Τετάρτη 25 Μαϊου 2022

Έκτακτη καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου υποδιευθυντή Τράπεζας λόγω κλονισμού της εμπιστοσύνης και  αρχή της ίσης μεταχείρισης  

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Έκτακτη καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου υποδιευθυντή Τράπεζας λόγω κλονισμού της εμπιστοσύνης και  αρχή της ίσης μεταχείρισης  

«Σπουδαίος λόγος» έκτακτης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και πότε συντρέχει.

Σπουδαίος λόγος, ειδικότερα, συντρέχει για τον εργοδότη σε περίπτωση παράβασης των συμβατικών υποχρεώσεων του μισθωτού, καθώς και όταν λόγω της συμπεριφοράς του εργαζομένου επήλθε κλονισμός της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των συμβαλλομένων, αλλά και σε κάθε περίπτωση κατά την οποία η συνέχιση της εργασιακής σχέσης παρίσταται ως μη ανεκτή απ’ αυτόν.

Δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη θεμελίωση σπουδαίου λόγου η πρόκληση ζημίας στον εργοδότη ή ο κίνδυνος πρόκλησης ζημίας αυτού στο μέλλον από αντισυμβατική συμπεριφορά του εργαζομένου εάν διατηρηθεί στη θέση του.

H πρόβλεψη στον κανονισμό εργασίας πειθαρχικών παραπτωμάτων και αντίστοιχων πειθαρχικών ποινών δεν αφαιρεί από τον εργοδότη το δικαίωμα έκτακτης καταγγελίας χωρίς προηγούμενη τήρηση της πειθαρχικής διαδικασίας λόγω της διαφορετικής λειτουργίας τους και των επιδιωκόμενων αντίστοιχα διαφορετικών σκοπών, αφού με την πειθαρχική διαδικασία επιδιώκεται η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης ενώ με την καταγγελία για σπουδαίο λόγο απομακρύνεται ο εργαζόμενος του οποίου δεν μπορεί να συνεχισθεί η εργασιακή σχέση ως επαχθής για τον εργοδότη.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η άσκηση του δικαιώματος έκτακτης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, όπως και κάθε δικαιώματος, υπόκειται στον περιορισμό του άρθρου 281 Α.Κ.

Το δικαστήριο ερευνά, επίσης, αν στη συγκεκριμένη περίπτωση με την άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας μεταξύ του χρησιμοποιούμενου μέσου και του επιδιωκομένου σκοπού, ειδικότερα δε το δικαστήριο εξετάζει, ύστερ’ από σχετικό ισχυρισμό, αν υπάρχουν άλλα ηπιότερα από την καταγγελία μέτρα, εξίσου πρόσφορα για την επίτευξη του επιδιωκόμενου με αυτήν σκοπού (όπως μετάθεση, υποβιβασμός κ.λπ.), δηλαδή αν η καταγγελία είναι όχι μόνο πρόσφορο αλλά και αναγκαίο μέσο για τη διαφύλαξη των συμφερόντων του εργοδότη.

H αρχή της ίσης μεταχείρισης επιβάλλει στον εργοδότη, όταν προβαίνει σε οικειοθελή (χρηματική ή άλλη) παροχή σε ορισμένους εργαζομένους, να μην εξαιρεί άλλους μισθωτούς του που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, έχουν τα ίδια προσόντα και παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες υπό τις ίδιες εργασιακές συνθήκες, δεν έχει όμως εφαρμογή στην περίπτωση της καταγγελίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο.

Επομένως, δεν μπορεί να θεμελιώσει λόγο ακυρότητας της καταγγελίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, ερειδόμενο στην παράβαση της αρχής αυτής, η εκ μέρους του εργοδότη μη καταγγελία της σύμβασης εργασίας άλλων εργαζομένων που υπέπεσαν στο ίδιο παράπτωμα.

Η παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος (επτά μηνών) από τη διαπίστωση των αποτελουσών τον σπουδαίο λόγο παραβάσεων των υπηρεσιακών καθηκόντων του υπαλλήλου μέχρι την καταγγελία δεν αποτελεί ικανό χρονικό διάστημα ώστε να του δημιουργηθεί ευλόγως η πεποίθηση ότι η εργοδότρια Τράπεζα δεν θα προβεί σε καταγγελία, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι ο χρόνος που μεσολάβησε από τη διαπίστωση των υπηρεσιακών παραβάσεων του ενάγοντος μέχρι την απόλυσή του, αφενός δικαιολογείται εξαιτίας της πλοκής της υπόθεσης, αφετέρου είναι συνήθης και εύλογος για εργοδότες όπως η εναγομένη, δεδομένου ότι για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας μεσολαβούν διάφορες υπηρεσίες της και τηρούνται γραφειοκρατικές διαδικασίες (Απόφαση του Α.Π., Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου, τόμος 2020, σελ. 470 επ.).

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ