η υλοποίηση δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας αποδεικνύουν την οριζόντια πρόοδο σε δομικά ζητήματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα τα ως άνω συνεχίζουν τη σημαντική μεταρρυθμιστική προσπάθεια που έχει ξεκινήσει ήδη από τον Ιούλιο 2019 και την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Κινούμενο προς την ίδια κατεύθυνση, εντός του 2022 το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιδιώκει την εξασφάλιση της αποδοτικότητας και της ποιότητας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης μέσω ενός ολοκληρωμένου πλέγματος μεταρρυθμίσεων. Κεντρικός στόχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι η εξασφάλιση άμεσης, αποτελεσματικής απονομής της δικαιοσύνης και ποιοτικής πρόσβασης των πολιτών στο δικαστικό σύστημα για την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Στην επίτευξη των στόχων αυτών θα συμβάλλουν ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών, η συνεχής συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών με σκοπό την αναδιαμόρφωση της οργάνωσης και της λειτουργίας της, η ενίσχυση του θεσμού της Διαμεσολάβησης, η υλοποίηση της δεύτερης φάσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ), η αναβάθμιση του Εθνικού Ποινικού Μητρώου, η ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και η ενίσχυση των δομών συλλογής και επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων για τη Δικαιοσύνη.

Επιπλέον, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποσκοπεί στην ενίσχυση συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Eurojust για την ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών μεταξύ δικαστικών φορέων, τον εντοπισμό αναγκών επικοινωνίας και ενδυνάμωσης της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, την εκπαίδευση δικαστικών λειτουργών και άλλων νομικών επαγγελμάτων κ.α. και την εκπλήρωση ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Υπουργείο Δικαιοσύνης

Στο πλαίσιο της προστασίας των δικαιωμάτων των ευάλωτων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προβαίνει στην ανάπτυξη δράσεων με στόχο την ενίσχυση της προστασίας τους. Συγκεκριμένα, στις άμεσες σχετικές δράσεις του Υπουργείου εντάσσεται η παρακολούθηση και υλοποίηση δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, καθώς και η ενισχυμένη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, το οποίο σχεδιάζει πολιτικές πρόληψης και καταπολέμησης του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας προς διασφάλιση της προστασίας ατόμων και ομάδων που στοχοποιούνται λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, κοινωνικής προέλευσης, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή χαρακτηριστικών φύλου. Στο άμεσο μέλλον θα κυρωθεί από τη Βουλή και η Σύμβαση της Σύμβασης της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων. Η Σύμβαση προβλέπει την προστασία σε διεθνείς καταστάσεις ενηλίκων οι οποίοι, λόγω αναπηρίας ή ανεπάρκειας των προσωπικών τους ικανοτήτων, δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους. Αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην πρόληψη συγκρούσεων μεταξύ των νομικών συστημάτων των συμβαλλόμενων μερών όσον αφορά τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση μέτρων για την προστασία των ενηλίκων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι μια «εξουσία εκπροσώπησης» έχει νομική ισχύ σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος και εγκαθιδρύοντας έναν μηχανισμό διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των μερών. Αξίζει να σημειωθεί πως η αναγκαιότητα κύρωσης της συγκεκριμένης σύμβασης έχει αναδειχθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μιας και στις 7 Ιουνίου το Συμβούλιο της Ε.Ε. ενέκρινε συμπεράσματα για την προστασία των ευάλωτων ενηλίκων στα οποία συμπεριλαμβάνεται και κάλεσμα προς τα Κράτη-Μέλη να προωθήσουν τις διαδικασίες για την επικύρωση της Σύμβασης.

Στο ίδιο πλαίσιο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία για την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή και συγκεκριμένα για την περαιτέρω ενίσχυση του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία στην ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη με βάση τις αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Κεντρική θέση στην προσπάθεια αυτή που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Επικρατείας κ. Γεραπετρίτη, θα έχουν στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στα Δικαστικά Κτήρια με βάση τη σχετική καταγραφή που υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης εντός του 2021, καθώς και η ενίσχυση των εκπαιδεύσεων και επιμορφώσεων του νομικού κόσμου σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. 

Παράλληλα, το Υπουργείο  προχωρά στην παρακολούθηση (μέσω του «Εθνικού  Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού») και υλοποίηση δράσεων του Εθνικού Σχεδίου για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν τη συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για την επιμόρφωση των τελευταίων στις αρχές της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης και τα δικαιώματα των ανήλικων θυμάτων εγκληματικών πράξεων, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. Σε συνέχεια της βελτίωσης του δείκτη της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης κατά το έτος 2021 καθώς και σχετικών πρωτοβουλιών που έλαβαν χώρα το περασμένο έτος (ενδεικτικά αναφέρονται η λειτουργία του θεσμού το «Σπίτι του Παιδιού» και η νομοθετική πρόβλεψη -για πρώτη φορά με τον ν. 4871/2021– για ένταξη στο θεματολόγιο προγραμμάτων υποχρεωτικής επιμόρφωσης των δικαστικών λειτουργών των δικαιωμάτων των παιδιών και των αρχών της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης), το Υπουργείο Δικαιοσύνης εντός του 2022 θα υλοποιήσει έργα και δράσεις που καθιστούν το σύστημα απονομής δικαιοσύνης πιο προσιτό για τα παιδιά και κατάλληλο για τις ανάγκες τους με την παροχή φιλικών προς αυτά πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες, τη λήψη μέτρων για να πραγματοποιείται η ακρόαση των παιδιών σε ειδικό και φιλικό προς τα παιδιά περιβάλλον, τη δημιουργία φιλικού προς τα παιδιά ιστότοπου για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το σύστημα δικαιοσύνης. Τα παραπάνω αναμένεται βελτιώσουν τα αποτελέσματα της Ελλάδας στον δείκτη του EU Justice Scoreboard σχετικά με τη Φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη.

Επιπλέον, το Υπουργείο Δικαιοσύνης το 2022 θα συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών πράξεων με έμφαση στα θύματα της εμπορίας ανθρώπων, την υλοποίηση δράσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε και την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Τέλος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα συμμετέχει στην υλοποίηση δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών το οποίο ανακοινώθηκε πρόσφατα από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το σχέδιο βασίζεται στις αρχές της διεθνούς Σύμβασης Lanzarote του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών ενάντια στην σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση (που έχει ήδη κυρωθεί από το Ελληνικό κοινοβούλιο από το 2008, ν. ν. 3727/2008) και στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών για την περίοδο 2020-2025.

Το 2022 θα είναι μία χρονιά προοπτικής για την Ελληνική Δικαιοσύνη και την κοινωνία. Μαζί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, συνεχίζουμε τη συντονισμένη και συνεκτική προσπάθεια για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της Δικαιοσύνης, ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και περαιτέρω θωράκιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ