Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Καταβολή αναδρομικών 9.060.000 ευρώ στους δικαστές για μισθολογικές ωριμάνσεις και προαγωγές – Ολόκληρη η απόφαση

Με την απόφαση της κυβέρνησης και των υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης για καταβολή αναδρομικών ύψους 9.060.000 ευρώ στους δικαστές και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους , μπαίνει το 2021.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Καταβολή αναδρομικών 9.060.000 ευρώ στους δικαστές για μισθολογικές ωριμάνσεις και προαγωγές – Ολόκληρη η απόφαση

Με την απόφαση της κυβέρνησης και των υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης για καταβολή αναδρομικών ύψους 9.060.000 ευρώ στους δικαστές και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους , μπαίνει το 2021.

Η απόφαση, που αποτελεί εφαρμογή δικαστικής κρίσης, υπογράφηκε και μπήκε στο ΦΕΚ στις 21 Δεκεμβρίου και η καταβολή του ποσού θα γίνει σε μια εφάπαξ δόση για όλους τους δικαιούχους μέχρι τον Ιούνιο του 2021 παρά το γεγονός ότι , σύμφωνα με τους δικαστές η αρχική δέσμευση ήταν να γίνει εντός Ιανουαρίου του έτους.

Πρόκειται δε για μια υπόθεση που είχε προκαλέσει σύγκρουση δικαστών και κυβερνητικών σχημάτων της προηγουμένης περιόδου, δεδομένου ότι πάγωνε τις μισθολογικές ωριμάνσεις και προαγωγές για δυο χρόνια , δηλαδή από /1/2017 έως 31/12/2018.

Όπως ανέφεραν σε σχετική ανακοίνωση τους οι δικαστές πριν από ένα χρόνο πρόκειται για “αντισυνταγματική αναστολή για μία αξίωση μισθολογικής φύσης, αναγνωρισμένη αμετάκλητα με την 209/2018 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος”.

Με βάση αυτή την απόφαση εκδόθηκε το ΦΕΚ B 5815/2020 για την “Καταβολή εφάπαξ διαφορών αποδοχών στους δικαστικούς λειτουργούς και στα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους”.

Νομική αλλαγή

Κατ΄εφαρμογή της δικαστικής απόφασης ψηφίστηκε το άρθρο 61 του ν. 4689/2020 σύμφωνα με το οποίο ξεπαγώνουν οι ωριμάνσεις : “Καταβολή των μισθολογικών ωριμάνσεων και προαγωγών των δικαστικών λειτουργών και του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τα έτη 2017-2018

1. Οι διατάξεις του άρθρου 236 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου ένατου του ν. 4393/2016 (Α’ 106), καταργούνται από τότε που ίσχυσαν. Οι διαφορές αποδοχών που προκύπτουν από την επαναφορά σε ισχύ των ανασταλεισών μισθολογικών ωριμάνσεων και των μισθολογικών προαγωγών των δικαστικών λειτουργών και του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για το χρονικό διάστημα από 1ης.1.2017 έως και 31.12.2018, καταβάλλονται εφάπαξ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2021.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται μέχρι την 31η.03.2021, καθορίζονται ο χρόνος, η διαδικασία και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετικά με την καταβολή των διαφορών αποδοχών που απορρέει από τις διατάξεις της παρ. 1 προς τους δικαστικούς λειτουργούς και το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστημα από 1ης.1.2017 έως και 31.12.2018.

Η απόφαση

Ετσι εκδόθηκε η απόφαση με την οποία ορίζεται ότι “προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, συνολικού ύψους 9.060.000 ευρώ περίπου (8.400.000 ευρώ για τους Δικαστικούς Λειτουργούς και 660.000 ευρώ για τα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους)”.

Η απόφαση αναφέρει αναλυτικά όρους και προϋποθέσεις:

Άρθρο 1

1. Το χρηματικό ποσό (διαφορές αποδοχών) που απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4689/2020 (Α’ 103) για τους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και για όσο χρόνο αυτοί ήταν εν ενεργεία, κατά

το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως και 31.12.2018, θα καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την 30.06.2021.

2. Η καταβολή του ανωτέρω ποσού θα γίνει με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση, όπου το εν λόγω ποσό θα εμφανίζεται συνολικά για κάθε δικαιούχο, από τους οικείους εκκαθαριστές των αρμοδίων Υπηρεσιών των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Η εν λόγω κατάσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, εντός των προ-

θεσμιών καταβολής που κάθε φορά ισχύουν για κάθετύπο πληρωμής.

3. Στις περιπτώσεις που δικαιούχοι ήταν εν ενεργεία λειτουργοί κατά ένα μέρος του ανωτέρω χρονικού διαστήματος (από 1.1.2017 έως και 31.12.2018), η εκκαθάριση και πληρωμή του εν λόγω χρηματικού ποσού για το διάστημα αυτό θα γίνει από την Υπηρεσία, στην οποία

υπηρέτησαν κατά το χρόνο της ενέργειας.

4. Για τον υπολογισμό του ποσού της παρ. 1 λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενες υπηρεσιακές μεταβολές, οπότε και προσαυξάνεται αναλόγως το ποσό που αφορά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 2

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του ανωτέρω ποσού στους δικαιούχους είναι η υποβολή, από μέρους τους, υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, πριν από την είσπραξη του ως άνω ποσού, με την οποία θα δηλώνεται ότι ο δικαιούχος:

α) δεν έχει ήδη λάβει το ποσό αυτό καθ’ οιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο και

β) παραιτείται από κάθε άλλη αξίωση που αφορά μισθολογική ωρίμανση και μισθολογική προαγωγή, είτε του έχει επιδικαστεί είτε όχι, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2018 βάσει συνταγματικών ή άλλων διατάξεων της εσωτερικής ή ενωσιακής νομοθεσίας.

2. Η υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 θα υποβληθεί στον οικείο εκκαθαριστή, για δε τους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του κύριου προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αποχώρησαν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, από την υπηρεσία εντός του χρονικού διαστήματος από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2018, στον οικείο εκκαθαριστή που τους κατέβαλε τις τελευταίες αποδοχές.

3. Η υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 δύναται να συντάσσεται και ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και τροποποιήθηκε με το τριακοστό όγδοο άρθρο της από 13.4.2020

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οικείου εκκαθαριστή.

4. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα του άρθρου 1 έχουν λάβει σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά που θα λάμβαναν εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι διατάξεις του άρθρου 236 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1

του άρθρου ένατου του ν. 4393/2016 (Α’ 106), τα ποσά αυτά συμψηφίζονται με το χρηματικό ποσό του ίδιου άρθρου, κατά το μέρος που αναφέρονται στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 3

Σε περίπτωση θανάτου δικαστικού λειτουργού ή μέλους του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που βρισκόταν στην ενέργεια για ολόκληρο ή μέρος του χρονικού διαστήματος από 1.1.2017 έως και 31.12.2018, το χρηματικό ποσό που του αναλογεί με την παρούσα ρύθμιση ενόσω ήταν στη ζωή, θα καταβληθεί στους νόμιμους κληρονόμους με την υποβολή στους εκκαθαριστές των προβλεπομένων κατά τις κείμενες διατάξεις νομιμοποιητικών εγγράφων. Η εν λόγω καταβολή διενεργείται με έκδοση χρηματικού εντάλματος και δύναται να λάβει χώρα και πέραν της αναφερόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος ημερομηνίας.

Άρθρο 4

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής δεν εφαρμόζονται σε όσους εξομοιώνονται ή συνδέονται μισθολογικά με δικαστικούς λειτουργούς ή με μέλη του κύριου προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Δείτε όλο το ΦΕΚ ΕΔΩ

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ