Κυριακή 07 Μαρτίου 2021

Απόφαση βόμβα: Άκυρη η απόλυση εργαζόμενου που αρνήθηκε να συμπράξει σε φοροδιαφυγή του εργοδότη του – Ολο το σκεπτικό

Οι υπεύθυνοι της εταιρείας απεκδύονταν κάθε ευθύνης τους για τυχόν οικονομικές ατασθαλίες που θα προέκυπταν από τον φορολογικό έλεγχο και μετέθεταν στους υπαλλήλους το βάρος να ενεργήσουν όσα κρίνονταν αναγκαία, ακόμη και αν ήταν αντίθετα στη φορολογική νομοθεσία

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Απόφαση βόμβα: Άκυρη η απόλυση εργαζόμενου που αρνήθηκε να συμπράξει σε φοροδιαφυγή του εργοδότη του – Ολο το σκεπτικό

Ένα απίστευτο bullying για να καλύψουν φορολογικές παραβάσεις υπέστησαν υπάλληλοι από τους εργοδότες τους, που τελικά οδήγησε στην απόλυση κάποιων. Υποχρεωτικές άδειες, αλλαγή κλειδαριών στα γραφεία τους ήταν μερικά από όσα έζησαν στο πλαίσιο των απειλών και εκβιασμών πριν την απόλυσή τους

Η δικαίωση ήρθε μετά από προσφυγή ενός από τα οικονομικά στελέχη της συγκεκριμένης εταιρείας, όταν σε μία απόφαση – ορόσημο το Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε πως θα έπρεπε να επαναπροσληφθεί και να αποζημιωθεί για τη ζημία που υπέστη.

Ειδικότερα, η δικαστική απόφαση χαρακτήρισε καταχρηστική την απόλυση εργαζομένου διότι αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις εντολές και απειλές του εργοδότη να συνδράμει στις φορολογικές παραβάσεις του και διέταξε την επαναπρόσληψή του.

Πρόκειται για απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου των Αθηνών, (τμήμα εργατικών διαφορών) η οποία χρήζει ιδιαίτερης σημασίας, διότι κρίνει ως καταχρηστικές, και άρα άκυρες,  τις απολύσεις οικονομικών στελεχών μιας εταιρείας,  τα οποία αρνήθηκαν να προβούν σε μια σειρά από φορολογικές παραβάσεις–  κατ’ εντολήν των εργοδοτών τους.

Η εταιρεία, στην άρνησή τους αυτή, δημιούργησε συστηματικά ένα κλίμα εκφοβισμού και ψυχολογικής πίεσης των στελεχών, προκειμένου αυτά με κάθε τρόπο να συνδράμουν σε φορολογικές παραβάσεις. Όσο τα στελέχη αρνούνταν να συμμορφωθούν στις υποδείξεις των εκπροσώπων της εταιρείας, τόσο αυτοί δημιουργούσαν ένα κλίμα έντασης και εκφοβισμού των στελεχών. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας έφτασαν μέχρι το σημείο να αλλάξουν  κλειδαριές στο χώρο εργασίας των στελεχών και να δημιουργήσουν βίαια επεισόδια με αυτά.

Εκδικητική απόλυση

Το δικαστήριο έκρινε ότι η απόλυση των στελεχών που τελικά συνέβη ήταν αποτέλεσμα της άρνησής τους να συμμορφωθούν στις απειλές και στις υποδείξεις των εκπροσώπων της εταιρείας για φορολογικές παραβάσεις και τελικώς υποχρέωσε την εταιρεία να επαναπασχολήσει το στέλεχος που αρνήθηκε, επιδικάζοντάς του μάλιστα και αποζημίωση προσβολής της προσωπικότητάς του.

Σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο ενάγων προσλήφθηκε από την εναγόμενη εταιρεία, που ανήκει σε εταιρικό όμιλο δραστηριοποιούμενο στους τομείς διαχείρισης, ναυλώσεων, πωλήσεων και ανακατασκευών σκαφών, αγοραπωλησιών ακινήτων και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ως υπάλληλος γραφείου πριν από 12 χρόνια με την ειδικότητα του ταμία, έναντι μηνιαίου μικτού μισθού, ανερχόμενου τον Ιούλιο του 2019 σε 2.364,73 ευρώ, ενώ στα καθήκοντά του, τα οποία εκτελούσε πάντα με ζήλο και συνέπεια και τηρώντας απαρέγκλιτα τη νομοθεσία, περιλαμβάνονταν η εκπροσώπηση της εναγομένης ενώπιον διοικητικών και φορολογικών αρχών και επιτροπών, η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και γενικά κάθε πράξη αναγκαία για την εκτέλεση των ανατιθέμενων σε αυτόν λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών για λογαριασμό της εναγομένης αλλά και τριών ακόμη εταιρειών…

Για την ακρίβεια όπως προέκυψε οι υπεύθυνοι της εταιρείας απεκδύονταν κάθε ευθύνης τους για τυχόν οικονομικές ατασθαλίες που θα προέκυπταν από τον φορολογικό έλεγχο και μετέθεταν στους υπαλλήλους το βάρος να ενεργήσουν όσα κρίνονταν αναγκαία, ακόμη και αν ήταν αντίθετα στη φορολογική νομοθεσία, προκειμένου να μην υπάρχουν ευρήματα σχετικά με οικονομικές ατασθαλίες στον έλεγχο, τα οποία, αν τελικώς υπήρχαν, θα χρεώνονταν οι ίδιοι. Ο ενάγων, από πλευράς του, δήλωσε απερίφραστα ότι δεν επρόκειτο να προβεί σε οποιαδήποτε από τις παράνομες πράξεις που ζητούνται.

Οι εργοδότες όταν οι υπάλληλοι επέμειναν στην άρνηση τους ανάμεσα τους και ο ενάγον τους ζήτησαν τηλεφωνικώς να μην επιστρέψουν στην εργασία τους για τρεις μέρες, όταν δε επέστεψαν κατά την ημερομηνία εκείνη, διαπίστωσαν ότι είχαν ακυρωθεί οι εταιρικοί λογαριασμοί ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους, είχαν διακοπεί οι εταιρικές συμβάσεις κινητής τηλεφωνίας και είχαν αλλαχθεί οι κλειδαριές στα γραφεία τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εισέλθουν και να εργαστούν.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά περιστατικά το δικαστήριο έκρινε ότι “η επίδικη καταγγελία της σύμβασης εργασίας του ενάγοντος έλαβε χώρα κατά κατάχρηση του διευθυντικού δικαιώματος της εναγομένης και άρα ακύρως, διότι υπαγορεύτηκε από κίνητρα ξένα προς τον σκοπό, για τον οποίο έχει προβλεφθεί, ως δικαίωμα, και συγκεκριμένα έλαβε χώρα από διάθεση εκδίκησης, ύστερα από την άρνηση του ενάγοντος να συμμετάσχει σε πράξεις αντίθετες προς τη φορολογική νομοθεσία και άρα έλαβε χώρα ύστερα από προηγηθείσα νόμιμη, αλλά μη αρεστή στην εργοδότρια εταιρεία, συμπεριφορά του εργαζόμενου…

Αναγνώριση ακυρότητας Επιπλέον, το δικαστήριο αποφάσισε για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη ο εργαζόμενος από την καταχρηστική απόλυσή του και την προσβολή της προσωπικότητάς από αυτήν και τις ειδικότερες καταχρηστικές συμπεριφορές των εκπροσώπων της εναγομένης που εκτέθηκαν στο δικαστήριο, ενόψει των συνθηκών, υπό τις οποίες έλαβαν χώρα αυτές, του βαθμού υπαιτιότητας της εναγομένης, της έκτασης της ζημίας που υπέστη η ενάγων από τις σε βάρος του καταχρηστικές αυτές συμπεριφορές, καθώς και της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των μερών, το Δικαστήριο κρίνει ότι δικαιούται ως χρηματική ικανοποίηση το ποσό των 5.000 ευρώ, που κρίνεται εύλογο και δίκαιο για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη, το οποίο πρέπει να του επιδικαστεί με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής του στην εναγομένη.

Ειδικότερα το δικαστήριο αναγνωρίζει την ακυρότητα της καταγγελίας τής επίδικης σύμβασης εργασίας του ενάγοντος και υποχρεώνει την εναγόμενη να απασχολεί τον ενάγοντα κανονικά, όπως και πριν την άκυρη καταγγελία, και να του καταβάλει το συνολικό ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (29.971,21€), με τον νόμιμο τόκο για κάθε επιμέρους ποσό, όπως αναφέρει αναλυτικά στο σκεπτικό του (μισθοί, δώρα Χριστουγέννων κλπ). Στο επιδικασθέν ποσό περιλαμβάνεται και η αποζημίωση για την προαναφερόμενη ηθική βλάβη που υπέστη ο ενάγον υπάλληλος.

Γιάννης Καρούζος: Εξέχουσας σημασίας απόφαση – Το δίκαιο προστατεύει τον εργαζόμενο

Στην ιδιαίτερη σημασία της απόφασης του Πρωτοδικείου αναφέρθηκε στο dikastiko.gr ο δικηγόρος Γιάννης Καρούζος, επισημαίνοντας πως με αυτήν αναγνωρίζεται το δίκαιο του εργαζομένου όταν δεν υπάρχει συνυπευθυνότητα του με τον εργοδότη.

«Η απόφαση αυτή είναι εξέχουσας σημασίας για το δίκαιο της απόλυσης, αφού αναγνωρίστηκε ως καταχρηστική απόλυση εργαζομένου – οικονομικού στελέχους, που αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε φορολογικές παραβάσεις του εργοδότη του. Καταδεικνύεται με τον τρόπο αυτό ότι όπου δεν υπάρχει συνυπευθυνότητα εργοδότη – εργαζομένου στη διάπραξη φορολογικών αδικημάτων, το δίκαιο προστατεύει τον εργαζόμενο» υπογράμμισε ο κ. Καρούζος.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ