Τετάρτη 06 Δεκεμβρίου 2023

“Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω” είπε το Δημόσιο – Καταβολή με τόκο 6% επέβαλε το Δικαστήριο

Για αδικαιολόγητο πλουτισμό κατηγόρησε ΝΠΔΔ το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηλείας, μετά την άρνηση να δώσει τη συμφωνηθείσα αμοιβή για εκτέλεση εργασιών.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
“Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω” είπε το Δημόσιο – Καταβολή με τόκο 6% επέβαλε το Δικαστήριο

Πραγματοποίησε εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων με προφορικές συμβάσεις έργου, που ανατέθηκαν από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου. Όταν, όμως, ήρθε η ώρα να περάσει από το ταμείο, δεν εισέπραξε ούτε ένα ευρώ. Κινήθηκε δικαστικά και το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηλείας τον δικαίωσε, επιβάλλοντας την καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής πλέον τόκων και κατηγορώντας το ΝΠΔΔ για αδικαιολόγητο πλουτισμό.

Όπως προέκυψε από την εξέταση της υπόθεσης στις αρχές Ιανουαρίου 2015 ο ενάγων κλήθηκε από το εναγόμενο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, όπως νόμιμα εκπροσωπείτο, να συνδράμει με το μηχάνημα του (τσάπα) στην απομάκρυνση των απορριμμάτων, που επί μακρόν είχαν συσσωρευτεί σε όλο το Δήμο Πύργου, καθότι δεν υπήρχε αδειοδοτημένος χώρος συγκέντρωσης και διαχείρισης απορριμμάτων, και τα οποία θα φόρτωνε με το δικό του μηχάνημα και με χειρωνακτική εργασία σε φορτηγά οχήματα του Δήμου Πύργου. Πλαστογραφία

Ειδικότερα με προφορικές συμβάσεις έργου, που συνήψε ο ενάγων με το εναγόμενο, όπως νόμιμα εκπροσωπείτο, στο Κατάκολο, τον Ιανουάριο του 2015, τον Ιούνιο του 2015, τον Ιανουάριο του 2016 και τον Ιούνιο του 2016, ανέλαβε την αποκομιδή με το μηχάνημα του (τσάπα) και με χειρωνακτική εργασία είτε δική του είτε με προσωπικό, που απασχολούσε και κατέβαλε την αμοιβή του ο ίδιος, από το βουνό του Κατακόλου, το Λεβεντοχώρι, το Σκουροχώρι, τη Συκιά Κατακόλου και τον Άγιο Αντρέα, αντί συμφωνηθείσας αμοιβής για έκαστο έργο 10.000 ευρώ.

Τα απορρίμματα μεταφέρονταν με το μηχάνημα του ενάγοντος σε χώρο της μαρίνας Κατακόλου, όπου μεταφορτώνονταν σε φορτηγά του Δήμου Πύργου. Ο ενάγων εκπλήρωσε προσηκόντως και εμπροθέσμως τις συμβατικές του υποχρεώσεις, το δε εναγόμενο παρέλαβε το εκτελεσθέν έργο ανεπιφύλακτα.

Κατά συνέπεια, αναφέρει το Δικαστήριο, «αποδεικνύεται πλήρως ότι ο ενάγων εκτέλεσε και παρέδωσε κατά τα συμφωνηθέντα τα έργα που του ανατέθηκαν, γεγονός που δεν αμφισβητήθηκε ειδικότερα από το εναγόμενο. Ο ενάγων λοιπόν εκτέλεσε έργα συνολικής αξίας (10.000+10.000+10.000+10.000 =) 40.000,00 ευρώ. Πλην όμως το εναγόμενο ουδέν ποσό κατέβαλε για την ως άνω οφειλή του». Ισολογισμός ΔΣΑ 2020

Οι ισχυρισμοί του Λιμενικού Ταμείου

Σύμφωνα με το Μονομελές Πρωτοδικείο, τα περιστατικά αποδεικνύονται από τις ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων απόδειξης, παρά τους ισχυρισμούς του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου πως ήταν αναρμόδιο για την πληρωμή.

Ειδικότερα, αναφέρεται πως «το εναγόμενο ισχυρίζεται ότι για τη διαχείριση και αποκομιδή στερεών αποβλήτων που συσσωρεύονταν στο νομό Ηλείας αρμόδια ήταν η Δημοτική Αρχή Πύργου και ο ΦΟΔΣΑ Ηλείας, γεγονός το οποίο γνώριζε ο ενάγων, πλην της χερσαίας ζώνης του λιμένα, όπου η συλλογή των απορριμμάτων ανήκει στο ίδιο, με αποτέλεσμα οι σχετικές εντολές για την εκτέλεση των επίδικων έργων να έχουν δοθεί από τον Δήμο Πύργου και σε κάθε περίπτωση από αναρμόδιο όργανο, με αποτέλεσμα να μην ευθύνεται για την καταβολή της αμοιβής του εναγομένου, δεδομένου και του ότι δεν προκύπτει πλουτισμός του ίδιου σε βάρος της περιουσίας του ενάγοντος».

Ωστόσο, το Δικαστήριο είχε διαφορετική άποψη. «Ο ισχυρισμός του εναγομένου περί σύναψης των επίδικων συμβάσεων με τον Δήμο Πύργου είναι αβάσιμος, καθώς, όπως προκύπτει με σαφήνεια από τις ανωτέρω μαρτυρικές καταθέσεις, οι δύο εκ των οποίων δόθηκαν από τον Δ. Α., Αντιπρόεδρο του εναγομένου από το 2014 έως το 2019, και τον Λ. Β., Πρόεδρο του εναγομένου από το 2014 έως το 2019, το εναγόμενο ανέθεσε στον ενάγοντα τη συγκέντρωση και απομάκρυνση των απορριμμάτων κατά τα προαναφερόμενα χρονικά διαστήματα από τις ανωτέρω τοποθεσίες, ως εργοδότης, αντισυμβαλλόμενος αυτού».

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι «η κρίση αυτή του Δικαστηρίου επιρρωνύεται από το ότι ο ενάγων υπέβαλε αίτηση για την πληρωμή άλλως την κίνηση της διαδικασίας εξώδικου συμβιβασμού, με αριθμό πρωτοκόλλου ./23.12.2018, στο εναγόμενο. Λόγω δε της ενοχικής φύσης της σύμβασης έργου εργοδότης είναι το εναγόμενο, το οποίο συμβλήθηκε σε αυτήν, ανεξαρτήτως του ότι οι ανωτέρω περιοχές που εκτελέστηκε το έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Λιμενικού Ταμείου». Μονομελές Πρωτοδικείο

Μονομελές Πρωτοδικείο: Τι προβλέπει η απόφαση

Κρίνοντας την υπόθεση, το Μονομελές Πρωτοδικείο κατηγορεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για αδικαιολόγητο πλουτισμό. «Στο πλαίσιο των επίδικων άκυρων συμβάσεων  έργου, λόγω μη τήρησης των απαιτούμενων από το νόμο διατυπώσεων σύναψής τους, ενόψει του ότι ο ενάγων εκτέλεσε και παρέδωσε στον εναγόμενο εργοδότη το έργο χωρίς να του καταβάλει την αμοιβή, ο πλουτισμός του εναγομένου συνίσταται στη δαπάνη που ως εργοδότης εξοικονόμησε, ήτοι στην αμοιβή που θα κατέβαλε για το ίδιο έργο σε άλλον εργολάβο, με τον οποίο θα κατήρτιζε έγκυρη σύμβαση έργου» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο αποφάσισε «η αγωγή να γίνει εν μέρει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη ως προς την επικουρική της βάση και να αναγνωριστεί η υποχρέωση του εναγομένου να καταβάλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €) πλέον των νόμιμων τόκων, ήτοι 6% ετησίως, από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, καθώς και να αναγνωριστεί η υποχρέωση του εναγομένου να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό που αντιστοιχεί στον αποδοτέο ΦΠΑ, όπως θα υπολογιστεί με βάση το ποσοστό υπολογισμού που θα ισχύει κατά τον χρόνο έκδοσης από τον ενάγοντα των αντίστοιχων τιμολογίων παροχής υπηρεσιών για τα έργα που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο καθεμίας από τις ένδικες συμβάσεις και υπό τον όρο της έκδοσης αυτών από τον ενάγοντα κατά τον χρόνο είσπραξης της ανωτέρω απαίτησής του έως το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €)».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ