Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

ΔΕΕ: Δεσμευτική για όλη την ΕΕ η αναγνώριση από ένα κράτος-μέλος προσώπων ιδίου φύλου ως γονέων τέκνου

Στο δικαστήριο προσκομίστηκε πιστοποιητικό γεννήσεως που εκδόθηκε στην Ισπανία και εμφάνιζε ως γονείς ενός παιδιού δύο γυναίκες, πολίτες της Ένωσης, χωρίς να ξεχωρίζει ποια είναι η βιολογική.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
ΔΕΕ: Δεσμευτική για όλη την ΕΕ η αναγνώριση από ένα κράτος-μέλος προσώπων ιδίου φύλου ως γονέων τέκνου

Ομόφυλα ζευγάρια: Εφόσον ένα κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίσει πρόσωπα ιδίου φύλου ως γονείς ενός τέκνου η απόφαση αυτή δεσμεύει τις αρμόδιες αρχές σε όλη την ΕΕ σύμφωνα με την υπ´ αριθμόν C-490/20/2021 απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Στο δικαστήριο προσκομίστηκε πιστοποιητικό γεννήσεως που εκδόθηκε στην Ισπανία και εμφάνιζε ως γονείς ενός παιδιού δύο γυναίκες, πολίτες της Ένωσης, χωρίς να ξεχωρίζει ποια είναι η βιολογική.

Η μία εξ αυτών, βουλγαρικής υπηκοότητας, αντιμετώπισε την άρνηση των βουλγαρικών αρχών να αναγνωρίσουν την εγκυρότητα του εν λόγω πιστοποιητικού γεννήσεως, προκειμένου να εκδώσουν ταυτότητα για το τέκνο της. Ομόφυλα ζευγάρια

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό του Δικαστηρίου, το άρθρο 9 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ προβλέπει ότι το δικαίωμα γάμου και το δικαίωμα δημιουργίας οικογένειας διασφαλίζονται σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες που διέπουν την άσκησή τους.  Η προσωπική κατάσταση, στην οποία περιλαμβάνονται οι κανόνες που είναι σχετικοί με τον γάμο και τη γονική σχέση, αποτελεί τομέα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, το δε δίκαιο της Ένωσης δεν θίγει την αρμοδιότητα αυτή. Επομένως, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να προβλέπουν ή να μην προβλέπουν στο εσωτερικό τους δίκαιο τον γάμο μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου, καθώς και τη δυνατότητά τους να αποκτήσουν την ιδιότητα των γονέων.

Εφόσον όμως οι αρχές ενός κράτους- μέλους, της Ισπανίας στην προκειμένη περίπτωση, διαπίστωσαν νομίμως την ύπαρξη γονικής σχέσεως, βιολογικής ή νομικής φύσεως, μεταξύ του τέκνου και των γυναικών και τη βεβαίωσαν στο πιστοποιητικό γεννήσεως που εξέδωσαν, το σύνολο των κρατών μελών πρέπει να αναγνωρίζει τις γυναίκες αυτές ως γονείς του ανηλίκου, που είναι εξίσου πολίτης της Ένωσης. Υπό την ιδιότητά τους αυτή, έχουν αμφότερες εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του ανηλίκου και το δικαίωμα να το συνοδεύουν κατά την άσκηση του δικαιώματός του ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στο έδαφος των κρατών μελών, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 21 ΣΛΕΕ και της Οδηγίας 2004/38. Ομόφυλα ζευγάρια

Συγκεκριμένα στην απόφαση αναφέρεται ότι:

«…Το άρθρο 4, παράγραφος 2, ΣΕΕ, τα άρθρα 20 και 21 ΣΛΕΕ καθώς και τα άρθρα 7, 24 και 45 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με το άρθρο 4, παράγραφος 3, της οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ, έχουν την έννοια ότι, στην περίπτωση ανήλικου τέκνου το οποίο είναι πολίτης της Ένωσης και στου οποίου το πιστοποιητικό γεννήσεως που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής αναγράφονται ως γονείς δύο πρόσωπα του ίδιου φύλου, το κράτος μέλος του οποίου το εν λόγω τέκνο είναι πολίτης υποχρεούται, αφενός, να του χορηγήσει ταυτότητα ή διαβατήριο, χωρίς να απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού γεννήσεως από τις δικές του αρμόδιες αρχές, και, αφετέρου, να αναγνωρίσει, όπως και κάθε άλλο κράτος μέλος, το έγγραφο το οποίο προέρχεται από το κράτος μέλος υποδοχής και το οποίο καθιστά δυνατό για το εν λόγω τέκνο να ασκήσει με καθένα εκ των προαναφερθέντων προσώπων το δικαίωμά του ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στο έδαφος των κρατών μελών…»

Πηγή: curia.europa.eu

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ