Δημήτρης Ζημιανίτης εφ´ όλης της ύλης για τη νεοσύστατη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Ποιες υποθέσεις στη χώρα μας μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» του πρώτου Έλληνα Ευρωπαίου Εισαγγελέα

Ο Δημήτρης Ζημιανίτης, ο πρώτος Έλληνας Ευρωπαίος Εισαγγελέας αυτού του ανεξάρτητου οργάνου της Ένωσης με αρμοδιότητα την έρευνα, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων ευρωαπάτης, εκτιμά ότι οι υποθέσεις αυτές είναι εξαιρετικά πιθανόν να αυξηθούν κατά πολύ το αμέσως επόμενο διάστημα.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Δημήτρης Ζημιανίτης εφ´ όλης της ύλης για τη νεοσύστατη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Ποιες υποθέσεις στη χώρα μας μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» του πρώτου Έλληνα Ευρωπαίου Εισαγγελέα

Τουλάχιστον τριάντα πέντε υποθέσεις κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκκρεμούν ήδη ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών μπαίνουν από την 1η Ιουνίου στο «μικροσκόπιο» της νεοσύστατης ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Ο Δημήτρης Ζημιανίτης, ο πρώτος Έλληνας Ευρωπαίος Εισαγγελέας αυτού του ανεξάρτητου οργάνου της Ένωσης με αρμοδιότητα την έρευνα, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων ευρωαπάτης, σε συνεργασία με τους επτά εντεταλμένους στη χώρα μας εισαγγελείς που τον επικουρούν στο έργο του, σε συνέντευξη που παραχωρεί στην «Realnews» εκτιμά ότι οι υποθέσεις αυτές είναι εξαιρετικά πιθανόν να αυξηθούν κατά πολύ το αμέσως επόμενο διάστημα.

Και ο λόγος είναι οι έκτακτες χρηματοδοτήσεις ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ, του προγράμματος Next Generation EU, που αφορά επενδύσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορονοιού.

– Τι είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι μια νέα, ευρωπαϊκή δικαστική υπηρεσία με αρμοδιότητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κεντρικό σκέλος της (Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας, Ευρωπαίοι Εισαγγελείς ένας ανά κράτος) εδρεύει στο Λουξεμβούργο, ενώ το αποκεντρωμένο σκέλος της (Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς) εδρεύουν στα κράτη-μέλη. Έργο της είναι να διερευνά, να ασκεί ποινική δίωξη και να παραπέμπει σε δίκη εγκλήματα με μεγάλη βαρύτητα που τελούνται σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού και, τελικά, σε βάρος του ευρωπαίου φορολογούμενου πολίτη.

Το νέο που φέρνει είναι ότι αναλαμβάνει αυτό το όργανο, σε κεντρικό επίπεδο, τη διερεύνηση κι δίωξη εκείνων των εγκλημάτων που ως τώρα χειρίζονταν οι δικαστικές αρχές στα κράτη μέλη, με σκοπό να γίνει πιο αποτελεσματική η διαλεύκανσή τους και, τελικά, να επιστρέφονται στον κοινοτικό προϋπολογισμό τα τεράστια ποσά που χάνονταν μέσω απάτης, υπεξαίρεσης, δωροδοκίας, καταχρήσεων, ΦΠΑ κ.λπ. Οι δικαστικές αρχές των κρατών συχνά δεν έδωσαν έμφαση στη διερεύνηση των σημαντικών αυτών υποθέσεων και, σε αρκετές περιπτώσεις, έλειπε η εμπειρία και τα μέσα από τους εθνικούς δικαστές να χειριστούν με επιτυχία τις συγκεκριμένες υποθέσεις που, τις περισσότερες φορές αφορούν και άλλα κράτη, ή οργανωμένο έγκλημα. Ο ΕΡΡΟ έχει όλες αυτές τις δυνατότητες πλέον.

– Ποια είναι η διαφορά αυτού του οργάνου σε σχέση με τους εθνικούς εισαγγελείς και τα δικαστήρια;

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα έχει στη διάθεσή της τους Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς, που είναι συγκεκριμένοι εισαγγελείς με μόνο έργο τη διερεύνηση των υποθέσεων της αρμοδιότητάς της και με μέσα και υποδομή για το έργο τους που θα παρέχονται από την κεντρική υπηρεσία (οικονομικοί αναλυτές, πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, πλήρης έλεγχο και κατευθύνσεις στις ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν κ.λπ.) και οι οποίοι θα υπάγονται στον EPPO και όχι στο κράτος, έχοντας όμως όλες τις εξουσίες και δυνατότητες των εθνικών εισαγγελέων. Οι υποθέσεις θα διερευνώνται και θα δικάζονται με βάση το εθνικό δίκαιο, εφ’ όσον αυτό δεν αντιβαίνει στον Κανονισμό ίδρυσης του EPPO. Η Εισαγγελία, εκτός από επίσημες καταγγελίες, θα μπορεί να δέχεται ακόμη και καταγγελίες ανώνυμες (με κάποια βασιμότητα όμως), που ο πολίτης θα μπορεί να υποβάλει με απλό τρόπο, στη γλώσσα του, στην ιστοσελίδα της https://www.eppo.europa.eu/report-crime.

– Ποια είναι η προτεραιότητά σας μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας;

Από την ανάληψη των καθηκόντων μου τον περασμένο Ιούλιο, ως ο πρώτος Έλληνας Ευρωπαίος Εισαγγελέας, έχω εργαστεί εντατικά, σε συνεργασία και με τις εθνικές αρχές, για την προετοιμασία της έναρξης του επιχειρησιακού έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που θα γίνει την 1 Ιουνίου.

Σε πρώτη φάση στόχος μου είναι να οργανώσω το γραφείο των επτά Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων στην Αθήνα, ώστε να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε τις υποθέσεις της αρμοδιότητάς μας από τις εισαγγελίες και τα δικαστήρια και να ξεκινήσει αμέσως ο χειρισμός τους, υπό τις οδηγίες του κεντρικού σκέλους της Εισαγγελίας στο Λουξεμβούργο. Ενδιαφέρει να ανταποκριθούμε σαν χώρα στο νέο εγχείρημα και να είμαστε αποτελεσματικοί. Η εμπειρία και οι ικανότητες των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, που θα διοριστούν την ερχόμενη εβδομάδα από την Εισαγγελία στο Λουξεμβούργο, αποτελούν ένα καλό οιωνό.

– Σε εθνικό επίπεδο πώς θεωρείτε ότι μπορείτε να συμβάλετε στην εμβάθυνση των αρχών της ΕΕ σε επίπεδο ποινικού δικαίου;

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί μια πρόκληση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η απόφαση των κρατών, με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, να αναγνωρίσουν σε μια εξωεθνική δικαστική αρχή την αρμοδιότητα να διαχειρίζεται εκείνη, κυριαρχικά υποθέσεις, παρεμβαίνοντας και ελέγχοντας τις εθνικές αρχές, αποτελεί από μόνη της ένα πολύ σημαντικό βήμα στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι κανόνες της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της καλόπιστης συνεργασίας, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της χρηστής διαχείρισης του δημοσίου και κοινοτικού χρήματος, που βρίσκονται στον πυρήνα του έργου του EPPO, ασφαλώς θα επηρεάσουν το εθνικό δικαστικό σύστημα. Ο εθνικός δικαστής και εισαγγελέας θα πρέπει να αντιληφθεί τον εαυτό του ως δικαστικό όργανο της Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένα απτό παράδειγμα ως προς αυτό.

– Έχετε μήπως εικόνα των υποθέσεων αρμοδιότητας σας που εκκρεμούν στη χώρα μας ; Πόσες περίπου είναι, με τι περιεχόμενο;

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει το κράτος υπάρχουν περί τις 35 τέτοιες υποθέσεις στις εθνικές αρχές. Αφορούν υποθέσεις «ευρωαπάτης» (δαπάνες επιχορηγήσεις, κοινοτικά κονδύλια και επιδοτήσεις, δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες, ΦΠΑ μεγάλης κλίμακας κ.λπ.). Είναι πιθανό να αυξηθούν με αφορμή τις έκτακτες χρηματοδοτήσεις ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ, του προγράμματος Next Generation EU, που αφορά επενδύσεις για την αντιμετώπιση των δεινών της πανδημίας covid-19.

– Ποιά παθογένεια του συστήματος απονομής δικαιοσύνης θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει, ώστε να υπάρξει βελτίωση του;

Η ελληνική δικαιοσύνη είναι τομέας στον οποίο εντοπίζονται διαχρονικά παθογένειες (καθυστερήσεις, υπερβολική και κακής ποιότητας νομοθέτηση, εμμονή σε παρωχημένα μοντέλα διαχείρισης της δικαστικής ύλης, ατολμία για εξορθολογισμό της λειτουργίας της δικαιοσύνης, έλλειψη ψηφιοποίησης, χαμηλός βαθμός λογοδοσίας κ.λπ.), που επηρεάζουν αρνητικά –εκτός άλλων- την εμπέδωση της εμπιστοσύνης στον πολίτη, αλλά και την ενίσχυση της ανάπτυξης που έχει ανάγκη η χώρα. Έχω την αίσθηση, ότι θα αρκούσε η δικαιοσύνη να γίνει πιο εξωστρεφής και να υιοθετήσει σχετικές λύσεις που είναι δοκιμασμένες με επιτυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: Realnews

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ