Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021

Έρχεται ο νέος διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων – Τι προβλέπουν οι αποφάσεις της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων

Προθεσμία μέχρι την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου έχουν οι ενδιαφερόμενοι για να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει στις 29 Οκτωβρίου.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Έρχεται ο νέος διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων – Τι προβλέπουν οι αποφάσεις της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων

Στην προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων για την Β’ εξεταστική περίοδο του 2021 προχώρησε η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Έρχεται ο νέος διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων - Τι προβλέπεται

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα:

α) Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία

β) Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία

γ) Εμπορικό Δίκαιο

δ) Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία και

ε) Κώδικα Δικηγόρων και Κώδικα Δεοντολογίας

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 29.10.2021, το Σάββατο 30.10.2021 και την Κυριακή 31.10.2021 στις έδρες των Εφετείων της χώρας, ενώ ειδικά για τα Εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί μέχρι και 7.11.2021.

Το ακριβές πρόγραµµα των εξετάσεων και ο τόπος διενέργειάς τους, ανά Εφετειακή περιφέρεια, θα καθοριστεί και θα γνωστοποιηθεί µε απόφαση της οικείας Οργανωτικής Επιτροπής. O διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε προφορική εξέταση, µε φυσική παρουσία των υποψηφίων. Η εξέταση θα γίνει από έναν εξεταστή, ανά µάθηµα, αποκλειστικά σε πρακτικά θέµατα κάθε εξεταζόµενου µαθήµατος και µε τη χρήση ασχολίαστου αντίστοιχου Κώδικα. Έρχεται ο νέος διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων - Τι προβλέπεται

Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος

∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν Ελληνες πολίτες ή πολίτες κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής “Ενωσης ή άλλου κράτους που είναι συµβαλλόµενο στη Σύµβαση Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. ‘Ελληνας στο γένος µπορεί να διοριστεί δικηγόρος µετά από άδεια του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, που εκδίδεται ύστερα από τη διατύπωση γνώµης του οικείου δικηγορικού συλλόγου. Κατ’ εξαίρεση, πολίτης τρίτης χώρας, που διαµένει νοµίµως στην ηµεδαπή, µπορεί να διοριστεί δικηγόρος, εφόσον είναι απόφοιτος Τµήµατος Νοµικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος στην Ελλάδα µε ελάχιστο βαθµό (µέσο όρο) πτυχίου επτά κόµµα πέντε (7,5) και κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Τµήµατος Νοµικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής.

Οι ανωτέρω πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Νοµικού Τµήµατος ή Νοµικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή άλλου κράτους – µέλους της Ε.Ε., εφόσον έχουν περατώσει µε επιτυχία τη διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 15 του τµήµατος β” του ν. 4194/2013 ή τρίτου κράτους, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.), που προβλέπεται στο άρθρο 1 του ν. 3328/2005 (Α 80) και να έχουν συµπληρώσει µέχρι και την τελευταία ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού το νόµιµο χρόνο άσκησης (18 µήνες). Έρχεται ο νέος διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων - Τι προβλέπεται

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών

Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό οφείλουν µέχρι και τη ∆ευτέρα 18.10.2021 να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στον Γραµµατέα της Οργανωτικής Επιτροπής της έδρας του Εφετείου, όπου υπάγεται ο ∆ικηγορικός Σύλλογος, όπου είναι εγγεγραµµένοι, συνυποβάλλοντας σχετική αίτηση υπεύθυνη δήλωση περί µη υπαγωγής τους στα κωλύµατα και ασυµβίβαστα των άρθρων 6 και 7 του ν. 4194/2013. Έρχεται ο νέος διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων - Τι προβλέπεται

Στην άνω αίτηση υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται:

Α) Πιστοποιητικό άσκησης

Β) Φωτοαντίγραφο πανεπιστηµιακού πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστηµίου (δεν απαιτείται επικύρωση)

Γ) Φωτοανriγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (δεν απαιτείται επικύρωση) και

∆) Απόδειξη κατάθεσης στον αριθ. 5011091124939 (ΙΒΑΝ 6Α5101720110005011091124939) λογαριασµό της Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς, ποσού πενήντα (50,00) ευρώ, στην οποία θα αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συµµετοχή στο διαγωνισµό υποψηφίων δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου 2021».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ