Κυριακή 14 Αυγούστου 2022

Γνωμοδότηση ΝΣΚ: Δεν μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα στα δικηγορικά γραφεία που λειτουργούν ως εισπρακτικές

Σύμφωνα με πρόσφατη απάντηση της ΓΓ Εμπορίου και Καταναλωτή , η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφέρει πως δεν υπάγονται στις κυρώσεις του νόμου για την επιβολή προστίμων σε περίπτωση παραβάσεων, τα δικηγορικά γραφεία που λειτουργούν ως εισπρακτικές. Δηλαδή μπορούν να «παρανομούν» χωρίς να τους επιβάλλεται κανένα πρόστιμο.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Γνωμοδότηση ΝΣΚ: Δεν μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα στα δικηγορικά γραφεία που λειτουργούν ως εισπρακτικές Freepik/dikastiko.gr

Πρόστιμα σε δικηγορικά γραφεία: Δεν είναι δυνατή με βάσει την ισχύουσα νομοθεσία η επιβολή προστίμων σε βάρος δικηγορικών γραφείων που λειτουργούν ως εισπρακτικές εταιρίες και παραβιάζουν τη νομοθεσία σχετικά με τις επιτρεπόμενες ενέργειες για τις οχλήσεις σε δανειολήπτες- καταναλωτές.

Πρόκειται – προφανώς-  για νομικό κενό, που όμως χρονίζει, αφού παραπέμπει σε νόμο του 2012 και καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για τις εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών. Ετσι ενώ οι άλλες εταιρίες , όταν παραβιάζουν την νομοθεσία αντιμετωπίζουν πρόστιμα , τα δικηγορικά γραφεία εξαιρούνται  από τις ρυθμίσεις του νόμου.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ

Αυτό απάντησε με γνωμοδότησή της (598/03.12.2012) προς τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, μετά από μεγάλο αριθμό καταγγελιών για οχλήσεις δανειοληπτών από δικηγορικά γραφεία.

Πρόστιμα σε δικηγορικά γραφεία

EUROKINISSI

Η απάντηση μάλιστα του ΝΣΚ περιλαμβάνεται σε πρόσφατη απαντητική επιστολή της ΓΓ Εμπορίου, σε φορέα που μετέφερε παράπονα για τις πρακτικές των εισπρακτικών:

«..Όσον αφορά στις οχλήσεις δανειοληπτών από δικηγόρους και δικηγορικά γραφεία η υπηρεσία γίνεται καθημερινά αποδέκτης ενός μεγάλου αριθμού καταγγελιών για ανάθεση σχετικής εντολής ενημέρωσης από δανειστές σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός εταιρειών ενημέρωσης και συγκεκριμένα σε δικηγόρους οι δικηγορικές εταιρείες.

Κατά συνέπεια ανέκυψαν θέματα ερμηνείας και εφαρμογής του ανωτέρω νόμου και ως εκ τούτου υπεβλήθη από την υπηρεσία μας το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) ερώτημα αναφορικά με το

α) αν είναι δυνατή η επιβολή κυρώσεων από την γενική γραμματεία καταναλωτή σε δικηγορικά γραφεία λόγω παραβάσεις του νόμου 3758 / 2008 και

β) σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επιβολή κυρώσεων με βάση την ισχύουσα ρύθμιση του νόμου 3758 / 2009 εάν είναι δυνατή η ρητή νομοθετική πρόβλεψη περί υπαγωγής των δικηγόρων / δικηγορικών εταιρειών στην έννοια των φυσικών η νομικών προσώπων του νόμου 3758 / 2009.

Σε απάντηση του ανώτερου ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (τμήμα Γ) εξέδωσε την υπ΄αριθμόν 598/03.12.2012 ομόφωνη γνωμοδότησή του , ως προς το πρώτο σκέλος η γνώμη του νου ΣΚ ήταν ότι οι δικηγόροι / δικηγορικές εταιρείες δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου3758 / 2009 περί των εταιρειών ενημερώσεις οφειλετών και ως προς το δεύτερο σκέλος η γνώμη του ΝΣΚ ήταν ότι δεν είναι δυνατή η ρητή νομοθετική πρόβλεψη για την υπαγωγή των δικηγόρων / δικηγορικών εταιρειών στο σύστημα επιβολής διοικητικών κυρώσεων του νόμου 3758 / 2009. Πρόστιμα σε δικηγορικά γραφεία

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω γνωμοδότηση έγινε αποδεκτή από τον τότε υφυπουργού ανάπτυξης μόνο ενήμερη η τι μόνο ως προς το πρώτο σκέλος»

Πρόστιμα σε δικηγορικά γραφεία: Παρέμεινε το κενό

Σύμφωνα με δανειολήπτες πάντως το κενό παραμένει και αφήνει ανεξέλεγκτες εταιρίες ή γραφεία που λειτουργούν – καποιες φορές- εκτός θεσμικού πλαισίου.

Σύμφωνα με το έγγραφο που αποκαλύπτει το dikastiko.gr οι υποχρεώσεις των εταιριών μεταξύ άλλων είναι:

* Οφείλουν, κατά την άσκηση συναλλακτικής τους δραστηριότητας, να αποδεικνύουν απόλυτο σεβασμό στις αρχές που θέτουν οι κανόνες δικαίου. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η νομιμότητα της δράσης των Εταιρειών, αλλά και ο σεβασμός προς τα δικαιώματα του πολίτη. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο καθίσταται σαφές ότι οι εν λόγω Εταιρείες έχουν τη δυνατότητα αποκλειστικά και μόνο να οχλούν τους οφειλέτες για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών μετά την πάροδο δέκα ημερών από την ημέρα που αυτές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, από τις 9:00 έως 20:00 και μόνο τις εργάσιμες ημέρες, με συχνότητα οχλήσεων όχι πέραν της μίας ανά δεύτερη ημέρα (εφόσον γίνει ταυτοποίηση του οφειλέτη), καθώς επίσης και να διαπραγματεύονται τους πιθανούς τρόπους αποπληρωμής των ποσών αυτών. Οι Εταιρείες δεν έχουν την αρμοδιότητα να ενημερώνουν τους οφειλέτες για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν ήδη υποβληθεί σε διακανονισμό, ο οποίος τηρείται ή έχουν παραγραφεί ή προκύπτουν βάσει γενικών όρων συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί σύμφωνα με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Επιπλέον, στις κείμενες διατάξεις απαριθμούνται οι πρακτικές των Εταιρειών προς τους οφειλέτες που χαρακτηρίζονται ως αθέμιτες ή παραπλανητικές, αφού παραβιάζουν την αξιοπρέπεια, την προσωπικότητα και την ιδιωτική ζωή του οφειλέτη.

* Απαγορεύεται, επιπλέον, η παραπλανητική πληροφόρηση του οφειλέτη σχετικά με τη ληξιπρόθεσμη οφειλή του καθώς και η όχληση των οικείων προσώπων του προς αποφυγή δυσφήμισής του στο οικογενειακό ή εργασιακό του περιβάλλον. Επισημαίνεται ότι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή έχει, μεταξύ άλλων, την αρμοδιότητα για την εποπτεία του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις εν λόγω Εταιρείες. Ως εκ τούτου προβαίνει σε ενδελεχείς ελέγχους, κατόπιν καταγγελιών καταναλωτών και επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις όπου διαπιστώνονται παραβάσεις των διατάξεων.

Και η γνωμοδότηση του ΝΣΚ καταλήγει με ομόφωνη απόφαση- γνωμοδότηση: «Οι Δικηγόροι, Δικηγορικές εταιρείες δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου 3758/2009 περί των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών και ως προς το δεύτερο σκέλος η γνώμη του ΝΣΚ ήταν ότι δεν είναι δυνατή η ρητή νομοθετική πρόβλεψη για την υπαγωγή των Δικηγόρων/Δικηγορικών εταιρειών στο σύστημα επιβολής διοικητικών κυρώσεων του ν. 3758/2009. Σημειώνεται ότι η εν λόγω γνωμοδότηση έγινε αποδεκτή από τον τότε Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μόνο εν μέρει, ήτοι μόνο ως προς το πρώτο σκέλος».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ