Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

Αυτός είναι ο κατάλογος με όλους της υπόχρεους υποβολής δήλωσης Πόθεν Έσχες – Κάνουν ξεχωριστή δήλωση και οι σύζυγοι/σύντροφοί τους

Ο επικαιροποιημένος κατάλογος των υπόχρεων παρουσιάζεται από το dikastiko.gr. Η καινοτομία έχει να κάνει με το γεγονός ότι και οι σύζυγοι ή οι σύντροφοι με σύμφωνο συμβίωσης πλέον οφείλουν να κάνουν ξεχωριστή δήλωση περιουσιακής κατάστασης, έως κι έναν χρόνο μετά τη λήξη της σχέσης.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Αυτός είναι ο κατάλογος με όλους της υπόχρεους υποβολής δήλωσης Πόθεν Έσχες – Κάνουν ξεχωριστή δήλωση και οι σύζυγοι/σύντροφοί τους FREEPIK

Ξεχωριστή δήλωση περιουσιακής κατάστασης θα πρέπει να κάνουν πλέον οι σύζυγοι υπόχρεων υποβολής πόθεν έσχες, με βάση το νομοσχέδιο που αλλάζει το πλαίσιο και έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Συγκεκριμένα η νέα διάταξη περιγράφει αφενός πως ο υπόχρεος περιλαμβάνει και τα περιουσιακά στοιχεία ανηλίκων παιδιών του , ενώ ξεχωριστή υποχρέωση έχουν σύζυγοι ή σύντροφοι με σύμφωνο συμβίωσης ακόμα και έναν χρόνο μετά την τυχόν λήξη της σχέσης.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά “υπόχρεοι σε Δ.Π.Κ. είναι και οι σύζυγοι, οι εν διαστάσει σύζυγοι ή τα πρόσωπα με τα οποία οι υπόχρεοι του παρόντος Κεφαλαίου έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α’ 181) και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η σχέση αυτή, πλέον ενός έτους”.

Κατάλογος υπόχρεων

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο στον κύκλο των υπόχρεων υποβολής περιλαμβάνονται :

Πολιτικά πρόσωπα :

α) Tα μέλη της Κυβέρνησης, τους υφυπουργούς, τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση τους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές,

β) όσους διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων

-Τους γενικούς και ειδικούς γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης , τα μέλη ιδιαίτερων γραφείων και τους υπαλλήλους ειδικών θέσεων ή ειδικούς συμβούλους και τους λοιπούς μετακλητούς υπαλλήλους, καθώς και τους υπαλλήλους που αποσπώνται, στο Υπουργείο Εσωτερικών και διατίθενται σε βουλευτές και πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο γραφείο του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αποκεντρωμένων διοικήσεων και τοπικής αυτοδιοίκησης:

α) Τους περιφερειάρχες και τους δημάρχους,

β) τους γραμματείς των αποκεντρωμένων διοικήσεων, τους συντονιστές αποκεντρωμένων διοικήσεων, τους αντιπεριφερειάρχες, τους προέδρους και τα μέλη των περιφερειακών συμβουλίων, τους προϊσταμένους των γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων των περιφερειών, καθώς και τους προϊσταμένους και τους υπαλλήλους των οργανικών μονάδων δόμησης

γ) τους αντιδημάρχους, τους προέδρους και τα τακτικά μέλη των επιτροπών των δήμων και των περιφερειών, τους προέδρους και τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων, τους προέδρους, τους διευθύνοντες συμβούλους και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και τους γενικούς διευθυντές των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, καθώς και τους προϊσταμένους των γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων των δήμων. Ειδικά ως προς τις σχολικές επιτροπές, δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλουν οι πρόεδροι και οι διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασμών αυτών.

Πόθεν Έσχες

Freepik

Δημόσιου τομέα

α) Τους προϊσταμένους των γενικών διευθύνσεων των υπουργείων, τους προέδρους, τους αντιπροέδρους, τους διοικητές, τους υποδιοικητές, τα εκτελεστικά μέλη, τους διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους και τους προϊσταμένους γενικών διευθύνσεων ν.π.δ.δ., ανώνυμων εταιρειών του Δημοσίου , δημόσιων οργανισμών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή τη διοίκησή τους ορίζει, άμεσα ή έμμεσα, το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος,

β) τον Διοικητή και τους υποδιοικητές της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.),

γ) τους προέδρους, τα μέλη, συμπεριλαμβανομένων και των μελών Συμβουλίου Διοίκησης, και τους προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων επιπέδου γενικής διεύθυνσης και διεύθυνσης όλων των ανεξάρτητων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών αρχών, της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τον Πρόεδρο, τα μέλη και τους υπαλλήλους της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς και όσους υπηρετούν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως Επιθεωρητές–Ελεγκτές και όσους από το προσωπικό της υπηρετούν σε οργανικές μονάδες με ελεγκτικές αρμοδιότητες,

δ) το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των εποπτευόμενων από αυτό ν.π.δ.δ.,

ε) τους προϊσταμένους των δασαρχείων και των δασονομείων και τους αναπληρωτές τους,

στ) τα τακτικά μέλη και τους εισηγητές των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, των Συμβουλίων, Περιφερειακών Συμβουλίων και του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, των Συμβουλίων, των Περιφερειακών Συμβουλίων και των Κεντρικών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων,

ζ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και τους αναπληρωτές τους,

η) το προσωπικό των Περιφερειακών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) που ασκεί ελεγκτικά καθήκοντα,

θ) το προσωπικό που ασκεί ελεγκτικές αρμοδιότητες ή αρμοδιότητες χορήγησης αδειών κάθε μορφής του Υπουργείου Τουρισμού, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) και της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και τους προϊσταμένους των αντίστοιχων μονάδων οποιασδήποτε βαθμίδας των παραπάνω υπηρεσιών.

Τομέα δικαιοσύνης

α) Τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,

β) τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

γ) τους προϊσταμένους των υπηρεσιών Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και

δ) τους δικαστικούς λειτουργούς του δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.

  1. Οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να υποβάλουν με ηλεκτρονικό τρόπο στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου αντίγραφο κάθε συμβολαιογραφικού εγγράφου, που συντάσσεται από αυτούς, με το οποίο αναλαμβάνεται η υποχρέωση ή μεταβιβάζεται από ή προς δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό, σύζυγο, πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή τέκνο του, οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, κινητό ή ακίνητο, ή δικαίωμα, εφόσον οι εν λόγω λειτουργοί είναι εν ενεργεία και μέχρι και δύο (2) χρόνια από την παύση της ιδιότητας.

Το ίδιο ισχύει και για την αποδοχή κληρονομίας.

Χρηματοπιστωτικού τομέα

α) Tον Διοικητή, τους υποδιοικητές, τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και από τους προέδρους, τους αντιπροέδρους, τους διευθύνοντες συμβούλους, τους διοικητές, τους υποδιοικητές, τα εκτελεστικά μέλη διοικητικών συμβουλίων και τους γενικούς διευθυντές πιστωτικών ιδρυμάτων, χρηματοπιστωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,

β) τον Πρόεδρο και τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), τους κατέχοντες διευθυντική θέση στην εταιρεία αυτή σύμφωνα με τον οργανισμό της ή με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου, τον Πρόεδρο και τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου των ελεγχόμενων από την Ε.Χ.Α.Ε. ανώνυμων εταιρειών και κάθε άλλου φορέα οργανωμένης χρηματιστηριακής αγοράς που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, καθώς και τους κατέχοντες διευθυντική θέση στις ανωτέρω εταιρείες ή φορέα, σύμφωνα με τον κανονισμό της εταιρείας ή του φορέα ή σύμφωνα με απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου.

Ραδιοτηλεοπτικού τομέα και έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου

α) Τους ιδιοκτήτες, τους μετόχους, τους εταίρους, τους προέδρους, τους διευθύνοντες συμβούλους και τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τους διαχειριστές, καθώς και τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές ειδήσεων και ενημέρωσης κάθε μορφής επιχειρήσεων ή εταιρειών, που κατέχουν άδεια λειτουργίας ή εν γένει έχουν την εκμετάλλευση τηλεοπτικών σταθμών, ελεύθερης λήψης ή παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και ραδιοφωνικών σταθμών. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν και οι βασικοί μέτοχοι αυτών, με την εξαίρεση των βασικών μετόχων και των μετόχων των εισηγμένων στα χρηματιστήρια των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρειών, των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, που εδρεύουν σε κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύονται από εποπτικές αρχές των κρατών – μελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., ανεξάρτητα από το εάν είναι εισηγμένοι ή όχι σε ρυθμιζόμενες αγορές, των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.), που εδρεύουν σε κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύονται από εποπτικές αρχές των κρατών-μελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενες αγορές, των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.), που εδρεύουν σε κράτη – μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), οι οποίοι είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενες αγορές, καθώς και των παρόχων περιεχομένου εθνικής εμβέλειας που λειτουργούν νόμιμα, μέχρι την ολοκλήρωση της αδειοδότησης για τον τύπο προγράμματος που αφορά η υφιστάμενη λειτουργία τους,

β) τους ιδιοκτήτες, τους εκδότες, τους μετόχους, τους εταίρους, τους προέδρους, τους διευθύνοντες συμβούλους και τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τους διαχειριστές, τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές ειδήσεων και ενημέρωσης κάθε μορφής επιχειρήσεων ή εταιρειών, που εκμεταλλεύονται διαδικτυακά ενημερωτικά μέσα ή εκδίδουν ημερήσια ή περιοδικά έντυπα πανελλήνιας κυκλοφορίας,

γ) τους δημοσιογράφους μέλη των οικείων ενώσεων συντακτών και όσους παρέχουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων και σε ραδιοτηλεοπτικά ή διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης με σύμβαση εργασίας ή έργου.

Πόθεν Έσχες

eurokinissi

Ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας και συναφών υπηρεσιών

α) Τους αρχηγούς, υπαρχηγούς, διευθυντές κλάδων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, καθώς και από τον προϊστάμενο και τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,

β) τους αρχηγούς και υπαρχηγούς της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού ΣώματοςΕλληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος,

γ) το αστυνομικό προσωπικό, με εξαίρεση όσους τελούν σε καθεστώς μόνιμης διαθεσιμότητας , τους συνοριακούς φύλακες, τους ειδικούς φρουρούς και το πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία, το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, εξαιρουμένων των στελεχών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς μόνιμης διαθεσιμότητας, το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, με εξαίρεση όσους τελούν σε καθεστώς μόνιμης διαθεσιμότητας , το προσωπικό της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας (Υ.Ε.Υ.Σ.Α.), τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και τους εξωτερικούς φρουρούς των σωφρονιστικών καταστημάτων.

Υπόχρεοι ελεγκτικών και οικονομικών υπηρεσιών

α) τους τελικούς υπογράφοντες ή τους έχοντες την αρμοδιότητα ελέγχου, όπως ορίζεται από τις οργανωτικές διατάξεις ή τις διατάξεις λειτουργίας κάθε φορέα, στα Σώματα Επιθεώρησης και Ελέγχου του Δημοσίου, τις οργανικές μονάδες οποιασδήποτε Υπηρεσίας Επιθεώρησης. Εσωτερικού Ελέγχου ή Εσωτερικών Υποθέσεων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών ν.π.δ.δ., καθώς και στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, καθώς και τους υπαλλήλους των μονάδων αυτών που ασκούν οποιαδήποτε ελεγκτικά καθήκοντα,

β) τους προϊσταμένους διευθύνσεων, δικαστικών τμημάτων, καθώς και τους υπαλλήλους των δικαστικών τμημάτων των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.), του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.), των Κέντρων Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.), της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) και των Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών, τους προϊσταμένους των Τμημάτων Ελέγχου και όλους τους υπαλλήλους που υπηρετούν στα Τμήματα Ελέγχου των παραπάνω υπηρεσιών, καθώς και όλους τους υπαλλήλους που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα και υπηρετούν στις υπηρεσίες αυτές, τους προϊσταμένους των διευθύνσεων, των τμημάτων και των αυτοτελών τμημάτων των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τους προϊσταμένους διευθύνσεων των τελωνείων, τους προϊσταμένους των τμημάτων των τελωνείων, όλους τους υπαλλήλους των τελωνείων που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα, τους προϊσταμένους διευθύνσεων και τμημάτων καθώς και τους υπαλλήλους των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), τα τακτικά μέλη του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας ΑλκοόληςΑλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.), τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων των Κτηματικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, τους προϊσταμένους των Επιχειρησιακών Διευθύνσεων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), τους προϊσταμένους των περιφερειακών διευθύνσεων και τμημάτων ελέγχου-δράσης αυτών, καθώς και τους υπαλλήλους-ελεγκτές που υπηρετούν στις παραπάνω υπηρεσίες.

Τομέα αθλητισμού

α) Tον πρόεδρο και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των αθλητικών ομοσπονδιών και τα πρόσωπα που είναι μέλη διοίκησης αθλητικών ανωνύμων εταιρειών (Α.Α.Ε.) ή τμημάτων αμειβόμενων αθλητών (Τ.Α.Α.) ή τους έχει ανατεθεί η διαχείριση Τ.Α.Α. ή είναι μέτοχοι Α.Α.Ε. με συνολικό ποσοστό μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) του μετοχικού της κεφαλαίου. Αν το εν λόγω ποσοστό συμμετοχής ανήκει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, η υποχρέωση υποβολής Δ.Π.Κ. βαρύνει τον πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτών,

β) τους αξιολογημένους διαιτητές, τους βοηθούς διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας πρωταθλημάτων επαγγελματικού αθλητισμού και όσους μετέχουν στα αντίστοιχα όργανα ή τις επιτροπές διαιτησίας, καθώς και τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Πόθεν Έσχες

FREEPIK

Δημόσιων συμβάσεων

α) Τους προέδρους, τα τακτικά μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών, μελετών και παροχής υπηρεσιών των κρατικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των ενόπλων δυνάμεων, των ν.π.δ.δ., των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει, άμεσα ή έμμεσα, το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, των ανώνυμων εταιρειών του Δημοσίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4972/2022 (Α΄ 181), και των δημόσιων οργανισμών, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ανά διαγωνισμό, τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τους προϊσταμένους των διευθύνσεων αυτής, τους κατέχοντες θέσεις προϊσταμένων οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου οργανικών μονάδων προμηθειών στο Δημόσιο και στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, στις ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4972/2022 και τους δημόσιους οργανισμούς, τον Πρόεδρο και τα μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών δημόσιων έργων των ανωτέρω φορέων, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ,

β) το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και τους προέδρους, τους διευθύνοντες συμβούλους ή τους διαχειριστές των εταιρειών του ιδιωτικού τομέα που μετέχουν σε τέτοιου είδους συμπράξεις,

γ) τους προϊσταμένους γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και όσους ασκούν καθήκοντα επιβλεπόντων μηχανικών δημόσιων έργων και μελετών δημόσιων έργων σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 609/1985 (Α΄ 223) και το άρθρο 183 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), τους κατέχοντες αντίστοιχες θέσεις στο Δημόσιο, στα ν.π.δ.δ. και στα ν.π.ι.δ., εφόσον κατά τον νόμο ή τον οργανισμό του οικείου υπουργείου ή του νομικού προσώπου έχουν αρμοδιότητες σχετικές με την ανάθεση δημόσιων έργων ή μελετών δημόσιων έργων ή ασκούν καθήκοντα επιβλεπόντων μηχανικών δημόσιων έργων ή μελετών,

δ) τους ιδιοκτήτες, τους εταίρους, τους βασικούς μετόχους, τα εκτελεστικά μέλη οργάνου διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα και φέρουν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ιδιότητες σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, εφόσον το αντικείμενό τους υπερβαίνει τα αναφερόμενα στην περ. α΄ ποσά ανά περίπτωση, εξαιρουμένων των βασικών μετόχων και των μετόχων επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις και είτε οι ίδιες είτε οι βασικοί μέτοχοι αυτών εμπίπτουν στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α΄ 30),

ε) τα μέλη και τους εισηγητές των γνωμοδοτικών επιτροπών, τα μέλη των οργάνων ελέγχου που είναι επιφορτισμένα με την εκταμίευση των ενισχύσεων, τα μέλη των οργάνων αξιολόγησης και εξέτασης των επενδυτικών σχεδίων, ελέγχου επενδύσεων και εκταμίευσης των παρεχόμενων ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

στ) τον πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας, τους διευθυντές και τους αναπληρωτές διευθυντές των Επιχειρησιακών Μονάδων, τα μέλη του Μητρώου Αξιολογητών Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων και άλλους εξωτερικούς συνεργάτες που έχουν συμμετάσχει σε αξιολογήσεις, γνωμοδοτικές επιτροπές και επιτροπές προσφυγών δράσεων κρατικών ενισχύσεων, τους προέδρους και τα μέλη επιτροπών αξιολόγησης προσφορών κάθε βαθμού, καθώς και επιτροπών προσφυγών έργων δημόσιου τομέα, τους προέδρους και τα μέλη των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής έργων δημόσιου τομέα, τους υπεύθυνους έργων δημοσίου τομέα και δράσεων κρατικών ενισχύσεων, τους προϊσταμένους, τους αναπληρωτές προϊσταμένους και τους προϊσταμένους μονάδων όλων των ειδικών υπηρεσιών και των λοιπών φορέων που ασκούν καθήκοντα ή αρμοδιότητες διαχείρισης, εφαρμογής, συντονισμού και ελέγχου, στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων των Προγραμματικών Περιόδων 2007-2013, 2014- 2020 και 2021-2027, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί σε Ειδικές Υπηρεσίες του Ε.Σ.Π.Α., στην κεντρική υπηρεσία της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.) και σε ενδιάμεσους φορείς, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες που αφορούν στην αξιολόγηση πράξεων, τις επαληθεύσεις και τις πληρωμές.

Ιατρικού τομέα

Τους ιατρούς διευθυντές και συντονιστές διευθυντές που υπηρετούν στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), στα στρατιωτικά νοσοκομεία, σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία, κλινικές και εργαστήρια, καθώς και στις Τοπικές Μονάδες Υγείας και στους Τομείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Λοιπές κατηγορίες υπόχρεων

Τα μέλη των επιτροπών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών, τον πρόεδρο και τους διαχειριστές Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών που επιχορηγούνται από το κράτος, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο για το οποίο προβλέπεται υποχρέωση υποβολής δήλωσης από ειδική διάταξη νόμου.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ